รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์                              Report date  : 16.02.2021 
User name     : 2103F10                              หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล                            Report Time  : 14:56:07   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                           114,014.90             59,461,281.40            (59,491,244.17)                84,052.13 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00             54,394,885.17            (54,394,885.17)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00             50,370,198.17            (50,370,198.17)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                       194,251,329.76             54,424,440.48            (93,444,561.51)           155,231,208.73 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                   2,678,566.08              3,535,443.71             (3,535,443.71)             2,678,566.08 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                     87,590.02             21,585,458.20            (21,585,458.20)                87,590.02 
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน                     5,360,205.59             45,296,934.98            (45,900,925.71)             4,756,214.86 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                     360,085,833.86            108,443,293.48            (68,581,299.35)           399,947,827.99 
1101030103 ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.                    586,000.00                555,615.00               (812,630.00)               328,985.00 
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก                 427,098,147.53              4,742,560.40            (40,614,734.08)           391,225,973.85 
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น              (60,263,874.89)                     0.00                      0.00            (60,263,874.89)
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00             25,120,901.91            (25,120,901.91)                     0.00 
1104010101 เงินฝากประจำ                    3,125,598,257.55              3,661,501.52                 (6,538.99)         3,129,253,220.08 
1105010101 วัตถุดิบ                                    0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป                    71,231,551.12             31,778,391.27               (200,143.12)           102,809,799.27 
1105010105 วัสดุคงคลัง                        27,325,973.72             13,626,532.23             (7,821,523.73)            33,130,982.22 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      13,962,635.00                      0.00                      0.00             13,962,635.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (2,486,496.63)                     0.00                (79,057.84)            (2,565,554.47)
1205020101 อาคารสำนักงาน                     656,714,249.00                      0.00                      0.00            656,714,249.00 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                  (455,379,886.39)                     0.00             (1,618,732.05)          (456,998,618.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                   2,882,937.00                      0.00                      0.00              2,882,937.00 
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                  (1,417,219.88)                     0.00                 (8,439.28)            (1,425,659.16)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                         372,415.00                      0.00                      0.00                372,415.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (372,414.00)                     0.00                      0.00               (372,414.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                   72,073,418.36                      0.00                      0.00             72,073,418.36 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน              (44,764,469.67)                     0.00               (580,017.06)           (45,344,486.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                   12,237,530.00                      0.00                      0.00             12,237,530.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ              (10,456,559.80)                     0.00                (96,515.51)           (10,553,075.31)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                 9,422,096.80                      0.00                      0.00              9,422,096.80 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                353,528.00               (353,528.00)                     0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                    (9,348,332.01)                     0.00                (14,313.00)            (9,362,645.01)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์                              Report date  : 16.02.2021 
User name     : 2103F10                              หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล                            Report Time  : 14:56:07   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                      13,913,075.20                      0.00                      0.00             13,913,075.20 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                 (10,547,053.73)                     0.00               (125,464.86)           (10,672,518.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                    1,341,335.57                      0.00                      0.00              1,341,335.57 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                  (1,174,044.68)                     0.00                 (9,475.56)            (1,183,520.24)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                      7,835,975.00                      0.00                      0.00              7,835,975.00 
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                 (5,760,955.16)                     0.00                (61,402.09)            (5,822,357.25)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                       74,000.00                      0.00                      0.00                 74,000.00 
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                  (73,999.00)                     0.00                      0.00                (73,999.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                  1,355,322,925.18                      0.00             (1,409,000.00)         1,353,913,925.18 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                   2,685,000.00             24,311,000.00             (2,241,000.00)            24,755,000.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ             (1,105,812,076.19)             1,399,823.97             (7,564,449.75)        (1,111,976,701.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                41,266,822.38                      0.00                      0.00             41,266,822.38 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                 23,005.00                      0.00                 23,005.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                   (37,583,690.07)                     0.00               (263,213.08)           (37,846,903.15)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา                    1,102,500.00                      0.00                      0.00              1,102,500.00 
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา               (1,092,486.00)                     0.00                 (4,246.58)            (1,096,732.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                   17,561,639.00                      0.00                      0.00             17,561,639.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว              (16,478,401.01)                     0.00                (31,127.11)           (16,509,528.12)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา                           15,456.00                      0.00                      0.00                 15,456.00 
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา                      (15,454.00)                     0.00                      0.00                (15,454.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                         4,502,250.00                      0.00                      0.00              4,502,250.00 
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                    (3,221,418.58)                     0.00               (127,563.60)            (3,348,982.18)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                158,204,829.26                      0.00                      0.00            158,204,829.26 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                148,936,825.13             15,114,608.15                      0.00            164,051,433.28 
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00             73,251,983.29            (73,251,983.29)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ               (47,522,436.37)            48,197,311.15            (84,631,426.36)           (83,956,551.58)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00              3,055,823.98             (3,055,823.98)                     0.00 
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก                  (550,742.94)            16,840,334.96            (16,289,592.02)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                   (52,419.55)                     0.00                      0.00                (52,419.55)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์                              Report date  : 16.02.2021 
User name     : 2103F10                              หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล                            Report Time  : 14:56:07   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                        58,667.19             25,583,897.91            (25,583,897.91)                58,667.19 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  2,350.11                 (2,350.11)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                462,996.00               (462,996.00)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                682,699.41               (682,699.41)                     0.00 
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า              (17,835,803.72)               344,037.00                   (730.00)           (17,492,496.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                    (24,342,118.95)             3,640,477.17             (4,056,809.17)           (24,758,450.95)
2112010102 เงินประกันผลงาน                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น               (8,703,227.75)             4,384,604.00            (11,121,821.10)           (15,440,444.85)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                      (706,039,070.03)            23,475,094.12            (57,496,641.16)          (740,060,617.07)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 56,631,867.35                      0.00                      0.00             56,631,867.35 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม              (2,946,875,081.99)                     0.00                      0.00         (2,946,875,081.99)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                     (4,080.00)                     0.00               (968,244.75)              (972,324.75)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                 (1,169,234,412.71)                     0.00                      0.00         (1,169,234,412.71)
3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น                   (2,977,350.81)                     0.00                      0.00             (2,977,350.81)
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา                   (3,100.00)                     0.00                   (500.00)                (3,600.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                       (596,760.00)                     0.00                      0.00               (596,760.00)
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก                   (1,000.00)                     0.00                      0.00                 (1,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                        (19,994.73)                     0.00                      0.00                (19,994.73)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                         (661,625.00)                     0.00                      0.00               (661,625.00)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล                    (55,037,870.65)               261,826.34            (16,434,124.40)           (71,210,168.71)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                    (5,697,199.00)                     0.00             (2,026,045.00)            (7,723,244.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน                  (2,805,175.00)                     0.00                      0.00             (2,805,175.00)
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก                      (9,564,613.95)                     0.00             (3,659,101.21)           (13,223,715.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (2,496,915.00)                     0.00               (832,305.00)            (3,329,220.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                    (189,049,954.39)                     0.00             (4,950,000.00)          (193,999,954.39)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                 (11,906,380.25)                     0.00             (2,470,636.71)           (14,377,016.96)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                    (2,805,175.00)                     0.00                      0.00             (2,805,175.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง                         (643,554.02)                     0.00               (244,252.00)              (887,806.02)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                (160,796,021.18)                     0.00            (93,444,561.51)          (254,240,582.69)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง              (218,821,146.80)                     0.00            (54,374,390.44)          (273,195,537.24)
4313010103 รายได้ค่าปรับ                         (62,191.72)                     0.00                (50,050.04)              (112,241.76)
4313010199 รายได้อื่น                        (35,295,663.22)                 7,700.00            (16,184,230.58)           (51,472,193.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                        28,638,068.25              9,644,170.00                      0.00             38,282,238.25 
5101010113 ค่าจ้าง                             4,524,122.19              1,144,474.88                      0.00              5,668,597.07 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 2,460,210.00                820,070.00                      0.00              3,280,280.00 
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น                    29,262,458.00             10,231,136.37                      0.00             39,493,594.37 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      779,348.00                255,119.00                 (7,408.00)             1,027,059.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์                              Report date  : 16.02.2021 
User name     : 2103F10                              หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล                            Report Time  : 14:56:07   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                               108.34                 12,000.00                      0.00                 12,108.34 
5101020114 เงินเพิ่ม                           7,245,665.61              2,352,774.17                      0.00              9,598,439.78 
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด                           0.00                 17,732.00                      0.00                 17,732.00 
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น                    10,278,648.86                852,029.49                      0.00             11,130,678.35 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  385,216.00                162,955.00                      0.00                548,171.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                   214,887.50                 81,297.00                      0.00                296,184.50 
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน                      43,450.52                      0.00                      0.00                 43,450.52 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                      591,100.00                983,080.00               (361,815.00)             1,212,365.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                   152,759.96                127,910.00                 (7,000.00)               273,669.96 
5104010104 ค่าวัสดุ                           33,654,500.80             25,953,950.08             (3,557,560.25)            56,050,890.63 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                   4,969,163.29                953,402.57                      0.00              5,922,565.86 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         552,690.88                325,591.86                      0.00                878,282.74 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก               31,962,539.65             11,062,600.71                      0.00             43,025,140.36 
5104010115 ค่าธรรมเนียม                          143,867.81                 43,429.18                 (3,639.63)               183,657.36 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                            4,998,816.37              2,766,717.31               (154,531.23)             7,611,002.45 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                     472,365.58                198,936.11                 (2,160.00)               669,141.69 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            80,508.95                 75,078.85                      0.00                155,587.80 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                  110,196.40                 73,513.00                (10,700.00)               173,009.40 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      27,728.00                 19,244.00                      0.00                 46,972.00 
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์                  471,534.42                113,233.00                    (12.62)               584,754.80 
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก                  2,638,013.00                      0.00                      0.00              2,638,013.00 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                1,427,304.64                123,476.35                      0.00              1,550,780.99 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                       181,040.00                187,740.00                      0.00                368,780.00 
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ                 3,160,384.70              1,497,760.00                      0.00              4,658,144.70 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                       234,623.27                 79,057.84                      0.00                313,681.11 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                 4,803,978.97              1,618,732.05                      0.00              6,422,711.02 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                    25,045.62                  8,439.28                      0.00                 33,484.90 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                     4,440.55                      0.00                      0.00                  4,440.55 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                    1,721,575.55                580,017.06                      0.00              2,301,592.61 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                  286,433.11                 96,515.51                      0.00                382,948.62 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                      44,844.97                 14,313.00                      0.00                 59,157.97 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                     372,706.22                125,464.86                      0.00                498,171.08 
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                      43,892.49                  9,475.56                      0.00                 53,368.05 
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน                    182,225.58                 61,402.09                      0.00                243,627.67 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                 23,343,005.33              7,564,449.75                      0.00             30,907,455.08 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                      786,578.82                263,213.08                      0.00              1,049,791.90 
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา                   17,963.75                  4,246.58                      0.00                 22,210.33 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                       92,573.69                 31,127.11                      0.00                123,700.80 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      5
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์                              Report date  : 16.02.2021 
User name     : 2103F10                              หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล                            Report Time  : 14:56:07   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010148 ตัดจำหน่าย-software                   378,575.81                127,563.60                      0.00                506,139.41 
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน                  2,805,175.00                      0.00                      0.00              2,805,175.00 
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.                     5,059.26                      0.00                      0.00                  5,059.26 
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์                    1,108.48                  9,176.03                      0.00                 10,284.51 
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว                         3.00                      0.00                      0.00                      3.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                218,821,146.80             54,374,390.44                      0.00            273,195,537.24 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 1,331,900.48                 20,494.73                      0.00              1,352,395.21 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง               144,994,951.15             93,444,561.51                      0.00            238,439,512.66 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                     25,389,492.25             15,945,472.58                      0.00             41,334,964.83 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010101 Convสำนักงาน                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010101 Conv ยานพาหนะ                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6311010101 Conv การเกษตร                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6312010101 Conv โรงงาน                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6315010101 Conv แพทย์                                  0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00            962,848,072.07           (962,848,072.07)                     0.00