lerdsin hospital

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางซื้อเพลททดสอบความไวเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ 2020-09-24
ประกวดราคาซื้อเพลททดสอบความไวเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ  2020-09-24
ราคากลางจ้างเหมาบริการส่งตรวจภายนอกโรงพยาบาล 2020-09-24
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจภายนอกโรงพยาบาล  2020-09-24
เอกสารประกวดราคายา Teriparatide 600 mcg per 2.4 ml prefilled pen และยา Paracetamol 325 mg Tramadol 37.5mg tablet 2020-09-18
เอกสารประกวดราคายาDenodumab 60 mg per 1ml for injection และยา Limaprost 5 mcg tablet 2020-09-16
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา Denosumab 60 mg per 1ml injection และยา Limaprost 5 mcg tablet 2020-09-09
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา Teriparatide 600 mcg per 2.4 ml prefilled syringe และ ยา Paracetamol 325 mg Tramadol HCL 37.5 mg tablet 2020-09-09
เอกสารประกวดราคายาAzilsartan 80 mg และ Manidipine 20 mg tablet 2020-09-09
ราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 27 คน  2020-09-08
ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 27 คน  2020-09-08
ราคากลางซื้ออาหารคนไข้งวดที่ 1  2020-09-01
ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้งวดที่ 1  2020-09-01