lerdsin hospital

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 อัตรา

สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 18 กันยายน 2562

สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กันยายน 2562

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

          -เวลา 8.00น.  สอบปรนัย

          เวลา 13.00น. สอบสัมภาษณ์

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานศัลยศาสตร์

เบอรโทรศัพท์ 02 - 3539712

Download ใบสมัคร คลิก ...