lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564

2021-06-14

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มระบบตา 3 รายการ 2021-06-25
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2564 2021-06-22
ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน 2021-06-22
ประกาศประกวดเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน 2021-06-22
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยากลุ่มระบบตา 3 รายการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-06-17
ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะมนการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์
2021-06-17
ราคากลางราคาซื้อสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูง 2021-06-17
ประกาศประกวดราคาซื้อสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูง 2021-06-17
ราคากลางเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก และ ภูมิคุ้มกันวิทยา ปี 2564 2021-06-11
ประกวดราคาเช่างเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก และ ภูมิคุ้มกันวิทยา ปี 2564 2021-06-11
ราคากลางราคาเช่าโครงการเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปีงบ 2564-2566) 2021-06-11
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปีงบ 2564-2566) 2021-06-11
ราคากลางราคาซื้อโครงการจัดหาติดตั้งระบบเครือข่ายหลัก intelligent Network ระยที่ 1 จำนวน 1 ระบบ 2021-06-07
ประกวดราคาราคาซื้อโครงการจัดหาติดตั้งระบบเครือข่ายหลัก intelligent Network ระยที่ 1 จำนวน 1 ระบบ 2021-06-07
ราคากลางแบบตกแต่งภายใน อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น 2021-06-02
ประกวดราคาแบบตกแต่งภายใน อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น 2021-06-02