lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565

2021-06-14

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ 2022-06-30
ประกวดราคาประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ 2022-06-30
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลและกรรมการตรวจรับพ้สดุ ยาอายุรกรรม 3 รายการ 2022-06-24
ราคากลางยากลุ่มยาอายุรกรรม 3 รายการ 2022-06-30
เอกสารประกวดราคายากลุ่มยาอายุรกรรม 3 รายการ 2022-06-30
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยาX ray 2 รายการ 2022-06-29
ราคากลางยากลุ่มยาX-ray 2 รายการ 2022-06-29
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลและกรรมการตรวจรับพ้สดุ ยา x ray 2 รายการ 2022-06-24
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ กลุ่มยา X ray 2 รายการ ประกาศวันที่ 22 มิ.ย. 65 2022-06-22
ราคากลางแผ่นรับสัญญาณภาพ X-ray เครื่อง x-ray ทั่วไป 2022-06-24
ประกวดราคาซื้อแผ่นรับสัญญาณภาพ X-ray เครื่อง x-ray ทั่วไป 2022-06-24
เอกสารประกวดราคายา กลุ่งยารักษาโรคทางเดินอาหาร 2 รายการ 2022-06-22
แต่งตั่งคณะกรรมการพิจารณาผลและกรรมการตรวจรับพ้สดุ 2022-06-20
คุณลักษณะยาและราคากลางยา กลุ่มยารักษาโรคทางเดินอาหาร 2 รายการ 2022-06-17
แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและคุณลักษณะยา กลุ่มยาทางเดินอาหาร 2 รายการ 2022-06-15
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ กลุ่มยารักษาโรคทางเดินอาการ 2 รายการ 2022-06-10
ราคากลางเครื่องจับภาพฟลูออเรสเซนต์ 2022-06-21
ประกวดราคาซื้อเครื่องจับภาพฟลูออเรสเซนต์ 2022-06-21
ราคากลางกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ 2022-06-20
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ 2022-06-20
ราคากลางร่างประกาศโครงการเช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๐๐ เครื่อง 2022-06-20
ประกวดร่างประกาศโครงการเช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๐๐ เครื่อง 2022-06-20
ราคากลางประกวดราคา จ้างเหมาส่งตรวจภายนอกโรงพยาบาล 2022-06-13
ประกวดราคา จ้างเหมาส่งตรวจภายนอกโรงพยาบาล 2022-06-13
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน 2022-06-06