Internal Medicine

กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน 190 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-353 9710-1 medlerdsin@gmail.com

I am experienced in leveraging agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition.หลักสูตร (ขอฉบับเต็มได้ที่สำนักงานอายุรศาสตร์)


ผลลัพธ์ของหลักสูตรการฝึกอบรม

ผลลัพธ์ของหลักสูตรการฝึกอบรมมีแนวคิดมาจากคุณลักษณะหลักของอายุรแพทย์ที่พึงประสงค์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม สอดคล้องกับระบบสุขภาพ และต่อยอดคุณลักษณะของแพทยศาสตรบัณฑิต ดังนั้นแพทย์ประจำบ้านที่จบการฝึกอบรมต้องสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ดังนี้.

 • 1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)

  มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทำหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล สำหรับนำมาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
  วินิจฉัยบำบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ
  ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
  ดูแลผู้ป่วยโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย และดูแลแบบองค์รวม
 • 2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and Skills)

  เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ
  มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
 • 3. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)

  ดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
  วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์
  เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
 • 4. ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)

  นำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
  ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
  สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
  เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายุรศาสตร์
 • 5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน
  มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous Professional Development)
  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
 • 6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)

  มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
  คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety) เป็นสำคัญ
  การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational drug use)
  มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
  ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์


เจ้าหน้าที่ผ่ายการศึกษาหลังปริญญา

นางสาวทัศนันท์ ศรีหาบุตร

สำนักงานอายุรศาสตร์

นางสาวอรุณี พันธุ์ดี

สำนักงานอายุรศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้น ภาควิชาอายุรศาสตร์


ติดต่อ

  กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน 190 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-353 9710-1 medlerdsin@gmail.com