เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

สอบราคาซื้อชุดดูดของเหลวชนิดต่อเนื่องและเป็นจังหวะ (Continuous / Intermittent S
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

-  ชุดดูดของเหลวชนิดต่อเนื่องและเป็นจังหวะ  (Continuous / Intermittent Suction)          จำนวน        ๑๐       ชุด

                                                   
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายยชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘    ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา    ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และเปิดซองสอบราคา เวลา ๑๓.๓๐ น. ในวันเดียวกัน

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน เลขที่ ๑๙๐ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  หรือ www.lerdsin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้มาขอรับรายละเอียด จะต้องนำหลักฐานมอบให้โรงพยาบาลฯ ดังนี้

        ๑.  ในกรณีผู้เสนอราคามีอำนาจมารับเอง
              - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,
                สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GPพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        ๒.   ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนา
 แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่         กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 20 ก.พ. 15@ 15:23:33 ICT (313 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางกล้องจุลทรรศน์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ    กล้องจุลทรรศน์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กลุ่มงานพยาธิวิทยา
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
     ๑๖๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑๗  เดือน  กุมภาพันธ์  ปี ๒๕๕๘
เป็นเงิน  ๑๖๐,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี...............................................................)  บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑.  สืบราคาตลาดจากบริษัท
    ๒.  ...........................................................................................................................................
    ๓.  ...........................................................................................................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นายไพบูลย์  รัตนชัยพรพันธ์


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 20 ก.พ. 15@ 15:20:02 ICT (368 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
 เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        -  กล้องจุลทรรศน์         จำนวน              ๒           ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายยชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา    ๐๙.๕๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ
เปิดซองสอบราคา เวลา ๑๐.๐๐ น. ในวันเดียวกัน

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน เลขที่ ๑๙๐ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  หรือ www.lerdsin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้มาขอรับรายละเอียด จะต้องนำหลักฐานมอบให้โรงพยาบาลฯ ดังนี้
        ๑.  ในกรณีผู้เสนอราคามีอำนาจมารับเอง
              - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,
                สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP                        พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        ๒.   ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
        - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
         หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนา
          แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่         กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 20 ก.พ. 15@ 15:18:15 ICT (301 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑.ชื่อโครงการ  :  ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์  จำนวน  ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  ๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท  (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)
๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ ๕ มกราคม  ๒๕๕๘
   เป็นเงิน  ๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ............................................ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑ สัญญาจ้างเลขที่  ๑๘/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖
    ๒. สัญญาจ้างเลขที่  ๑๗/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๕   
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    
    ๕.๑ นายธีรพล  สมหมายไชยา  ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 20 ก.พ. 15@ 15:12:58 ICT (333 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
        ปัจจุบันออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
        โรงพยาบาลเลิดสิน มีความจำเป็นต้องดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละวัน  ซึ่งไม่สะดวกในการใช้ออกซิเจนท่อที่มีความเสี่ยงต่อบุคลากรทางการแพทย์  และผู้รับบริการ  ดังนั้น  โรงพยาบาลเลิดสินจึงจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ตามเหตุผลดังกล่าว

๒.  วัตถุประสงค์
        เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก การมีออกซิเจนเหลวใช้จะทำให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย ข้อสำคัญช่วยในการรักษาพยาบาลให้รวดเร็ว  มากกว่าการใช้ออกซิเจนท่อ  
        โรงพยาบาลเลิดสิน จึงมีความประสงค์ซื้อออกซิเจนเหลว เพื่อใช้ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยระยะเวลา ๒๐๐ วัน จำนวนประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยให้ส่งออกซิเจนเหลวเป็นงวด ๆ ตามความต้องการของโรงพยาบาลฯ ซี่งจำนวนที่สั่งทั้งหมดอาจจะน้อยกว่า หรือมากกว่าก็ได้ แล้วแต่จำนวนและปริมาณการใช้ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลฯ

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
       ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
       ๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
       ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ    วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๖
        ๓.๔  ผูประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๓.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement :  e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

         ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๔.  แบบรูปคุณลักษณะเฉพาะ
        ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะออกซิเจนเหลวทางการแพทย์แนบท้าย
๕.  ระยะเวลาการดำเนินการ
        ระยะเวลา ๒๐๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ๖.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน    
        ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันได้รับใบสั่งซื้อจากโรงพยาบาลเลิดสิน                                                                          
๗.  วงเงินในการจัดหา
        ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)  ด้วยเงินบำรุง
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความ
คิดเห็นโดยเปิดเผยที่

๑. ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ๑๙๐ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
                       โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑  ต่อ  ๓๐๐๔ , ๓๐๑๐   
                     โทรสาร   ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
                        e-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
๒. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
    ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๓. ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 20 ก.พ. 15@ 15:11:31 ICT (339 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลาง ซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจหาปริมาณแก๊สในเลือด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ  :  ซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจหาปริมาณแก๊สในเลือด
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  งานเคมีคลีนิค  กลุ่มงานพยาธิวิทยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  ๗๗๒,๘๐๐.- บาท  (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วนบาทถ้วน)
๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๘๘  
   เป็นเงิน  ๗๗๒,๘๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ............................................ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑ ตามสัญญจ้างเลขที่  ๖๘/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๗      เป็นเงิน  ๖๖๒,๔๐๐.-บาท  เทสต์ละ ๙๒ บาท
    ๒. ตามสัญญจ้างเลขที่ ๓๓/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เป็นเงิน  ๔๗๐,๔๐๐.-บาท  เทสต์ละ ๙๘ บาท
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    
    ๕.๑  นายเอกชัย  กัญญาคำ   ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 ก.พ. 15@ 15:09:14 ICT (360 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจหาปริมาณแก๊สในเลือด จำนวน ๘,๔๐๐ เทสต์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์  จำนวน ๑ รายการ  ดังนี้

        - น้ำยาสำหรับเครื่องตรวจหาปริมาณแก๊สในเลือด   จำนวน ๘,๔๐๐ เทสต์


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอ
ราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ  อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงะทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดำเนินการดังนี้
     ๑.  ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา    ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประกาศสอบราคา  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน   ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ ตั้งแต่วันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๕ มีนาคม  ๒๕๕๘   ในวันและเวลาราชการ    
     ๒.  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๕ มีนาคม  ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ    
     ๓.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาใน
วันที่  ๖ มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๑๓.๐๐ -๑๓.๑๕  น.   และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก   ณ   ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน
เวลา  ๑๓.๒๐  น.  ในวันเดียวกัน
    ๔.  คณะกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๖ มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา  
๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  
ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ    ขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๕ มีนาคม ๒๕๕๘  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ   โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
        ๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
                      -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,
                         สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ,สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
                         พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        ๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
          - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ,
                          สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ,
                          สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                    ประกาศ   ณ  วันที่            กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 ก.พ. 15@ 15:08:17 ICT (308 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราขการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๗ ตำ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่         ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราขการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๗ ตำแหน่ง ดังนี้
         ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
         ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
         นักจัดการงานทั่วไป
         นักวิชาการเงินและบัญชี
         นักวิชาการสาธารณสุข
         ผู้ช่วยพยาบาล
         และพนักงานช่วยการ พยาบาล
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเลิดสิน ฉะนี้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ ลันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๑๗๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรร ดังต่อไปนี้


หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.พ. 15@ 15:11:31 ICT (846 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางเตียงและอุปกรณ์ห้อยแขวน
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ    เตียงและอุปกรณ์ห้อยแขวน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร        ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๓  เดือน  กุมภาพันธ์  ปี ๒๕๕๘
เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี...............................................................)  บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑.  สืบราคาตลาดจากบริษัท
    ๒.  ...........................................................................................................................................
    ๓.  ...........................................................................................................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นายประกิต  เนตรหินผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 09 ก.พ. 15@ 09:50:54 ICT (344 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคา เตียงและอุปกรณ์ห้อยแขวน
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        -  เตียงและอุปกรณ์ห้อยแขวน            จำนวน              ๒           เตียง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายยชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เวลา    ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ
เปิดซองสอบราคา เวลา ๑๓.๓๐ น. ในวันเดียวกัน

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน เลขที่ ๑๙๐ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  หรือ www.lerdsin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้มาขอรับรายละเอียด จะต้องนำหลักฐานมอบให้โรงพยาบาลฯ ดังนี้
        ๑.  ในกรณีผู้เสนอราคามีอำนาจมารับเอง
              - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,
                สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP                        พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        ๒.   ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
              - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
                หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนา
                แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่         กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 09 ก.พ. 15@ 09:49:51 ICT (342 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2151 เรื่อง (216 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp