เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ราคากลางจ้างติดตั้งระบบควบคุมการปิด-เปิด ด้วยระบบคีย์การ์ด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑.ชื่อโครงการ  :  จ้างติดตั้งระบบควบคุมการปิด-เปิด ด้วยระบบคีย์การ์ด  จำนวน  ๑  งาน
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  กลุ่มงานเภสัชกรรม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  ๒๖๐,๐๐๐.-  บาท  (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๘
   เป็นเงิน  ๒๖๐,๐๐๐.-  บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ............................................ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑ สืบราคาตลาด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   
    ๕.๑.  นางปราณี  เหมวิมล  ตำแหน่ง เภสัชกรเชี่ยวชาญ
       ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 02 ก.พ. 15@ 14:13:00 ICT (362 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาจ้างติดตั้ง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบควบคุมการปิด-เปิด ด้วยระบบคีย์การ์ด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาจ้างติดตั้งระบบควบคุมการปิด-เปิด ด้วยระบบคีย์การ์ด
         ------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ด้วยเงินบำรุง  ตามรายการดังนี้
  จ้างติดตั้งระบบควบคุมการปิด-เปิด ด้วยระบบคีย์การ์ด  จำนวน  ๑  งาน   ดังนี้

                      ๑. ติดตั้งประตูไฟฟ้าพร้อมเครื่องทาบบัตรและสวิทซ์กดสำหรับเข้า-ออก  ห้องจ่ายยา,การเงิน  อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น G , ๑, ๒, ๓, และ ๕  รวม  ๙ ประตู
                      ๒. เชื่อมต่อประตูด้วยระบบ  NETWORK โดยระบบควบคุมกลางอยู่ชั้น ๕  
                      ๓. ระบบประตูไฟฟ้าทุกประตูต้องเชื่อมต่อกับระบบแจ้งเตือนภัย (Fire Alarm) เมื่อสัญญาณกระดิ่งดังขึ้นประตูทุกบานต้องเปิดออกโดยอัตโนมัติและสามารถสั่งเปิดประตูได้จาก  Software หรือ Manual 


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับงานจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เวลา   ๑๐.๒๐ น. ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา  ๑๐.๓๐  น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ   www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ  ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ    โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑.    ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบ
แสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.    ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
                      -  หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่            มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 02 ก.พ. 15@ 14:10:44 ICT (310 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงฯ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
_______________________

        ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงารับโทรศัพท์ ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเลิดสิน นั้น

        บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามประกาศด้านล่างนี้หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 23 ม.ค. 15@ 15:28:18 ICT (621 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลาง ชุดฝึกประเมินและฝึกความคล่องแคล่วของมือ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


ชื่อโครงการ    ชุดฝึกประเมินและฝึกความคล่องแคล่วของมือ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กลุ่มงานเวชศาสตร์ฝื้นฟู
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร        ๑๑๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑๔  เดือน  มกราคม  ปี ๒๕๕๘
เป็นเงิน  ๑๑๐,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี...............................................................)  บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑.  สืบราคาตลาดจากบริษัท
    ๒.  ...........................................................................................................................................
    ๓.  ...........................................................................................................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นายประกิต  เนตรหินผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 16 ม.ค. 15@ 14:49:59 ICT (399 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อ ชุดฝึกประเมินและฝึกความคล่องแคล่วของมือ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

         -   ชุดฝึกประเมินและฝึกความคล่องแคล่วของมือ     จำนวน       ๑       ชุด

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายยชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘  
 ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๒๐น.  ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคาเวลา  ๑๓.๓๐  น.  ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๒๗  มกราคม ๒๕๕๘  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑.    ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,
สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    ๒.   ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
 - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
   หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนา
   แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่         มกราคม  ๒๕๕๘ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 16 ม.ค. 15@ 14:48:51 ICT (306 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง    ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
------------------------------------
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

        - น้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน  ๒๗ รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
    ๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
     ๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
     ๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ    วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๖
      ๔.  ผูประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
       ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ มกราคม  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่ ๒๖ มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๑๕ น.  เป็นต้นไป


        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและ
บำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่   ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๘  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  หรือ www.lerdsin.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑  ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ  โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
                    ๑.  ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,  สำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                    ๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ,  สำเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
               
                             ประกาศ   ณ  วันที่                มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 15 ม.ค. 15@ 11:06:53 ICT (331 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลาง ยา Piperacillin ๔ gm+Tazobactam ๕๐๐ mg injection
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้า

๑.    ชื่อโครงการ  :  ยา Piperacillin ๔ gm+Tazobactam ๕๐๐ mg  injection      
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
๒.    วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๙๕๔,๐๐๐.-  บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓.    วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๒,๙๕๔,๐๐๐.- บาท   ราคา/หน่วย  (ถ้ามี) ....๒๑๑.๗๑/ไวอัล.....................บาท
     ๔.     แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
           สืบราคาตลาดจากบริษัท
           ๔.๑.บริษัท เกร๊ตอีสเทอร์น ดรัก จำกัด
     ๔.๒.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
     ๔.๓.บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย ) จำกัด
     ๔.๔.ห.ส.ม.พรีเมด ฟาร์มา    
     ๕.     รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  
    ๕.๑.นางสาวฐิติรัตน์  ตั้งก่อสกุล            ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ           
    ๕.๒.นายมนต์ชัย      ศิริบำรุงวงศ์          ตำแหน่ง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ                         
    ๕๓.นางสาววันดี     ไตรภพสกุล            ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ                
    ๕๔.นางสาวฐิติมา    บัณฑิตเจริญสิน       ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการ                         
    ๕๕.นายภัททพงษ์    บุญธรรม             ตำแหน่ง  เภสัชกรปฎิบัติการ    ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 09 ม.ค. 15@ 16:32:43 ICT (957 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อยา Piperacillin ๔ gm+Tazobactam ๕๐๐ mg injection
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อยา Piperacillin ๔ gm+Tazobactam ๕๐๐ mg  injection    
โรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
    ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะซื้อยา Piperacillin ๔ gm+Tazobactam ๕๐๐ mg  injection  จำนวน ๑ รายการ  ด้วยเงินบำรุง
๒.  วัตถุประสงค์
    เพื่อสำรองจ่ายให้กับผู้ป่วย  
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

    ๓.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ๓.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน   
ชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง         ราชการ
          ๓.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี   
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
    ๓.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    ๓.๕  ผูเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕)
          ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
          ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้           

๔.  แบบรูปคุณลักษณะเฉพาะ
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะยา Piperacillin ๔ gm+Tazobactam ๕๐๐ mg  injection       จำนวน ๑ รายการ
๕.  ระยะเวลาการดำเนินการ
    ระยะเวลา  ๓๓๐  วัน
๖.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน    
    ไม่เกิน ๕ วัน นับถัดจากวันได้รับใบสั่งซื้อจากโรงพยาบาลเลิดสิน                    
๗.  วงเงินในการจัดหา
    จำนวน  ๑  รายการ  วงเงิน ๒,๙๕๔,๐๐๐.-  บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
“ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว”
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
๑. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลิดสิน ๑๙๐ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
              โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๖๖๕     
             โทรสาร   ๐ ๒๓๕๓ ๙๖๖๖
               e-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
๒. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
              ภายในวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๘
๓. ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ มกราคม  ๒๕๕๘หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 09 ม.ค. 15@ 16:29:51 ICT (502 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลาง ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑.ชื่อโครงการ  :  ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์  จำนวน  ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  ๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท  (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)
๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ ๕ มกราคม  ๒๕๕๘
   เป็นเงิน  ๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ............................................ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑ สัญญาจ้างเลขที่  ๑๘/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖
    ๒. สัญญาจ้างเลขที่  ๑๗/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๕   
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    
    ๕.๑ นายธีรพล  สมหมายไชยา  ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
       


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 08 ม.ค. 15@ 16:34:36 ICT (361 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
        ปัจจุบันออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
        โรงพยาบาลเลิดสิน มีความจำเป็นต้องดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละวัน  ซึ่งไม่สะดวกในการใช้ออกซิเจนท่อที่มีความเสี่ยงต่อบุคลากรทางการแพทย์  และผู้รับบริการ  ดังนั้น  โรงพยาบาลเลิดสินจึงจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ตามเหตุผลดังกล่าว

๒.  วัตถุประสงค์
        เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก การมีออกซิเจนเหลวใช้จะทำให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย ข้อสำคัญช่วยในการรักษาพยาบาลให้รวดเร็ว  มากกว่าการใช้ออกซิเจนท่อ  
        โรงพยาบาลเลิดสิน จึงมีความประสงค์ซื้อออกซิเจนเหลว เพื่อใช้ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยระยะเวลา ๒๐๐ วัน จำนวนประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยให้ส่งออกซิเจนเหลวเป็นงวด ๆ ตามความต้องการของโรงพยาบาลฯ ซี่งจำนวนที่สั่งทั้งหมดอาจจะน้อยกว่า หรือมากกว่าก็ได้ แล้วแต่จำนวนและปริมาณการใช้ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลฯ

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
       ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
       ๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
       ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ    วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๖
       ๓.๔  ผูประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๓.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
       ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement :  e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

        ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.  แบบรูปคุณลักษณะเฉพาะ

        ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะออกซิเจนเหลวทางการแพทย์แนบท้าย
๕.  ระยะเวลาการดำเนินการ
        ระยะเวลา ๒๐๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ๖.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน    
        ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันได้รับใบสั่งซื้อจากโรงพยาบาลเลิดสิน                                                                          
๗.  วงเงินในการจัดหา
        ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)  ด้วยเงินบำรุง
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความ
คิดเห็นโดยเปิดเผยที่
๑. ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ๑๙๐ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
                       โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑  ต่อ  ๓๐๐๔ , ๓๐๑๐   
                     โทรสาร   ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
                        e-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
๒. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
    ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม  ๒๕๕๘
๓. ประกาศ ณ วันที่  ๙ มกราคม  ๒๕๕๘หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 08 ม.ค. 15@ 16:04:20 ICT (356 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp