เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

บัญชีรายชื่อผู้ป่านการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย


        ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย นั้น

        บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลำดับที่        ชื่อสกล
๑  นางสาวฐิติพร มะรังษี
๒  นายสมศักดิ๋ อังคตรีรัตน์


๒. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

ลำดับที่        ชื่อสกล
๑    นางสาววรัญณา ทาสมบูรณ์
๒    นางสาวแคทลียา หิริโอ

         บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นด้นไป แต่ถ้ามี การเลือกสรรพนักงานราขการในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไดใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน การเลือกสรรได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชี ไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ
๑. ผู้นั้นได้สละสิทธี้ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่กำหนด
๔. ผู้นั้นขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร

        ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ตามประกาศนี้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราขการในวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขั้น ๘ อาคาร ๓๓ ปี หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะลือว่าสละสิทธึ๋ ในการขอรับการจัดจ้าง สำหรับตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรนี้ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 29 ต.ค. 14@ 09:21:42 ICT (716 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลาง โครงการเช่ารถตู้โดยสาร
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ  :  เช่ารถตู้โดยสาร จำนวน  ๒ คัน
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  ฝ่ายบริหารทั่วไป
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๗
   เป็นเงิน  ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ............................................ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว.๖๔  ลงวันที่  ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๕
    ๔.๒ สืบราคาจากบริษัทผู้ให้เช่า
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   
    ๕.๑ นางสาวกาญจนา  โปร่งสันเทียะ   ตำแหน่ง  รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 27 ต.ค. 14@ 08:46:35 ICT (354 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครกงารเช่ารถตู้โดยสาร
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
เช่ารถตู้โดยสาร  โรงพยาบาลเลิดสิน
.....................................................

๑.  ความเป็นมา
       ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน  เป็นหน่วยราชการ  สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจหลักในการพัฒนาองค์ความรู้  และถ่ายทอดสู่เครือข่ายต่างๆ  รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์ที่หลากหลายต้องมีการเดินทางติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ทั้งภาครัฐและเอกชน  ในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดเป็นประจำทุกวันโดยใช้รถตู้โดยสารส่วนกลางเป็นพาหนะในการเดินทาง  แต่เนื่องจากโรงพยาบาลเลิดสิน มีรถตู้โดยสารส่วนกลาง  จำนวน  ๒  คัน ซึ่งมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๕ ปี สภาพเก่าชำรุด  ไม่เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติราชการ  ของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องเช่ารถตู้โดยสาร  จากเอกชนเพื่อให้ใช้บริการ  
จำนวน  ๒ คัน
๒.  วัตถุประสงค์
    เพื่อให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  และคล่องตัวในการติดต่อราชการ  กับหน่วยงานต่างๆ
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพด้านการให้บริการเช่ารถยนต์ที่
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   
๓.๓  ผูประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๖
๓.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร   เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๔.  แบบรูปคุณลักษณะเฉพาะ
        รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
๕.  ระยะเวลาการเช่า
    ระยะเวลา ๕ ปี  (ตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)    


                              
๖.  วงเงินในการจัดหา
จำนวน  ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  ด้วยเงินบำรุง  ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท  จากราคสูงสุด ในการประกวดราคฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.- บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยที่
๑. ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ๑๙๐ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
              โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑  ต่อ  ๓๐๐๔ , ๓๐๑๐   
             โทรสาร   ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
               e-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
๒. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
              ภายในวันที่  ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗
๓. ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๕๗หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 27 ต.ค. 14@ 08:45:28 ICT (340 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลาง ชุดเครื่องรัดห้ามเลือดและอุปกรณ์ชนิดเคลื่อนย้ายได้
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ     ชุดเครื่องรัดห้ามเลือดและอุปกรณ์ชนิดเคลื่อนย้ายได้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ     งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
  ๑,๗๗๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)     วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม ปี ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๑,๗๗๐,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี...............................................................) บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑. สืบราคาตลาดจากบริษัท
    ๒. ..........................................................................................................................................
    ๓. ..........................................................................................................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นางวิศณี พรหมพันธุ์ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 24 ต.ค. 14@ 15:33:19 ICT (390 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อชุดเครื่องรัดห้ามเลือดและอุปกรณ์ชนิดเคลื่อนย้ายได้
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        - ชุดเครื่องรัดห้ามเลือดและอุปกรณ์ชนิดเคลื่อนย้ายได้     จำนวน      ๑      ชุด  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
   ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
   ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายยชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
   ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
   ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้
   ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
   ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   ๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๒๐น.  ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคาเวลา  ๑๓.๓๐  น.  ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน เลขที่ ๑๙๐ ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  ในวันที่ ๒๔  ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  หรือ www.lerdsin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้มาขอรับรายละเอียด จะต้องนำหลักฐานมอบให้โรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑.ในกรณีผู้เสนอราคามีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    
        ๒.   ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนา
แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่         ตุลาคม  ๒๕๕๗


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 24 ต.ค. 14@ 15:31:59 ICT (326 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลาง ชุดฝึกประเมินและฝึกความคล่องแคล่วของมือ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ    ชุดฝึกประเมินและฝึกความคล่องแคล่วของมือ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร        ๑๑๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑๔  เดือน  ตุลาคม  ปี ๒๕๕๗
เป็นเงิน  ๑๑๐,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี...............................................................)  บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑.  สืบราคาตลาดจากบริษัท
    ๒.  ...........................................................................................................................................
    ๓.  ...........................................................................................................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นายประกิต  เนตรหิน


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 ต.ค. 14@ 09:47:29 ICT (355 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคา ชุดฝึกประเมินและฝึกความคล่องแคล่วของมือ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

         -   ชุดฝึกประเมินและฝึกความคล่องแคล่วของมือ     จำนวน       ๑       ชุด


ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
        ๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายยชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
        ๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้
        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒๘  ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ
        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๒๐น.  ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคาเวลา  ๑๓.๓๐  น.  ในวันเดียวกัน
        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒๘  ตุลาคม ๒๕๕๗  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑.    ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,
                            สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
               พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   
                     ๒.   ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
 - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
   หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนา
   แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่         ตุลาคม  ๒๕๕๗


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 ต.ค. 14@ 09:46:31 ICT (311 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลาง ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ (Heart set)
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


ชื่อโครงการ    ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ (Heart set)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ    งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร        ๒๔๑,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๙  เดือน  ตุลาคม  ปี ๒๕๕๗
เป็นเงิน  ๒๔๑,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี...............................................................)  บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑.  สืบราคาตลาดจากบริษัท
    ๒.  ...........................................................................................................................................
    ๓.  ...........................................................................................................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นางวิศณี  พรหมพันธุ์


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 ต.ค. 14@ 09:45:31 ICT (384 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคากลาง ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ (Heart set)
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

 -  ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ (Heart set)        จำนวน         ๑            ชุด


ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
        ๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายยชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
        ๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้
        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ
        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๕๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ในวันเดียวกัน
ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข      ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑.    ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,
                            สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
               พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   
                     ๒.   ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
 - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
   หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนา
   แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่         ตุลาคม  ๒๕๕๗


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 ต.ค. 14@ 09:44:36 ICT (353 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลาง ชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอก (Chest set)
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ    ชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอก (Chest set)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ    งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด   กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
       ๔๑๑,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑๐  เดือน  ตุลาคม  ปี ๒๕๕๗
เป็นเงิน  ๔๑๑,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี...............................................................)  บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๑.  สืบราคาตลาดจากบริษัท
    ๒.  ...........................................................................................................................................
    ๓.  ...........................................................................................................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นางวิศณี  พรหมพันธุ์


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 ต.ค. 14@ 09:43:36 ICT (350 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp