เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

สอบราคาจ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ประดับและต้นไม้ จำนวน ๑ งาน
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ประดับและต้นไม้
         ------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ด้วยเงินบำรุง  ตามรายการดังนี้

        -  จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ประดับและต้นไม้   จำนวน  ๑  งาน   
   ระยะเวล ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับงานจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗   ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา   ๑๐.๒๐  น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๐.๓๐   น.   ในวันเดียวกัน

ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ   www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ  ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ    โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑.    ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบ
แสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                        
๒.    ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
                      -  หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่            สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 14 ส.ค. 14@ 13:49:33 ICT (312 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารกาญจนาภิเษก
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ  :  จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารกาญจนาภิเษก
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา งานซ่อมบำรุง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  ๑,๒๕๐,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ ๘ สิงหาคม  ๒๕๕๗
   เป็นเงิน  :  ๑,๒๕๐,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ............................................ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑ ตามสัญญจ้างเลขที่  ๖๔/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๗ เป็นเงิน  ๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท ( ๙ เดือน )
    ๒. ตามสัญญจ้างเลขที่ ๔๕/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน  ๗๐๑,๗๐๖.- บาท ( ๙ เดือน )
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    นายวัฒนา  ราชนิยม


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 14 ส.ค. 14@ 13:48:22 ICT (310 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศภายในอาคารกาญจนาภิเษก ๒๕ ชั้น
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศภายในอาคารกาญจนาภิเษก ๒๕ ชั้น
         ------------------------------------
โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา     ด้วยเงินบำรุง  ตามรายการดังนี้

-    จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศภายในอาคารกาญจนาภิเษก  ๒๕ ชั้น ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
    ๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างพัสดุที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
    ๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
    ๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    ๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่
เสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้
    ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
    ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement) : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
    ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดชี้สถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๔  กันยายน  ๒๕๕๗ ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ในวันที่  ๕ กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา   ๑๓.๒๐  น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา  ๑๓.๓๐ น.   ในวันเดียวกัน

                                            
ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.lerdsin.go.th    หรือ   www.gprocurement.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑.    ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.    ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
 -  หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                    ประกาศ   ณ  วันที่            สิงหาคม  ๒๕๕๗


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 14 ส.ค. 14@ 13:47:39 ICT (276 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๗ เครื่อง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ  :  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  จำนวน  ๗ เครื่อง
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๐๐,๐๐๐.- บาท  (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗
   เป็นเงิน  ๗๐๐,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ............................................ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑ ตามสัญญจ้างเลขที่  ๔/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๔ ตุลาคม  ๒๕๕๖  เป็นเงิน  ๖๐๐,๐๐๐.-  บาท (แผ่นละ ๐.๔๗ )
    ๒. ตามสัญญจ้างเลขที่ ๔/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๕ ตุลาคม  ๒๕๕๕  เป็นเงิน  ๕๔๐,๐๐๐.-  บาท (แผ่นละ ๐.๔๔)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    นางสาวกาญจนา  โปร่งสันเทียะ


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 14 ส.ค. 14@ 13:45:55 ICT (342 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาเช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๗ เครื่อง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาเช่า ด้วยเงินบำรุง ตามรายการ ดังนี้

        - เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  จำนวน  ๗  เครื่อง พร้อมวัสดุสิ้นเปลือง ระยะเวลา  ๑๒  เดือน
          (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘)


ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
    ๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาเช่าดังกล่าว
    ๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
    ๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    ๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่
เสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาเช่าครั้งนี้
    ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
    ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement) : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
    ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๗   ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ในวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗    เวลา   ๑๓.๒๐  น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๓.๓๐   น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ  ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ  โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑.    ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,สำเนาแบบ
แสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 ๒.   ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่            สิงหาคม   ๒๕๕๗ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 14 ส.ค. 14@ 13:44:50 ICT (308 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน Major set
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ  เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน Major set
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑,๒๕๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๓๐  เดือน  กรกฎาคม  ปี ๒๕๕๗
เป็นเงิน  ๑,๒๕๐,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี........................)  บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑.  สืบราคาตลาดจากบริษัท
    ๒.  ..................................
    ๓.  ..................................

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นางวิศณี  พรหมพันธุ์


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 07 ส.ค. 14@ 13:48:52 ICT (543 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน Major set
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
       โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

-  เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน Major set       จำนวน       ๕      ชุด  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายยชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๒๐น.  ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคาเวลา  ๑๓.๓๐  น.  ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน เลขที่ ๑๙๐ ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  หรือ www.lerdsin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ
โดยผู้มาขอรับรายละเอียด จะต้องนำหลักฐานมอบให้โรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑.ในกรณีผู้เสนอราคามีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    
๒.ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา นังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนา แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่         สิงหาคม  ๒๕๕๗


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 07 ส.ค. 14@ 13:47:43 ICT (356 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารกาญจนาภิเษก
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง๑.ชื่อโครงการ  :  จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารกาญจนาภิเษก  จำนวน  ๑๐ เครื่อง  และลิฟท์ขนของ จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา งานซ่อมบำรุง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  ๔๓๐,๐๐๐.- บาท  (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗
   เป็นเงิน  ๔๓๐,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ............................................ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑ ตามสัญญจ้างเลขที่  ๘/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๙ ตุลาคม  ๒๕๕๗  เป็นเงิน  ๔๒๐,๐๐๐.-  บาท
    ๒. ตามสัญญจ้างเลขที่ ๓/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๖  เป็นเงิน  ๔๒๐,๐๐๐.-  บาท
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 07 ส.ค. 14@ 13:44:17 ICT (331 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาจ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารกาญจนาภิเษก
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารกาญจนาภิเษก
         ------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา     ด้วยเงินบำรุง  ตามรายการดังนี้

        -  จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารกาญจนาภิเษก ดังนี้
    ๑. ลิฟท์โดยสาร    จำนวน ๑๐ เครื่อง
    ๒. ลิฟท์ขนของ    จำนวน   ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับงานจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๘ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๗
ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา   ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๓.๓๐   น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ   www.gprocurement.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้มาขอรับรายละเอียด  จะต้องนำหลักฐานมอบให้โรงพยาบาลฯ ดังนี้
        ๑.  ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
       -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


        ๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
                  -  หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                            
                    ประกาศ   ณ  วันที่            สิงหาคม  ๒๕๕๗


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 07 ส.ค. 14@ 13:42:56 ICT (327 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางเครื่องประเมินสภาพพื้นผิวกระจกตาและลูกตาส่วนหน้า
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑.  ชื่อโครงการ............เครื่องประเมินสภาพพื้นผิวกระจกตาและลูกตาส่วนหน้า...........................................
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ................  กลุ่มงานจักษุวิทยา..............................................................
๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.................๓,๐๐๐,๐๐๐.-.............................................................บาท
๓.  วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)....................๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗.........................................
     เป็นเงิน............๓,๐๐๐,๐๐๐.-.......................บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)................-.......................บาท
๔.  แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)
     ๔.๑............บริษัท  อาร์เอ็กซ์  จำกัด...............................................................................................
     ๔.๒.............บริษัท  อาฟต้า  เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย  จำกัด...........................................................        
     ๔.๓............................................................................................................................................
๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ทุกคน.........นายเสริมพงศ์  ศิริกุล..........................ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 31 ก.ค. 14@ 09:37:20 ICT (325 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp