เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิด 3 ก๊าซพร้อมเครื่องติด
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพรหว่างการทำผ่าตัด/หัตถการ จำนวน 3 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ บริษัท เมดิทอป จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 4,947,000.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 21 พ.ค. 14@ 14:29:15 ICT (292 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รายชื่อผู้ผ่ารการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 19 พ.ค. 14@ 14:39:15 ICT (866 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อ เครื่องดมยาสลบชนิด ๓ ก๊าซ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ  ครุภัณฑ์
การแพทย์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

-    เครื่องดมยาสลบชนิด  ๓  ก๊าซ  พร้อมเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในห้อง  MRI  จำนวน  ๑  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา   
รายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๖
๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗.   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบ  ในวันที่ ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๕.๓๐ น.  และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๑๕  น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและ
บำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  ๒๐  พฤษภาคม   ๒๕๕๗         ถึงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๑ ต่อ ๓๐๐๔  และ      ๓๐๑๐   ในวันและเวลาราชการ  โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,  สำเนา
   แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ  e-GP  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
-  หนังสือมอบอำนาจ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ,
   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียน
   ในระบบ  e-GP  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                       ประกาศ   ณ  วันที่    ๑๕    พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 16 พ.ค. 14@ 15:56:08 ICT (303 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องประเมินสภาพพื้นผิวกระจกตาและลูกตาส่วนหน้า
ข่าวประกวด/สอบราคา
        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ได้ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องประเมินสภาพพื้นผิวกระจกตาและลูกตาส่วนหน้า จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามประกาศลงวันที่ 9 เมษายน 2557 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่าได้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องประเมินสภาพพื้นผิวกระจกตาและลูกตาส่วนหน้า และจะดำเนินการประกวดราคาใหม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 15 พ.ค. 14@ 14:10:48 ICT (299 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้าประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 08 พ.ค. 14@ 11:20:16 ICT (684 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ยกเลิกการสอบราคาซื้อชุดประเมินและฝึกความคล่องแคล่วของมือ
ข่าวประกวด/สอบราคา
        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ได้ประกาศ ราคาซื้อชุดฝึกประเมินและฝึกความคล่องแคล่วของมือ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 110,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบามถ้วน) ตามประกาศลงวันที่ 25 มีนาคม 2557 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่าได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อชุดฝึกประเมินและฝึกความคล่องแคล่วของมือ และจะดำเนินการสอบราคาใหม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2557ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 01 พ.ค. 14@ 15:14:33 ICT (331 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อรถเข็นเปลนอน
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อรถเข็นเปลนอน จำนวน 5 คันนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท วิคตอรี่ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 104,325.- บาท (หนึ่งแสนสี่พันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2557


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 01 พ.ค. 14@ 15:14:03 ICT (313 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 6 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท สเปซเมด จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 444,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)


ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2557ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 01 พ.ค. 14@ 15:13:30 ICT (314 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 6 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท สเปซเมด จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 444,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)


ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2557ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 01 พ.ค. 14@ 15:13:30 ICT (284 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องตัดเผือกพร้อมเครื่องดูดฝุ่นเฝือก
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องตัดเผือกพร้อมเครื่องดูดฝุ่นเฝือก จำนวน 2 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2557


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 01 พ.ค. 14@ 15:13:00 ICT (509 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp