เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องเจาะตัดกระโหลกศรีษะและกรอกกระดูกความเร็วสูง
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาเครื่องเจาะตัดกระโหลกศรีษะและกรอกกระดูกความเร็วสูง  จำนวน 1 ชุดนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย  จำกัด โดยเสนอราคาสินค้าเป็นเงินทั้งสิ้น 1,420,000.- (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 ธ.ค. 13@ 14:55:35 ICT (381 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาจ้างตัดเสื้อกั๊ก แสดงสัญลักณณ์ของทีม MERT
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาจ้างตัดเสื้อกั๊ก แสดงสัญลักณณ์ของทีม MERT  จำนวน 250ตัว นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โอ.ที.กรุ๊พ  จำกัด โดยเสนอราคาสินค้าเป็นเงินทั้งสิ้น 95,500.- (เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 ธ.ค. 13@ 14:54:54 ICT (390 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับผ่าตัดภายในข้อพร้อมอุปกรณ์
ข่าวประกวด/สอบราคา
        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคซื้อชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับผ่าตัดภายในข้อพร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1 ชุดนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โอลิค(ดิสทริบิวชั่น) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้าเป็นเงินทั้งสิ้น 700,000.- (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 ธ.ค. 13@ 14:54:19 ICT (340 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในข้อโดยผ่านกล้องส่องข้อ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในข้อ โดยผ่านกล้องส่องข้อ (Arthroscopic lens  4.5mm) จำนวน 1 ชุดนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โอลิค(ดิสทริบิวชั่น) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้าเป็นเงินทั้งสิ้น 330,000.- (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 ธ.ค. 13@ 14:53:36 ICT (306 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ยกเลิกการสอบราคาซื้อชุดแว่นขยายสำหรับใช้ผ่าตัดพร้อมไฟแอลอีดี
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ได้ประกาศสอบราคาซื้อชุดแว่นขยายสำหรับใช้ผ่าตัดพร้อมไฟแอลอีดี จำนวน 1 ชุด วงเงิน 630,000.- บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามประกาศลงวันที่ 3 ตุลาคม

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่าได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อชุดแว่นขยายสำหรับใช้ผ่าตัดพร้อมไฟแอลอีดี และจะดำเนินการสอบใหม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 ธ.ค. 13@ 14:53:02 ICT (348 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับเจาะตัดและกรอกระดูกขนาดต่าง ๆ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับเจาะตัดและกรอกระดูกขนาดต่าง ๆ
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
        โรงพยาบาลเลิดสิน   เป็นสถาบันทางการแพทย์   มีภารกิจในการรักษาผู้ป่วย   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และเอื้ออำนวยในการปฏิบัติงาน
๒.  วัตถุประสงค์
        -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย  
        -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
        -  พัฒนาการบริการ
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา   
รายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕)
๓.๖  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

        ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-
บาท  (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป  กับกรมการแพทย์  ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้  และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร  และปฺฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕)
๔.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
        ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะชุดเครื่องมือสำหรับเจาะตัดและกรอกระดูกขนาดต่าง ๆ แนบท้าย        
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
        ๙๐ วัน                                        
๖.  ระยะเวลาส่งมอบ        
        ๙๐  วัน
๗.  วงเงินในการจัดหา
        จำนวน  ๑  ชุด  วงเงิน  ๒,๒๐๐,๐๐๐.-  บาท  (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน
๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๐๑  ต่อ  ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐  
โทรสาร  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
e-mail : lerdsinhospital@hotmail.Com
๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย ภายในวันที่   ๒  มกราคม  ๒๕๕๗
๓.  ประกาศ  ณ   วันที่   ๒๕  ธันวาคม ๒๕๕๖หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 24 ธ.ค. 13@ 10:18:44 ICT (353 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติและวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเล
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
         โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

         - เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติและวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด จำนวน ๖ เครื่อง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายยชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

         กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

         กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และเปิดซองสอบราคา เวลา ๑๓.๓๐ น. ในวันเดียวกัน

ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th หรือ www.lerdsin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,
สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนา
แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม ๒๕๕๖ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 14:33:21 ICT (332 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อ ชุดจัดการไฟฟ้าและแก๊สทางการแพทย์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ  ครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

        -  ชุดจัดการไฟฟ้าและแก๊สทางการแพทย์        จำนวน  ๗  ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๕.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕)
๖.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

        ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-
บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป กับกรมการแพทย์  ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้  และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร  และปฺฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕)

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๗ระหว่างเวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน   และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่  ๖  มกราคม
๒๕๕๗  เวลา  ๑๕.๐๐  น.  และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๓  มกราคม๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๑๕ น.  เป็นต้นไป    
              
       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและ
บำรุงรักษา ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th หรือ www.lerdsin.go.th     
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๐๑ ต่อ ๓๐๐๔ และ ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ  
โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลดังนี้
๑.    ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,  สำเนา   
   แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
-  หนังสือมอบอำนาจ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ  และผู้รับมอบ,
   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนใน
   ระบบ  e-GP  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                       ประกาศ   ณ  วันที่    ๑๗     ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 10:10:23 ICT (392 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

โรคนิ้วล็อกไม่ต้องทนทรมานอีกแล้ว แพทย์ รพ.เลิดสิน คิดเครื่องมือผ่าตัดคนไข ้เพียง
ความรู้สู่ประชาชน นิ้วล็อกแพทย์ผ่าวันเดียว!
(เดลินิวส์ 17 ส.ค.45)

          โรคนิ้วล็อกไม่ต้องทนทรมานอีกแล้ว แพทย์ รพ.เลิดสิน คิดเครื่องมือผ่าตัดคนไข ้เพียงเจาะโคนนิ้วคนไข้ และใช ้เครื่องมือแพทย์ที่ดัดแปลงขึ้นมาตัดปลอกเอ็นวันเดียวแผลหาย นิ้วมือกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่ต้องรักษาแผลเกือบ 2 สัปดาห์ เหมือนเก่า คนป่วยเป็นโรคนิ้วล็อกแห่ไปรับการรักษาเพียบ ผอ.สำนักผังเมือง กทม.ไปผ่ามาแล้วถึง 3 นิ้ว

          เมื่อวันที่ 16 ส.ค. น.พ.วิชัย วิจิตรพรกุล ผู ้ช่วย ผอ.รพ.เลิดสิน เปิดเผยว่าในปัจจุบันได้มีคนไข้ มารับการตรวจรักษาโรคนิ้วล็อก หรือโรคเอ็นนิ้วมือยึด เป็นจำนวนมาก โรคนิ้วล็อกเป็นโรค ที่พบบ ่อยที่สุดโรคหนึ่งของนิ้วมือ ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย พบในวัยกลางคนขึ้นไป คนทำงานหนักหิ้วของหนัก นิ้วมือต้องเกร็ง และเอ็นนิ้วมือต้องเสียดสี และบวมรัดปลอกหุ้มเอ็นจนเอ็นไม่สามารถ ลอดผ่านปลอกเอ็นได้ ทำให้นิ้วนั้น ๆ งอไม่ลง หรืองอได้แต่เหยียดไม่ออก หรือเหยียดออกได้ก็ จะมีเสียงดังคลิก หรือต้องช่วยง้างออก ซึ่งจะเจ็บมาก และมักจะมีจุดกดเจ็บที่ฐานนิ้ว โรคนี้หาก ไม่รักษา นิ้วอาจจะอยู่ในท่างออยู่อย่างนั้นหรือเหยียดอยู่อย่างนั้น แต ่ใช้งานไม ่ได ้ เปรียบเสมือนเป็นนิ้วพิการ

         ผู ้ช่วย ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวต่อว่าการรักษานั้น ถ้าเป็นไม่มากหรือไม่นาน อาจหายเองได้ ถ้าเป็นน ้อยก็เพียงรักษาด ้วยการฉีดยาสเตอรอยด์ เข้าไปในปลอกหุ้มเอ็น อาการอาจหายได้ แต่อาจกลับมาเป็นใหม ่ได้อีกใน 3-6 เดือน แต ่มีจำนวนครึ่งหนึ่งที่ฉีดยาไม่ได้ผล ต้องได้รับการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดต้องผ่าลงไปตัดปลอกหุ้มเอ็นส่วนต้น ที่เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนตัวของเส้นเอ็น โดยผ่าตั้งแต่ชั้นผิวหนังเปิดแหวกแผลจนเห็นเส้นเอ็นและปลอกเอ็น ผ ่าตัดเสร็จแล้วต ้องเย็บแผล ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห ์ จึงตัดไหมได้กว ่า แผลจะหาย

         น.พ.วิชัย กล่าวอีกว่า สมัยก่อนแพทย์ ต้องนัดคนไข้เข้าห ้องผ่าตัดใหญ่ แม้การผ่าตัดจะใช้เวลาไม่มาก แต ่แผลที่เกิดจากการผ่าตัดที่มือ นั้น กว่าจะรักษาให้หายได้ต ้องใช้เวลานาน เนื่องจากเราต้องใช้มือตลอดเวลา ผิวหนังที่มือจึงเคลื่อนไหวอยู่ตลอด ทำให้แผลที่เกิดจากการผ่า ตัดหายยาก ด้วยเหตุนี้ตนจึงคิดวิธีผ่าตัดคนไข้ โรคนิ้วล็อก ด ้วยวิธีใหม่แบบง่าย ๆ ด ้วยการเจาะผิวหนังที่โคนนิ้วเป็นแผลเพียงเล็กน้อย แล้ว ใช ้เครื่องมือที่ดัดแปลงจากเครื่องมือเขี่ยฟัน (เครื่อง มือทำฟัน) ที่ชำรุดใช้งานไม่ได้แล้ว นำมากลึงลับให้คมเป็นพร้าเล็ก ๆ ยื่นลงไปตัดพังผืดที่ขวางการเคลื่อนที่ของเส็นเอ็น เป็นการผ่าตัดที่ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเจ็บน ้อยกว่า แผลก็หายเร็วกว ่ามาก ผลแทรกซ้อนไม่มีเลย ส ่วนประสิทธิภาพของการผ่า ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการสัมผัสด้วยปลายมีดพร้าเล็ก ๆ แทนการมองเห็น และตั้งแต่ผ่าตัดคนไข้ด้วยวิธีการใหม ่นี้ จนถึงปัจจุบันมีผู้มารักษาด้วย การผ่าตัดวิธีใหม่นี้แล้วกว่า 5000 ราย

           ผู ้ช่วย ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวต่อว่าความผิดปกติของนิ้วมือที่พบบ่อยที่สุดในการใช้งานปกติในชีวิตประจำวัน คือในขณะที่คนเรากำมือแบมือ เอ็นของนิ้วมือก็จะถูกตรึงเสียดสีไปมากับปลอกหุ้มเอ็น หรือเข็มขัดรัดเส้นเอ็น ให้เส ้นเอ็นอยู ่ ชิดแนวแกนกระดูกนิ้วมือ การใช้งานรุนแรงทำให้มีการเสียดสีซ้ำ ๆ จนเอ็นและปลอกเอ็นบวมรัดติดกัน ทำให ้เป็นพังผืดหนาตัวขึ้น จนในที่สุดเกิดเป็นปมเอ็นไม่สามารถลอดผ่านไปได้ ทำให้ งอนิ้วไม่ลง หรือเหยียดนิ้วไม ่ออกเป็นอาการของนิ้วล็อก และตั้งแต่ตนใช้วิธีผ่าตัดแบบใหม่นี้ขึ้น ทำให้มีคนไข้เข ้ามารับการรักษาเป็นจำนวนมากและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงอยากให้ช ่วยประกาศให้ผู ้ป่วยที่เป็นโรคนิ้วล็อก อย ่าทนทรมานอยู ต ่อไป ให้รีบมารับการรักษา และขณะนี้ทางสำนัก ข่าวซีเอ็นเอ็นกำลังติดต่อมาเพื่อเสนอวิธีการผ่าตัดด ้วยเครื่องมือแบบใหม่นี้ไปทั่วโลกด ้วย

         นายนิคม ไวยรัชพานิช ผอ.สำนักผัง เมือง กทม.เปิดเผยว่าตนเองเป็นคนไข้คนหนึ่งของ น.พ.วิชัย โดยนิ้วมือเกร็งงอไม ่สามารถยืดทำงานได้ตามปกติ ก็ไปปรึกษาหมอวิชัย ได้พาเข ้าห้องผ่าตัดฉีดยาชาแล ้วก็ผ่าใช ้เครื่องมือทำฟันกรีดผิวหนัง แล ้วสอดลงไปกรีดปลอกเอ็นเจ็บไม่ นาน วันรุ่งขึ้นไปตีกอล์ฟได้แล้ว ส่วนสาเหตุที่เป็นคงจะเนื่องจากต้องเซ็นงาน หรือมือใช ้งานมากจึงเกิดอาการนิ้วล็อกดังกล่าว ปัจจุบันตนได้ไปให้หมอวิชัย ผ่าตัดด ้วยวิธีนี้แล้วถึง 3 นิ้ว และได ้แนะนำพรรคพวกที่เป็นโรคนี้ให้ไปหาและก็หายทุกราย.


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 10:05:31 ICT (51765 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 4.84)

สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ( Autoclave)
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
       โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

         -  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ( Autoclave)         จำนวน   ๑  เครื่อง


ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายยชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๗  มกราคม ๒๕๕๗  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ในวันเดียวกัน

ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ   ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  
โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๗  มกราคม ๒๕๕๗  ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑.ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,
สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    

๒.   ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
 - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
   หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนา
   แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่         ธันวาคม  ๒๕๕๖ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:58:28 ICT (359 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp