เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกเล็ก (small set)
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตาที่โรงพยาบาเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกเล็ก (smll set)  จำนวน 2 ชุด ตามประกาศ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556

        โรงพยาบาเลิดสิน กรมการแพทย์ ของแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกันว่าได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกเล็ก (small set) และจะดำเนินการสอบราคาใหม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 05 เม.ย. 13@ 16:46:15 ICT (528 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดดามกระดูกใหญ่ภายนอก (External fixator)
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตาที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดดามกระดูกใหญ่ภายนอก (External fixator) จำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่าผุ้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 690,000.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 05 เม.ย. 13@ 16:43:31 ICT (535 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโน
ข่าวประกวด/สอบราคา          ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ พร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้ จำนวน 1 เครื่อง นั้น ปรากฏว่าผุ้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารามภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,280,000.- บาท (หนึ่งล้านสอบแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 05 เม.ย. 13@ 16:41:04 ICT (479 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก และอัตราการเต้นของหัวใจทารกใน
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบันทึการบีบตัวของมดลูก และอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผุ้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โซวิค  จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 445,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 05 เม.ย. 13@ 16:38:15 ICT (473 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อโครงยึดตรึงเพื่อห้ามเลือดจากกระดูกเชิงกรานหัก
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อโครงยึดตรึงเพื่อห้ามเลือดจากกระดูกเชิงกรานหัก จำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โนวาเทค จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 680,000.- บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 05 เม.ย. 13@ 16:35:41 ICT (445 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2 จำนวน 6 หมวด นั้น ปรากกฏว่าผุ้ชนะการประกวดราคาแต่ละหมวด ดังนี้

        1. จาก บริษัท ยโสธรา เรสเตอร์รอง จำกัด จำนวน 4 หมวด คือ
        - หมวด ก. อาหารเนื้อสัตว์บก                                 เป็นเงิน 2,122,300.- บาท
        - หมวด ค. ไข่                                                   เป็นเงิน 754,220.- บาท
        - หมวด ง. อาหารผักสด และ ผลไม้                          เป็นเงิน 2,290,002.- บาท
        - หมดว ฉ. อาหารแห้ง ของเค็มและเครื่องกระป๋อง         เป็นเงิน 2,366,450.- บาท

        2. จากร้านนิวสตาร์ ซีฟู๊ด จำนวน 2 หมวด คือ
        - หมวด ข. อาหารเนื้อสัตว์น้ำ                                 เป็นเงิน 715,500.- บาท
        - หมวด จ. ขนม และอาหารว่าง                              เป็นเงิน 1,128,380.- บาท

       รวม 6 หมวด เป็นเงินทั้งสิ้น 9,376,852.- บาท (เก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 05 เม.ย. 13@ 16:33:09 ICT (424 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 05 เม.ย. 13@ 15:11:35 ICT (627 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 05 เม.ย. 13@ 15:10:10 ICT (620 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อ เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานขนาดเล็ก
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        -   เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานขนาดเล็ก    จำนวน  ๓  ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน     
การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๔ เมษายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๖ ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๕๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ ๔ เมษายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๖ ดูรายละเอียดได้ที่   เว็บไซด์  
www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง 
   การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง


ประกาศ   ณ  วันที่         มีนาคม  ๒๕๕๖
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 04 เม.ย. 13@ 09:47:09 ICT (456 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือขูดมดลูก
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

       -   ชุดเครื่องมือขูดมดลูก    จำนวน  ๔  ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน      การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๖ ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๖ ดูรายละเอียดได้ที่   เว็บไซด์  
www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้

๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง 
   การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่         มีนาคม  ๒๕๕๖


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 04 เม.ย. 13@ 09:45:15 ICT (567 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp