เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพบาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อดำเนินการตามประกาศลงวันที่ 6 มกราคม 2556 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกันว่าได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ พร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้ และ จะดำเนินการสอบราคาใหม่ต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 02 ก.พ. 13@ 08:47:21 ICT (424 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติหาการแข็งตัวของ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติหาการแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการนั้น ปรากฏว่าผุ้ชนะกการสอบราคาได้แก่บ บริษัท เมด - วัน จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 829,500.- บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันห้ารค้อยบาทถ้วน)

ประกาศ  ณ วันที่ 25 มกราคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 02 ก.พ. 13@ 08:44:10 ICT (495 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อหม้อต้มแผ่นให้ความร้อนแบบเคลื่อนที่ได้
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อหม้อต้มแผ่นให้ความร้อนแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่าผุ้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โปรเวนชั่นทีม จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 74,900.- บาท (เจ้ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)


ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 02 ก.พ. 13@ 08:40:49 ICT (483 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติหาความสมบูรณ์ของ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติหาความสมบูรณ์ของเลือด จำนวน 78,000 เทสต์ นั้น ปรากฏว่า ผุ้ชนะการสอบราคาได้แก่บริษัท แอลเอฟเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภารษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,599,000.- บาท( หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 02 ก.พ. 13@ 08:38:45 ICT (436 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเตียงกายภาพบำบัดสำหรับดึงดึง ข้อต่อ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อเตียงกายภาพบำบัด สำหรับดัดดึง ข้อต่อ และกระดูกสันหลังปรับระดับโดยใช้ไฟฟ้า  จำนวน 1 เตียง นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เอ็นราฟขโนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 235,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 02 ก.พ. 13@ 08:35:13 ICT (482 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๓ ปี
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง    ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT)
------------------------------------

        ด้วยกรมการแพทย์  โรงพยาบาลเลิดสิน  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

        - จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน  ๑ เครื่อง  ระยะเวลา ๓ ปี 

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
     ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมการแพทย์ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
๔.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๕.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔(แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๕)
๖.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

        ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป กับกรมการแพทย์ ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕)


         กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา  ในวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น.
ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์ประทีปโภคะกุล ชั้น ๒๔ อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และกำหนดเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๑๕ น. เป็นต้นไป  เฉพาะรายที่ได้ผ่านการคัดเลือกตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ ๑.๕ (๑) และ (๒) และจะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาเฉพาะรายที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทางด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ แล้ว ในวันและสถานที่เดียวกัน

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้าง  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคาร
กาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖      ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  หรือ www.lerdsin.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑  ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,  สำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                

                         ประกาศ   ณ  วันที่         มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 28 ม.ค. 13@ 16:23:31 ICT (462 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาเครื่องบันทึกไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ ลีด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

         โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        -   เครื่องบันทึกไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ ลีด  จำนวน  ๑ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน      การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๓.๓๐ น.  ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดูรายละเอียด  ได้ที่เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง 
   การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่        มกราคม ๒๕๕๖ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 24 ม.ค. 13@ 14:00:00 ICT (415 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอน
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
 เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 ------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        -   เครื่องปั่นตกตะกอน    จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน      การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดูรายละเอียด  ได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง
                          การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่        มกราคม  ๒๕๕๖


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 24 ม.ค. 13@ 13:58:24 ICT (541 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินไฮบริด
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาเลิดสิน ได้ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อชุดปฏิบัติการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินไฮบริด จำนวน 1 ชุด  วงเงิน 17,280,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามประกาศลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 นั้น

        โรงพยาลเลิดสิน ของแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่าได้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการห้องอุบัติหตุและฉุกเฉินไฮบริด และจะดำเนินการประกวดราคาใหม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ม.ค. 13@ 15:33:49 ICT (446 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องมือและระบบนำวิถี (Navigation System)
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลเลิดสิน ดำเนินการประกวดราคาซื้อเครื่องมือและระบบนำวิถี (Navigation System) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

        ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด  โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 20,500,000 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ม.ค. 13@ 15:29:42 ICT (441 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp