เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ผู้ชนะสอบราคาซื้อชุดดูดของเหลวจากโพรงทรวงอก (Thoracic Suction Controller)
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อชุดดูดของเหลวจากโพรงทรวงอก (Thoracic Suction Controller)  จำนวน 5 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ม.ค. 13@ 15:25:18 ICT (534 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 5 เครื่อง นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 380,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 23 ม.ค. 13@ 15:23:12 ICT (518 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อกระเป๋าใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิตผุ้ป่วย
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อกระเป๋าใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วย จำนวน 20 ใบ นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 288,900.- (สองแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 22 ม.ค. 13@ 16:11:31 ICT (509 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อดำเนินการตามประกาศลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน  ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่า ได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ และจะดำเนินการสอบราคาใหม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 22 ม.ค. 13@ 16:09:16 ICT (416 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 29 รายการนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่บ บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 4,258,600.- บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2556ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 22 ม.ค. 13@ 16:06:43 ICT (488 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องบันทึกไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด จำนวน 1 เครื่อง เพื่อดำเนินการตามประกาศลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่า ได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด และจะดำเนินการสอบราคาหใม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 22 ม.ค. 13@ 16:02:15 ICT (414 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo - Hyper thermia)
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศบอราคาซื้อ เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyper termia) จำนวน 1 ชุดนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่บ บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 385,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2556ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 22 ม.ค. 13@ 15:59:47 ICT (524 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศ ภายในอาคารกาญจนาภิเษก 25 ชั
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาดุแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศภายในอาคารกาญจนาภิเษก 25 ชั้น นั้นปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.คลู เอ็นจิเนียริ่ง โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงิ้นทั้งสิ้น 701,706.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่อนเจ็ดพันหกบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2556


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 22 ม.ค. 13@ 15:56:25 ICT (434 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 17 ม.ค. 13@ 16:14:59 ICT (1072 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เภสัชกร หรือ พยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 17 ม.ค. 13@ 16:13:30 ICT (847 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp