เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 17 ม.ค. 13@ 16:11:23 ICT (693 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินไฮบริด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินไฮบริด
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------

๑.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน    มีความประสงค์จะจัดซื้อชุดปฏิบัติการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินไฮบริด  จำนวน  ๑ ชุด  ด้วยเงินงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๖
๒.  วัตถุประสงค์
        -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย 
        -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
        -  พัฒนาการบริการ
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
         ๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
รายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        ๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
        ๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        ๓.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ๓.๘  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
๔.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
        ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะชุดปฏิบัติการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินไฮบริด แนบท้าย

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
  ๙๐  วัน
         
๖.  ระยะเวลาส่งมอบ  
        ๑๒๐  วัน
๗.  วงเงินในการจัดหา
        จำนวน  ๑  ชุด  วงเงิน  ๑๗,๒๘๐,๐๐๐.-  บาท  (สิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
           ๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
        โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๐๑  ต่อ  ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐ 
          โทรสาร  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
                e-mail :
lerdsinhospital@hotmail.Com
    ๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                ภายในวันที่   ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๖
๓.  ประกาศ  ณ   วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๖ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 17 ม.ค. 13@ 11:43:55 ICT (441 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5511 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
ข่าวประกวด/สอบราคา
  ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ  ครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

        -  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน   จำนวน  ๘  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


         กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๖ระหว่างเวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐  น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน   และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๕.๐๐  น.  และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๓๐       มกราคม๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๑๕  น.  เป็นต้นไป

         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและ
บำรุงรักษา ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๖  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th หรือ www.lerdsin.go.th    
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๐๑ ต่อ ๓๐๐๔  และ  ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ 

โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
-  สำเนาบัตรประชาชน,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,  สำเนาหนังสือรับรอง
   การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
-  หนังสือมอบอำนาจ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ,
   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


                              ประกาศ   ณ  วันที่   ๘   มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 10 ม.ค. 13@ 10:46:14 ICT (490 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจอัตโนมัติ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง    ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------

         ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

         - น้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจอัตโนมัติ จำนวน  ๒๖  รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖   เวลา ๑๕.๐๐ น.  และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๑๕  น.  เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุ
และบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๑๐ มกราคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๖  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  หรือ www.lerdsin.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ  โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้

๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,  สำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ,  สำเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                


ประกาศ   ณ  วันที่                มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 08 ม.ค. 13@ 09:03:01 ICT (433 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        -   เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ  พร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้  จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน      การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖   ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๕๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖  ดูรายละเอียด  ได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง 
  การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่        มกราคม  ๒๕๕๖
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 07 ม.ค. 13@ 10:11:14 ICT (501 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติหาความสมบูรณ์ของเลือด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์  จำนวน ๑ รายการ  ดังนี้

        - น้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติหาความสมบูรณ์ของเลือด  จำนวน ๗๘,๐๐๐ เทสต์

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

  กำหนดดำเนินการดังนี้
        ๑.  ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา    ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประกาศสอบราคา  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน   ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ ตั้งแต่วันที่  ๑๐ มกราคม  ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ 
        ๒.  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ตั้งแต่วันที่  ๑๐ มกราคม  ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ 
        ๓.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาใน
วันที่  ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕  น.   และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ณ   ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน เวลา   ๑๑.๒๐  น.  ในวันเดียวกัน
        ๔.  คณะกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่   ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๖   เวลา 
๑๑.๓๐ น.   ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน
       
        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ    ขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๖  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.lerdsin.go.th  หรือ   www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
  ๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
      -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  ๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
      -หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     ประกาศ   ณ  วันที่            มกราคม  ๒๕๕๖


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 07 ม.ค. 13@ 10:07:14 ICT (611 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 5)

สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์  จำนวน   ๒  รายการ   ดังนี้

        ๑. น้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT with INR  จำนวน  ๑๒,๖๐๐  เทสต์
        ๒. น้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด APTT   จำนวน  ๑๐,๕๐๐  เทสต์

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดดำเนินการดังนี้
        ๑.  ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา    ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประกาศสอบราคา  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน   ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ ตั้งแต่วันที่  ๑๐ มกราคม  ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖   ในวันและเวลาราชการ 
        ๒.  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ตั้งแต่วันที่  ๑๐ มกราคม  ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖   ในวันและเวลาราชการ 
        ๓.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาใน
วันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖   เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕  น.   และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ณ   ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน เวลา   ๑๐.๒๐  น.  ในวันเดียวกัน
        ๔.  คณะกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่   ๒๒  มกราคม ๒๕๕๖   เวลา 
๑๐.๓๐ น.   ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน
ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ    ขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๑๐ มกราคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๖  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ   www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ     โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
  ๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
      -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  ๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
      -หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     ประกาศ   ณ  วันที่            มกราคม  ๒๕๕๖


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 07 ม.ค. 13@ 10:05:27 ICT (416 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
 เรื่อง   สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
(ถุงพลาสติกใส่ขยะ)   จำนวน   ๑๑  รายการ   ดังนี้

๑. ถุงพลาสติกใส่ขยะเปียกสีดำ ขนาด (กว้าง) ๑๐นิ้ว x (สูง) ๑๘นิ้ว  จำนวน  ๒,๐๐๐ กก.
๒. ถุงพลาสติกใส่ขยะเปียกสีดำ ขนาด (กว้าง) ๑๖นิ้ว x (สูง) ๒๒นิ้ว  จำนวน  ๒,๐๐๐ กก.
๓. ถุงพลาสติกใส่ขยะเปียกสีดำ ขนาด (กว้าง) ๒๒นิ้ว x (สูง) ๒๖นิ้ว  จำนวน  ๒,๐๐๐ กก.
๔. ถุงพลาสติกใส่ขยะเปียกสีดำ ขนาด (กว้าง) ๓๐นิ้ว x (สูง) ๓๔นิ้ว  จำนวน  ๑,๐๐๐ กก.
๕. ถุงพลาสติกใส่ขยะแห้งสีเขียว ขนาด (กว้าง) ๑๐นิ้ว x (สูง) ๑๘นิ้ว  จำนวน  ๒,๐๐๐ กก.
๖.ถุงพลาสติกใส่ขยะแห้งสีเขียว ขนาด (กว้าง) ๑๖นิ้ว x (สูง) ๒๒นิ้ว  จำนวน  ๒,๐๐๐ กก.
๗. ถุงพลาสติกใส่ขยะแห้งสีเขียว ขนาด (กว้าง) ๒๒นิ้ว x (สูง) ๒๖นิ้ว  จำนวน  ๒,๓๐๐ กก.
๘.ถุงพลาสติกใส่ขยะแห้งสีเขียว ขนาด (กว้าง) ๓๐นิ้ว x (สูง) ๓๔นิ้ว  จำนวน  ๒,๓๐๐ กก.
๙.ถุงพลาสติกใส่ขยะติดเชื้อสีแดง ขนาด (กว้าง) ๑๐นิ้ว x (สูง) ๑๘นิ้ว  จำนวน  ๒,๕๐๐ กก.
๑๐.ถุงพลาสติกใส่ขยะติดเชื้อสีแดง ขนาด (กว้าง) ๑๖นิ้ว x(สูง) ๒๒นิ้ว  จำนวน  ๒,๐๐๐ กก.
๑๑.ถุงพลาสติกใส่ขยะติดเชื้อสีแดง ขนาด (กว้าง) ๒๒นิ้ว x (สูง) ๒๖นิ้ว จำนวน  ๒,๐๐๐ กก.

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดดำเนินการดังนี้
        ๑.  ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา    ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประกาศสอบราคา  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน   ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐  ตั้งแต่วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๖   ในวันและเวลาราชการ 
        ๒.  กำหนดยื่นซองสอบราคา   ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา    ตั้งแต่วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๖   ในวันและเวลาราชการ 

        ๓.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาใน
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕  น.   และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ณ   ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน เวลา   ๐๙.๒๐  น.  ในวันเดียวกัน
        ๔.  คณะกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่   ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖   เวลา 
๐๙.๓๐ น.   ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน
ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ    ขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๖  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ   www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ     โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
  ๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
      -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนา
  ๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
      -หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     ประกาศ   ณ  วันที่            มกราคม   ๒๕๕๖ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 03 ม.ค. 13@ 16:51:15 ICT (472 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจสำหรับตรวจหาฮอร์โมนในเลือด
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจสำหรับตรวจหาฮอร์โมนในเลือด จำนวน 11 รายการนั้น ปรากฏว่าผุ้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท อี ฟอร์ แอล อิเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,729,650.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 03 ม.ค. 13@ 15:25:24 ICT (472 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อเตียงกายภาพบำบัดสำหรับดัดดึงข้อต่อและกระดูกสันหลังปรับระดับได้โดยใช้ไ
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

       โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๑  รายการ  ดังนี้

        -  เตียงกายภาพบำบัดสำหรับดัดดึงข้อต่อและกระดูกสันหลังปรับระดับได้โดยใช้ไฟฟ้า   จำนวน   ๑  เตียง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.   เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

       กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

       กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก    ในวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๖   เวลา ๑๓.๒๐ น.  ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  และกำหนดเปิดซองสอบราคา  เวลา ๑๓.๓๐  น.  ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  ๔  มกราคม   ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๑๕  มกรวาคม   ๒๕๕๖   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.lerdsin.go.th  หรือ  www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ   โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพบาบาลฯ  ดังนี้

๑.  ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
-  สำเนาบัตรประชาชน,   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,   สำเนาหนังสือรับรองการ
   จดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
-  หนังสือมอบอำนาจ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
    หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  พร้อม  รับรองสำเนาถูกต้อง


 ประกาศ   ณ   วันที่          ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 03 ม.ค. 13@ 15:21:31 ICT (665 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp