เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
--------------------------------

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งต่าง ๆ 
โดยปรากฏผลการสอบคัดเลือกได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 28 พ.ย. 12@ 14:54:02 ICT (656 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง    ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT)
------------------------------------
        ด้วยกรมการแพทย์  โรงพยาบาลเลิดสิน  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

        - จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน  ๑ เครื่อง 
ระยะเวลา ๓ ปี  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 ๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมการแพทย์
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมการแพทย์
ณ  วันประกาศประกวดราคา    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์ประทีปโภคะกุล ชั้น ๒๔  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และกำหนดเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๑๕ น.  เป็นต้นไป  เฉพาะรายที่ได้ผ่านการคัดเลือกตามเอกสารประกวดราคาจ้าง  ข้อ ๑.๕ (๑) และ (๒) และจะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาเฉพาะรายที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทางด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ  แล้ว ในวันและสถานที่เดียวกัน
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้าง   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคาร
กาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  หรือ www.lerdsin.go.th     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑  ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ  โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,  สำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
        - หนังสือมอบอำนาจ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ,  สำเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    
            
                  
  ประกาศ   ณ  วันที่                พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 26 พ.ย. 12@ 16:21:14 ICT (564 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทาง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทาง
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  โรงพยาบาลเลิดสิน
.....................................................

๑.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะจัดซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์
อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยเงินบำรุง

๒.  วัตถุประสงค์
        เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้กับผู้ป่วย  ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
        ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๖
        ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
        ๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        ๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๔.  แบบรูปคุณลักษณะเฉพาะ
        ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน ๒๙ รายการ

๕.  ระยะเวลาการดำเนินการ
         ระยะเวลา ๓๖๕ วัน
๖.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
        ไม่เกิน ๕ วัน นับถัดจากวันได้รับใบสั่งซื้อจากโรงพยาบาลเลิดสิน                                          
๗.  วงเงินในการจัดหา
         น้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน ๒๙ รายการ
 เป็นเงิน ๔,๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ด้วยเงินบำรุง

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยที่
๑. ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ๑๙๐ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
              โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑  ต่อ  ๓๐๐๔ , ๓๐๑๐  
          โทรสาร   ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
               e-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
๒. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
              ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕
๓. ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕หมายเหตุ:


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 23 พ.ย. 12@ 17:46:12 ICT (543 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผุ้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ โรงพยาบาลเลิดสิน
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร สถานที่ โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวนพื้นที่ประมาณ 41,884 ตารางเมตร นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพ็ชร คลีนนิ่ง เซอร์วิส โดยเสนอราคาจ้างรวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000,000.- บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 23 พ.ย. 12@ 17:42:02 ICT (483 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาประกวดราคาซื้ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 500,000 ลูกบาตรเมตร นั้น ปรากฏว่าผุ้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 4,450,000.- บาท(สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษจิกายน 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 23 พ.ย. 12@ 16:41:01 ICT (514 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคเรื่องช่วยเดิน (Walker)
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยเดิน (walker) จำนวน 500 ตัวนั้น ปรากฏว่าผุ้ชนะการการสอบราคาได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 187,500.- (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 23 พ.ย. 12@ 16:37:41 ICT (546 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฟิล์มเอกซเรย์ชนิดใช้กับเครื่อง Dry
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
------------------------------------

        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

        ๑.  ฟิล์มเอกซเรย์ชนิดใช้กับเครื่อง  Dry  Laser  Imager   ขนาด  ๘ x ๑๐ นิ้ว
     จำนวน ๑๐ กล่อง
       ๒.  ฟิล์มเอกซเรย์ชนิดใช้กับเครื่อง  Dry  Laser  Imager   ขนาด  ๑๔ x ๑๗ นิ้ว
     จำนวน ๖๕๐ กล่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
        ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
        ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
        ๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        ๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ๘.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

         กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๕ระหว่างเวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน   และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่   ๖  ธันวาคม
๒๕๕๕  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๓  ธันวาคม๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๑๕  น.  เป็นต้นไป       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและ
บำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕        ถึงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๑ ต่อ ๓๐๐๔  และ       ๓๐๑๐   ในวันและเวลาราชการ   โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
-  สำเนาบัตรประชาชน,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,  สำเนาหนังสือรับรอง
   การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
-  หนังสือมอบอำนาจ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ,
   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                              ประกาศ   ณ  วันที่          พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๕๕ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 พ.ย. 12@ 17:06:06 ICT (515 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพักงานราชการ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 19 พ.ย. 12@ 15:35:08 ICT (574 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว นักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 19 พ.ย. 12@ 15:34:57 ICT (518 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 19 พ.ย. 12@ 15:32:33 ICT (555 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2151 เรื่อง (216 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp