เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความยาลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (A-Scan)
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวยัดค่าความยาวลูกตา ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง A-Scan จำนวน 1 เครื่อง ตามประกาศ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 นั้น

        โรงพบาบาลเลิดสิน ของแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกันว่า ได้ยกเลิกการสอบราคาซืท้อเครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (A-Scan) และจะดำเนินการสอบราคาใหม่ต่อไป

ประกาศ  ณ  วันที่ 16 ตุลาคม 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 29 ต.ค. 12@ 11:23:16 ICT (540 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติกใส่ขยะ)
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติกใส่ขยะ) จำนวน 11 รายการ ตามประกาศลงวันที่ 14 กันยายน 2555 นั้น

        โรงพยาลเลิดสิน ขอแจ้งผลให้ทราบโดยทั่วกันว่ ได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติกใส่ขยะ) จำนวน 11 รายการ และจะดำเนินการสอบราคาใหม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 29 ต.ค. 12@ 11:20:00 ICT (467 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ สมรรถภาพปอดขนาดพกพา
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ สมรรถภาพปอดขนาดพกพา จำนวน 1 เครื่องนั้น ปรากกฏว่าผุ้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เน่นแนล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 248,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 29 ต.ค. 12@ 11:17:12 ICT (556 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรัษาสวนไม้ประดับและต้นไม้
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำนินการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ประดับและต้นไม้จำนวน 1 งานนั้น ปรากฏว่าผุ้ชนะการสอบราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอเดีย การ์เด้นท์ โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 187,200.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 29 ต.ค. 12@ 11:14:33 ICT (421 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดจ้างเหมาทำความสะอาด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง    ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร
สถานที่ โรงพยาบาลเลิดสินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------

        ด้วยกรมการแพทย์  โรงพยาบาลเลิดสิน  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

        - จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร สถานที่ โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวนพื้นที่ประมาณ
๔๑,๘๘๔ ตารางเมตร ระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   เวลา  ๑๕.๐๐ น.  และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๑๕  น.  เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและ
บำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  หรือ www.lerdsin.go.th     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑  ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ  โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,  สำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ,  สำเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูก
ต้อง                

ประกาศ   ณ  วันที่                ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 26 ต.ค. 12@ 16:53:52 ICT (626 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อดูดเสมหะแบบต่อเนื่องและเป็นจังหวะ
ข่าวประกวด/สอบราคา      
  ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อชุดดูดเสมหะแบบต่อเนื่องและเป็นจังหวะ (Continuous-IntermittantX นั้น  ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัษ ยู พี เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคาสนค้ารวมภาษ๊ เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2555ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 25 ต.ค. 12@ 14:54:28 ICT (465 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจหาปริมาณแก๊สในเลือด
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์  จำนวน ๑ รายการ  ดังนี้

- น้ำยาสำหรับเครื่องตรวจหาปริมาณแก๊สในเลือด   จำนวน ๔,๘๐๐ เทสต์

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

 กำหนดดำเนินการดังนี้
        ๑.  ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา    ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประกาศสอบราคา  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน   ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ ตั้งแต่วันที่  ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๕   ถึงวันที่  ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   ในวันและเวลาราชการ 
        ๒.  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่  ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๕   ถึงวันที่  ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ 
       ๓.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาใน
วันที่  ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   เวลา  ๑๓.๐๐ -๑๓.๑๕  น.   และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ณ   ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน เวลา   ๑๓.๒๐  น.  ในวันเดียวกัน
       ๔.  คณะกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่   ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   เวลา 
๑๓.๓๐ น.   ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน

       ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ    ขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
  ๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
      -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  ๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
      -หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     ประกาศ   ณ  วันที่            ตุลาคม  ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 19 ต.ค. 12@ 14:04:02 ICT (425 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ยกเลิกการสอบราคาซื้อขวดอาหารเลื้ยงเชื้อสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อในเลือด
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ยกเลิกการสอบราคาซื้อขวดอาหารเลื้ยงเชื้อสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อในเลือด
ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเครื่องตรวจ

        วิเคราะห์หาเชื้อในเลือด จำนวน 12,000 เทสต์  ตามประกาศลงวันที่ 17 กันยายน 2555 นั้น

โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการให้ทราบทั่วกันว่า ได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อขวดอาหารเลื้ยงเชื้อสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อในเลือด จำนวน 12,000 เทสต์

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2555ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 19 ต.ค. 12@ 11:06:53 ICT (466 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สภาพปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ข่าวประกวด/สอบราคา
 ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน 
เรื่องผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สภาพปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์
------------------------------------ 

      
        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สภาพปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 3,960,000.- บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 18 ต.ค. 12@ 11:23:00 ICT (499 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Cardio-ankle vascular index)
............

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอด-
เลือดแดงแข็ง (Cardio-ankle vascular index) นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดนามิค ซีสเท็มส์ โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๙,๒๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 18 ต.ค. 12@ 11:19:37 ICT (479 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2151 เรื่อง (216 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp