เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดไฟเบอร์ (สำหรับเด็ก)
ข่าวประกวด/สอบราคา          ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิด ไฟเบอร์ (สำหรับเด็ก) (OES Bronchofiberscope) นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 830,000.- บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 04 ก.ย. 12@ 11:32:52 ICT (482 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์เสริม ครั้งที่ 2
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์เสริม ครั้งที่ 2 นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพ อุปกรณ์ โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 141,775.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 04 ก.ย. 12@ 11:30:26 ICT (468 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานใส่โลหะดามกระดูกใหญ่
ข่าวประกวด/สอบราคา        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานใส่โลหะดามกระดูกใหญ่ นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โนวาเทค จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 430,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 04 ก.ย. 12@ 11:28:16 ICT (445 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื่ออุปกรณ์/ เครื่องมือทางการแพทย์ ด้วยไอน
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องนิ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์ / เครื่องมือทางการแพทย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง สั้น ปรากฏว่าผุ้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป  จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 2,770,000.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 04 ก.ย. 12@ 11:26:10 ICT (439 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามรายการดังนี้
                           
         -  เครื่องวัดค่าความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง            จำนวน   ๑   เครื่อง       
              
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.   เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน   
ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕   ถึงวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๕  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน   ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก   ในวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕   เวลา ๑๓.๒๐ น.  ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และกำหนดเปิดซองสอบราคา  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา         โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕   ถึงวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๕   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข       ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพบาบาลฯ  ดังนี้
        ๑.  ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
        -  สำเนาบัตรประชาชน,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        ๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
        -  หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือ  รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนา ถูกต้อง


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 31 ส.ค. 12@ 10:09:38 ICT (774 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อนขยายพร้อมไฟ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
---------------------------------
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน   กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   ตามรายการ   ดังนี้     

         -   แว่นขยายพร้อมไฟ            จำนวน    ๑     ชุด         
    
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชกาและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 ๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่วันที่   ๗  กันยายน   ๒๕๕๕    ถึงวันที่   ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๕  ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  ในวันที่ ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๒๐ น.   ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B   อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา ๑๓.๓๐  น.  ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน   ระหว่างวันที่   ๗   กันยายน   ๒๕๕๕   ถึงวันที่  ๑๗  กันยายน   ๒๕๕๕   ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ   www.gprocurement.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข        ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐  ต่อ  ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ   โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพบาบาลฯ  ดังนี้
๑.  ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรองการจด 
  ทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ,  สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง                                        ประกาศ   ณ  วันที่           เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 31 ส.ค. 12@ 10:07:04 ICT (514 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ:


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 31 ส.ค. 12@ 10:02:12 ICT (644 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการเจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ของโรงพยาบาลเลิดสิน
ข่าวประกวด/สอบราคาหมายเหตุ:


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 31 ส.ค. 12@ 09:53:40 ICT (458 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล
         ------------------------------------
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ด้วยเงินบำรุง  ตามรายการดังนี้
-  จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ GE รุ่นDefinium๖๐๐๐ III-๒D จำนวน ๑ เครื่อง     
   ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับงานจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้
  กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่  วันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๕   ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   ในวันและเวลาราชการ
  กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ในวันที่  ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕    เวลา   ๑๐.๒๐  น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๐.๓๐   น.   ในวันเดียวกัน
ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ   www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ  โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ  ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง
                          การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     
                      ๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง
        
     ประกาศ   ณ  วันที่            สิงหาคม   ๒๕๕๕
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 27 ส.ค. 12@ 17:05:45 ICT (458 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต
ข่าวประกวด/สอบราคา ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต
         ------------------------------------
โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาเช่า ด้วยเงินบำรุง ตามรายการ ดังนี้
- เช่าบริการอินเตอร์เน็ต  จำนวน ๑ ระบบ  ระยะเวลา  ๑๒  เดือน  (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖ )
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
    ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาเช่าดังกล่าว
    ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
    ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    ๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของโรงพยาบาล
    ๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาเช่าครั้งนี้
  กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕   ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   ในวันและเวลาราชการ
  กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ในวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๕    เวลา   ๑๓.๒๐  น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๓.๓๐   น.   ในวันเดียวกัน
ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ   www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ  ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการโดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
     - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ประกาศ   ณ  วันที่            สิงหาคม  ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 27 ส.ค. 12@ 16:58:00 ICT (488 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp