เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่    กรกฎาคม 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 12 ก.ค. 12@ 13:15:52 ICT (559 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ ชนิด FULL HD
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ ชนิด Full HD นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ซํม เทคนิคอล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 248,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฏาคม 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 12 ก.ค. 12@ 13:13:46 ICT (701 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกหน้าและช่องปาก
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกหน้าและช่องปากนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคารวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 677,600.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฏาคม 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 12 ก.ค. 12@ 13:11:32 ICT (505 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซ์อเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดชั่งได้ในกรณีผู้ป่วยนั่งรถเข็น
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดชั่งได้ในกรณีผู้ป่วยนั่งรถเข็นนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท แกรนด์ โพรไลน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 55,000.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฏาคม 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 12 ก.ค. 12@ 13:08:42 ICT (616 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดซ่อมแซมภายในช่องข้อเข่าใช้ร่วมกับกล้องส่งข้อ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดซ่อมแซมภายในช่องเข้าเข่าใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อ จำนวน 2 ชุด วงเงิน 600,000.- บาท เพื่อดำเนินการตามประกาศลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่า ได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดซ่อมแซมในช่องข้อเข่าใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อ และจะดำเนินการสอบราคาใหม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่     กรกฏาคม 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 ก.ค. 12@ 11:20:08 ICT (699 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer)
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) ชนิด 4 สี จำนวน 1 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคา สินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งส้น  4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่  กรกฏาคม 2555
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 ก.ค. 12@ 10:45:24 ICT (890 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครืองวัดกำลังแว่นตาด้วยระบบอัตโนมัติ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องวัดกำลังเลนส์แว่นตาด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท แกรนดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเสนอราคา สินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งส้น 165,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 ก.ค. 12@ 10:39:39 ICT (520 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะสอบราคาซื้อเครื่อง ปั้มสูบน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่อง ปั้มสูบน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โฟกัสเทค จำกัด โดยเสนอราคา สินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งส้น 158,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 ก.ค. 12@ 10:37:16 ICT (633 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่อง YAG LASER
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่อง YAG Laser จำนวน 1 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคา สินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งส้น 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 ก.ค. 12@ 10:35:15 ICT (498 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องข้อ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ได้ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อชุดกล้องส่งข้อ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 7,000,000.- (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามประกาศลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกันว่าได้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องข้อ และจะดำเนินการประกวดราคาใหม่ต่อไป

ประกาณ ณ วันที่   มิถุนายน 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 ก.ค. 12@ 10:32:35 ICT (666 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp