เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นผิวหนังเพื่อขยายขนาดสำหรับปลูกถ่ายผิวหนัง
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นผิวหนังเพื่อขยายขนาดสำหรับปลูกถ่ายผิวหนัง นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 249,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 14 มิ.ย. 12@ 15:20:48 ICT (535 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 14 มิ.ย. 12@ 13:47:14 ICT (853 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 13 มิ.ย. 12@ 09:18:55 ICT (709 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
--------------------------------

        ตามประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว    ตำแหน่งต่าง ๆ นั้น

        ในการนี้การรับสมัคร (รอบที่ ๓) ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแล้ว ปรากฏมี ผู้มีสิทธิสอบตามรายชื่อและเลขประจำตัวสอบ ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
        - ไม่มีผู้สมัครสอบ
 
๒. ตำแหน่งเภสัชกร 
        - ไม่มีผู้สมัครสอบ

๓. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
        ๑ นายธีรศักดิ์ พลานุ

๔. ตำแหน่งนักวิชาการสุขศึกษา
        ๑ นางสาวสตรีนุช สุขภูวงค์
        ๒ นางสาววัชลาวลี ต้นคำ

๕. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
        ๑ นายบรรลือศักดิ์ กลิ่นหอม

๖. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
        ๑ นายวันชนะ ปานมณี
        ๒ นางสาวปภาวรินทร์ สืบวงศ์

๗. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
        ๑ นางสาวสุรีรัตน์ นกแสง
        ๒ นายมนต์ชัย วรรณวงศ์
 
๘. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
           - ไม่มีผู้สมัครสอบ

๙. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
        ๑ นางสาวทัศนีย์ รังศรี
        ๒ นายณัฐกรณ์ ไข่กา
        ๓ นายสกนธ์วัชร์ ชมดาว
        ๔ นางจิตฤดี สีขาว
        ๕ นางสาวกรวิกา แก้วปัญญา
        ๖ นางสาวสายสุดา แก้วไทรจีน
        ๗ นางสาวชุลีกร เริงสันเทียะ
        ๘ นางสาววรรณนิภา นิยมราษฎร์

๑๐. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
           - ไม่มีผู้สมัครสอบ
 
๑๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
        ๑ นายจักราวุธ ทาแก้ว

๑๒. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
        ๑ นางสาวสุขฤทัย บินโกโซนิมาน
        ๒ นายสุระศักดิ์ ฑีฆะ

๑๓. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
           - ไม่มีผู้สมัครสอบ

๑๔. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
        ๑ นายสมชาย สวนฝัก
 
๑๕. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
           - ไม่มีผู้สมัครสอบ
 
๑๖. ตำแหน่งช่างสี
           - ไม่มีผู้สมัครสอบ

๑๗. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
        ๑ นางสาวเกษทิวา คล้ายสกุล

๑๘. ตำแหน่งพนักงานเปล
           - ไม่มีผู้สมัครสอบ

๑๙. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
        ๑ นางสาวโสภิดา สุภาจักร์
        ๒ นางสาววราลี ลาวัณย์วิบูรณ์
        ๓ นางสาวนวพร ตระกูลรุ่ง

๒๐. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
           - ไม่มีผู้สมัครสอบ

ประกาศ ณ วันที่      8      มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 11 มิ.ย. 12@ 09:48:49 ICT (622 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อปั้มสูบน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๒ เครื่อง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
---------------------------------
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน   กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร   จำนวน  ๑  รายการ   ดังนี้     

        -   ปั้มสูบน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย        จำนวน   ๒  เครื่อง         
    
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชกาและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ ประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕   ถึงวันที่   ๒๑   มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  ในวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๒๐ น.   ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา ๑๓.๓๐  น.  ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาล
เลิดสิน  ระหว่างวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕   ถึงวันที่  ๒๑   มิถุนายน  ๒๕๕๕   ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บไซด์ www.lerdsin.go.th   หรือ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐  ต่อ  ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพบาบาลฯ  ดังนี้
๖.  ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรองการจด 
  ทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๗.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ,  สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
    สำเนาถูกต้อง
                                       

ประกาศ   ณ  วันที่           เดือนมิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 09 มิ.ย. 12@ 07:13:57 ICT (563 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกหน้าและช่องปาก จำนวน ๑ ชุด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

-   เครื่องมือผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกหน้าและช่องปาก  จำนวน  ๑ ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน      การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๕   ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๑.๓๐ น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง 
   การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง
ประกาศ   ณ  วันที่        มิถุนายน  ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 09 มิ.ย. 12@ 07:11:53 ICT (489 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ ชนิด FULL HD จำนวน ๑ ชุด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        -   กล้องถ่ายวีดีโอ ชนิด FULL HD   จำนวน  ๑ ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน      การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕   ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๐.๓๐ น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง 
  การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่        มิถุนายน  ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 09 มิ.ย. 12@ 07:10:20 ICT (527 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดชั่งได้ในกรณีผู้ป่วยนั่งรถเข็น จำนวน ๑ เค
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        -   เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดชั่งได้ในกรณีผู้ป่วยนั่งรถเข็น     จำนวน  ๑  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน      การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

         กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕   ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ
         กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๓.๓๐  น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง 
   การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง
ประกาศ   ณ  วันที่       มิถุนายน  ๒๕๕๕ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 09 มิ.ย. 12@ 07:08:43 ICT (551 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่โดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่โดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน นั้น ปรากฏว่าผุ่ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เมดิไทม์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงิน่ทั้งิส้น 1,580,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555

ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 09 มิ.ย. 12@ 07:05:17 ICT (531 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานใส่โลหะดามกระดูกขนาดมินิ (mini set)
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ได้ประกาศราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานใส่โลหะดามกระดูกขนาดมินิ (mini set)  จำนวน 1 ชุด วงเงิน 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามประกาศลงวันที่ 25เมษายน 2555 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่าได้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานใส่โลหะดามกระดูกขนาดมินิ (mini set)และจะดำเนินการประกวดราคาใหม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 7   พฤษภาคม  2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 09 มิ.ย. 12@ 07:03:12 ICT (744 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp