เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานใส่โลหะดามกระดูกเล็ก (Small Set)
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ได้ประกาศราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานใส่โลหะดามกระดูกเล็ก (Small Set)  จำนวน 1 ชุด วงเงิน 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ตามประกาศลงวันที่ 26เมษายน 2555 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่าได้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานใส่โลหะดามกระดูกเล็ก (Small Set) และจะดำเนินการประกวดราคาใหม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 7   พฤษภาคม  2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 09 มิ.ย. 12@ 07:01:28 ICT (516 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่อง เอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิติล
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ได้ประกาศราคาซืท้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิติล (Portable digital radiography) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน6,000,000.- บาท (หกล้านบาถ้วน) ตามประกาศลงวันที่ 25 เมษายน 2555 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่าได้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิติล (Portable digital radiography) และจะดำเนินการประกวดราคาใหม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่    พฤษภาคม  2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 09 มิ.ย. 12@ 06:58:42 ICT (696 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันสำหรับผู้ป่วยใน
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชินดควบคุมปริมาตรและแรงดัน สำหรับผปู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก จำนวน 8 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท โซวิค จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 5,980,000.- บาท (หน้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 09 มิ.ย. 12@ 06:55:45 ICT (539 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อชุดแขนข้องูตัดได้สำหรับศัลยกรรมประสาท
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อชุดแขนข้องูตัดได้สำหรับศัลยกรรมประสาท จำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 224,165.- บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 09 มิ.ย. 12@ 06:53:18 ICT (514 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อกล้องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์ชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอลและซอฟแวร์
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อกล้องตรวจตาพร้อม อุปกรณ์ชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอลและซอฟแวร์ จำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,330,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 09 มิ.ย. 12@ 06:51:11 ICT (507 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเซลล์ แบบอัตโนมัติ (Flow Cytome
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเซลล์ แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) ชนิด ๔ สี
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------

๑.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน   มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเซลล์ แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) ชนิด ๔ สี  จำนวน   ๑  เครื่อง  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลปี  ๒๕๕๕

๒.  วัตถุประสงค์
        -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย  
        -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
        -  พัฒนาการบริการ

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        ๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
รายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        ๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
        ๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        ๓.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemment Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ๓.๘  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๔.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
        ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเซลล์ แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) ชนิด ๔ สี   แนบท้าย


        
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
        ๙๐ วัน          

๖.  ระยะเวลาส่งมอบ  
        ๙๐  วัน
๗.  วงเงินในการจัดหา
        จำนวน  ๑   เครื่อง  วงเงิน  ๔,๘๐๐,๐๐๐.-  บาท  (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
           ๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
        โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๐๑  ต่อ  ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐ 
          โทรสาร  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
                e-mail : lerdsinhospital@hotmail.Com
๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                ภายในวันที่    ๘  มิถุนายน ๒๕๕๕
๓.  ประกาศ  ณ   วันที่   ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕หมายเหตุ:


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 05 มิ.ย. 12@ 12:16:46 ICT (564 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ร่างขอบเบตงานโครงการจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามลักษณะสัญญาณชีพของผู้ป่วยในห้อง MRI
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามลักษณะสัญญาณชีพของผู้ป่วยในห้อง MRI พร้อมระบบควบคุมแบบไร้สาย
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน   มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามลักษณะสัญญาณชีพของ
ผู้ป่วยในห้อง MRI พร้อมระบบควบคุมแบบไร้สาย  จำนวน  ๑  เครื่อง   ด้วยเงินงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๕

๒.  วัตถุประสงค์
         -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย  
         -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
         -  พัฒนาการบริการ

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
         ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
         ๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
         ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
รายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
         ๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
         ๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
         ๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
         ๓.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemment Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
         ๓.๘  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
        ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องเฝ้าติดตามลักษณะสัญญาณชีพของผู้ป่วยใน
ห้อง  MRI  พร้อมระบบควบคุมแบบไร้สาย  แนบท้าย
  
         
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
         ๙๐ วัน          
๗.  ระยะเวลาส่งมอบ  
         ๙๐  วัน        
๗.  วงเงินในการจัดหา
         จำนวน  ๑  เครื่อง วงเงิน  ๒,๕๕๐,๐๐๐.-  บาท  (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
           ๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
        โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๐๑  ต่อ  ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐ 
          โทรสาร  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
                e-mail : lerdsinhospital@hotmail.Com
๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                ภายในวันที่   ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕
๓.  ประกาศ  ณ   วันที่  ๕  มิถุนายน ๒๕๕๕


หมายเหตุ:


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 05 มิ.ย. 12@ 12:14:23 ICT (551 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

รับสมัครแพทย์ตรวจผู้ป่วยประกันสุขภาพถั่วหน้า
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเลิดสิน
รับสมัครแพทย์ตรวจผู้ป่วยประกันสุขภาพถั่วหน้า
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น และ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ชั่วโมงละ 500 บาท สนใจติดต่อที่ คุณปิยวรรณ ค้ำพันธุ์
โทร. 081-854-7147 และ 02-353-9948


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 31 พ.ค. 12@ 13:04:59 ICT (809 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ร่่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ พร้อมกล
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ พร้อมกล้องส่งสัญญาณภาพ
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
         ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน มีความประสงค์จะจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิดหลอดแอลอีดี แบบโคมคู่ พร้อมกล้องส่งสัญญาณภาพ  จำนวน   ๒  ชุด  ด้วยเงินงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๕
๒.  วัตถุประสงค์
        -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย 
        -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
        -  พัฒนาการบริการ
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        ๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
รายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        ๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๔.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
        ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิดหลอดแอลอีดี แบบ
โคมคู่ พร้อมกล้องส่งสัญญาณภาพ  แนบท้าย
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
        ๙๐ วัน          
๗.  ระยะเวลาส่งมอบ  
        ๙๐  วัน
๗.  วงเงินในการจัดหา
        จำนวน  ๒  ชุดวงเงิน  ๕,๔๐๐,๐๐๐.-  บาท  (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
           ๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
        โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๐๑  ต่อ  ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐ 
          โทรสาร  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
                e-mail : lerdsinhospital@hotmail.Com
๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                ภายในวันที่    ๑  มิถุนายน ๒๕๕๕
๓.  ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕


หมายเหตุ:


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 28 พ.ค. 12@ 15:37:48 ICT (620 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผลการสอบสมรรถนะ พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศผลการสอบสมรรถนะ พนักงานราชการ 4 ตำแหน่งผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 27 พ.ค. 12@ 15:54:31 ICT (963 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp