เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

สอบราคาซื้อเครื่องตัดผิวหนังด้วยแรงลม
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

         โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

-   เครื่องตัดผิวหนังด้วยแรงลม    จำนวน  ๑ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน      การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕   ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๐.๓๐ น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง 
   การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่    ๘   พฤษภาคม  ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 10 พ.ค. 12@ 15:56:55 ICT (529 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อ เครื่องตัดชิ้นผิวหนังเพื่อขยายขนาดสำหรับปลูกถ่ายผิวหนัง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

         โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

-   เครื่องตัดชิ้นผิวหนังเพื่อขยายขนาดสำหรับปลูกถ่ายผิวหนัง จำนวน  ๑ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน      การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

         กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๕   ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๓.๓๐ น.   ในวันเดียวกัน

         ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง 
   การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่    ๘   พฤษภาคม  ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 10 พ.ค. 12@ 15:55:14 ICT (638 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อชุดผ่าตัดผู้ป่วยเพดานโหว่ จำนวน ๑ ชุด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

-   ชุดผ่าตัดผู้ป่วยเพดานโหว่    จำนวน  ๑ ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน      การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

         กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕   ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ
  
        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๓.๓๐ น.   ในวันเดียวกัน

         ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง 
   การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่    ๘   พฤษภาคม  ๒๕๕๕ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 10 พ.ค. 12@ 15:53:14 ICT (560 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

วิทยา ออก ประกาศฯ คุมสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายต้องผ
ข่าวสาธารณสุข

        นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งตรวจสอบควบคุมอาหารไทยทั้งหมดให้เข้าสู่ระบบความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งยกระดับความปลอดภัยอาหารไทย เพื่อให้ครัวไทยเป็นครัวของโลก และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ.2558 โดยกระทรวงสาธารณสุขมีแผนที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านที่เป็นอาหารยอดนิยมของท้องถิ่นให้ได้รับเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ซึ่งจะดำเนินการทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูอาหารไทยและขนมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวที่จะซื้อฝากเป็นของที่ระลึก และเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์อาหารไทยให้สืบทอดต่อไป ไม่ลืมหายไปตามกาลเวลา โดยจะต่อยอดนำอาหารพื้นบ้านไทยออกสู่สายตาชาวต่างชาติ

        นายวิทยากล่าวว่าในส่วนของอาหารทั่วไปทั้งของฝาก อาหารพื้นบ้าน และสินค้าอาหารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรืออาหารโอทอป(OTOP)ซึ่งเป็นอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายซึ่งมีจำหน่ายแพร่หลายในทุกจังหวัด ควรมีการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหาร กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายสนับสนุนให้อาหารกลุ่มนี้ เข้าสู่ระบบความปลอดภัยด้วยตามมาตรฐานจีเอ็มพีขั้นพื้นฐาน (Primary GMP)โดยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ และลงนามเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ดังนี้ 1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และเก็บรักษาอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย ลงวันที่ 17 เมษายน 2555 กำหนดให้อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายต้องปฏิบัติตาม จีเอ็มพีขั้นพื้นฐาน(Primary GMP)ได้แก่อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที และอาหารทั่วไปซึ่งเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป เช่น ตัดแต่งในลักษณะที่นำไปปรุงหรือบริโภค คั่ว ทำให้แห้ง หมักดอง เป็นต้น

2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 343) พ.ศ. 2555 เรื่องฉลาก (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 เมษายน 2555 เพื่อรองรับให้อาหารทั่วไปซึ่งเป็นอาหารแปรรูปที่เป็นสินค้าพื้นบ้านหรือสินค้าโอทอป ที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามเกณฑ์จีเอ็มพีขั้นพื้นฐานแล้ว สามารถขอรับเลขสารบบอาหารได้ (เลขอย.) ขณะนี้ประกาศทั้ง 2 ฉบับอยู่ระหว่างการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ผลิตหรือนำเข้าอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายรายเก่าต้องปฏิบัติให้ได้ตามข้อกำหนดภายใน 3 ปี ส่วนผู้ผลิตรายใหม่ต้องปฏิบัติตามทันทีหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 180 วัน และได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแจ้งให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าประเภทที่อยู่ในข่ายของประกาศฯดังกล่าว ให้ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ทางด้านนายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า เกณฑ์มาตรฐานสถานที่ผลิต ประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่ 1.สถานที่ตั้งและอาคารผลิต ต้องสะอาด เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัย2.เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ต้องทำความสะอาดได้ง่ายและทั่วถึง มีมาตรการป้องกันสัตว์แมลงสัมผัสอาหาร 3.การควบคุมกระบวนการผลิต ต้องมีการคัดเลือกวัตถุดิบและส่วนผสมในการผลิต ที่สะอาด มีคุณภาพดี หากใช้วัตถุเจือปนอาหารต้องเป็นชนิดที่อนุญาตให้ใช้และใช้ในปริมาณที่กฎหมายกำหนด 4.การสุขาภิบาล น้ำที่ใช้ในการผลิตสะอาด มีระบบกำจัดขยะ ห้องสุขา อ่างล้างมือถูกสุขลักษณะและเพียงพอ มีระบบระบายน้ำทิ้ง 5.อาคารสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการผลิต ได้รับการทำความสะอาดถูกสุขลักษณะและสม่ำเสมอ 6.ผู้ผลิต ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522)ที่มา : http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=46803ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 10 พ.ค. 12@ 10:41:56 ICT (1211 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

จัดโครงการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับ-ท่อน้ำดีฟรี 224 ราย เทิดพระเกียรติในหลวง-ร
ข่าวสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รพ.จุฬาภรณ์ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช และรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จัดโครงการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีฟรี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งเป้า 224 ราย เริ่ม 12 สิงหาคม 2555 -31 กรกฎาคม 2556 เผยขณะนี้คนไทยป่วยจากโรคมะเร็งชนิดนี้เพิ่มขึ้นวันละ 30 ราย ผู้ชายป่วยเพิ่มขึ้น 1 คนทุก 1 ชั่วโมง ส่วนหญิงป่วยเพิ่มขึ้น 1 คนทุก 3 ชั่วโมง


                    นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสกลนครเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหามะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี ว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลล่าสุดในปี 2553 มีผู้เสียชีวิต 58,076 ราย อันดับ 1 คือมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี 14,008 ราย ในจำนวนนี้ร้อยละ 54 หรือ 7,513 รายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไทยมีอัตราตายจากมะเร็งตับสูงที่สุดในโลก ในผู้ชายพบสูงถึง 36.9 คนต่อประชากร 100,000 คน ส่วนผู้หญิง 15.2 คน ต่อประชากร 100,000 คน โดยจังหวัดสกลนครมีอัตราตายจากมะเร็งชนิดนี้สูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบ 55 คนต่อประชากร 100,000 คน สำหรับการป่วยจากมะเร็งตับพบว่ามีชายไทยป่วย 1 คนทุก 1 ชั่วโมง ส่วนผู้หญิงป่วย 1 คนทุก 3 ชั่วโมง เฉลี่ยพบผู้ป่วยวันละกว่า 30 คนทั่วประเทศ


                    นายแพทย์สุรวิทย์กล่าวว่า ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการประชาร่วมใจ สร้างสุขอนามัยห่างไกลมะเร็งท่อน้ำดีในตับร้าย เทิดไท้องค์ราชัน-มหาราชินี-พระบรมฯ โดยการค้นหาผู้ป่วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มต้น มารับการผ่าตัดรักษาฟรี เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 80 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ60 พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2555 – 31 กรกฎาคม 2556 รวมจำนวน 224 ราย ผ่าตัดในโรงพยาบาล 15 แห่ง ประกอบด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แห่ง ได้แก่ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รพ.ขอนแก่น รพ.อุดรธานี รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.สกลนคร รพ.ร้อยเอ็ด และรพ.สุรินทร์ ภาคกลาง 5 แห่ง ได้แก่ รพ.ราชวิถี รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช และรพ.จุฬาภรณ์ กทม. ภาคเหนือที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และภาคใต้ที่รพ.หาดใหญ่ ซึ่งการรักษาตั้งแต่เซลล์มะเร็งยังไม่ลุกลาม จะหายขาด มีโอกาสรอดชีวิตสูง


                  นายแพทย์สุรวิทย์กล่าวต่อว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ให้มีความรู้เรื่องการป้องกันโรคมะเร็งตับ เพื่อให้ความรู้ประชาชน และค้นหาผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เป็นชาวอีสานแต่กำเนิด กลุ่มที่ตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระ กลุ่มที่มีถิ่นฐานบ้านเรือนใกล้ริมแม่น้ำ ลำคลอง ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีประวัติมีญาติพี่น้องเป็นมะเร็งตับ หากพบว่ามีความเสี่ยงจะส่งตัวไปตรวจอัลตราซาวนด์และตรวจทางห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยโรคโดยเร็ว และส่งต่อไปผ่าตัดรักษาได้ทันเวลา ขณะเดียวกัน จะรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคมะเร็ง 2 ชนิดนี้ โดยเฉพาะใน 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เน้นกินอาหารที่ปรุงสุกสะอาด ไม่กินปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดดิบๆ ปลาร้าดิบ ซึ่งจะมีพยาธิใบไม้ตับ สาเหตุหลักที่ทำให้เป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีตามมา


ที่มา :http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=46766
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 10 พ.ค. 12@ 10:40:10 ICT (2123 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

รมช.สุรวิทย์ เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุโรงงานระเบิดที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีผู้เ
ข่าวสาธารณสุข

        วันนี้ (6 พฤษภาคม 2555) ที่จังหวัดระยอง นายแพทย์สุรวิทย์ คนสบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์ระเบิดและเพลิงไหม้โรงงาน บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ (BST) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยองว่า ในวันนี้ เวลา 07.30 น. ได้รับรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน 137 ราย  โดยเป็นผู้เสียชีวิต จำนวน 12ราย  ดังนี้ ที่โรงพยาบาลระยอง เสียชีวิต 1 ราย คือนายไชโย อักษรศรี   ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ-ระยองเสียชีวิต 2 ราย  คือ นายสนม น้อยจำนง และนายสมพงษ์ พรหมขำ ที่เหลืออีก 9 รายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีหัสนัย จันทร์เศรษฐี นายนพพล รุ่งระวี นายศรายุทธ อุนายา นายวัชรากร บุญทวีตระกูล นายขวัญประชา ชาติไทย นายธีรยุทธ จันทร์สิงห์ นายมานพ กลูไข่  นายเอกสิทธิ บุพโกสุม มีอีก 1 รายยังไม่ทราบชื่อ


        ในส่วนของผู้บาดเจ็บ มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมารับการตรวจที่โรงพยาบาล ทั้งหมด 125 ราย  โดยในวันนี้เหลือผู้บาดเจ็บนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล 24 ราย ที่โรงพยาบาลระยอง 5 ราย โรงพยาบาลมาบตาพุด 5ราย โรงพยาบาลกรุงเทพ-ระยอง 13 ราย โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 1 ราย ในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บอาการหนัก 4 ราย อยู่ที่โรงพยาบาลระยอง 2 ราย และโรงพยาบาลกรุงเทพ-ระยอง 2 ราย ส่วนใหญ่บาดเจ็บจากแผลไฟไหม้ ทั้งหมดอาการปลอดภัย  และในวันนี้โรงพยาบาลมาบตาพุดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยจากเหตุการณ์ที่ บริเวณศาลเจ้าแม่จันเพ ตำบลมาบตาพุด 


        นายแพทย์สุรวิทย์กล่าวต่อว่า ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ขอให้ผู้บาดเจ็บและญาติไม่ต้องเป็นกังวล รัฐบาลนำโดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมให้การดูแลตามนโยบาย 3 กองทุนสุขภาพ  โดยในวันนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลมาบตาพุด จากเหตุการณ์โรงงานระเบิดในครั้งนี้ด้วย

ที่มา : http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=46762ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 10 พ.ค. 12@ 10:38:45 ICT (1102 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Portable Digital radiogra
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ  ครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

- เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล  (Portable  Digital  radiography)      จำนวน  ๑  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๑๕  น.  เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและ
บำรุงรักษา ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๐๑ ต่อ ๓๐๐๔  และ  ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ  
โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
-  สำเนาบัตรประชาชน,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,  สำเนาหนังสือรับรอง
   การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
-  หนังสือมอบอำนาจ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ,
   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                              ประกาศ   ณ  วันที่   ๓   พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 10 พ.ค. 12@ 10:29:04 ICT (517 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อชุดแขนข้องูตัดได้สำหรับศัลยกรรมประสาท
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

         โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

       -  ชุดแขนข้องูตัดได้สำหรับศัลยกรรมประสาท          จำนวน   ๑  ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่  วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ
        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ในวันที่ ๒๑พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา   ๑๓.๒๐ น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๘  พฤษภาคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ    www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
 การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  ๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่            เมษายน   ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 08 พ.ค. 12@ 09:44:15 ICT (560 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อเครื่อง YAG LASER
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
 เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามรายการดังนี้

          -  เครื่อง YAG  LASER                        จำนวน   ๑   เครื่อง            
        
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.   เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน    ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน   ในวันและเวลาราชการ
กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก  ในวันที่  ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๒๐ น.  ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และกำหนดเปิดซองสอบราคา   เวลา  ๑๓.๓๐  น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์     www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพบาบาลฯ  ดังนี้
๑.  ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
-  สำเนาบัตรประชาชน,     สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,    สำเนาหนังสือรับรองการจด   
ทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
-  หนังสือมอบอำนาจ,     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ,     สำเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                        ประกาศ   ณ   วันที่          เมษายน     พ.ศ.  ๒๕๕๕

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 08 พ.ค. 12@ 09:42:14 ICT (537 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
-----------------------------------------------------------
        ตามประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555  เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 19 ตำแหน่งนั้น

        ในการนี้การรับสมัคร (รอบที่2) ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแล้ว ปรากฏมีผู้มีสิทธิสอบตามรายชื่อและเลขประจำตัวสอบ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ดังนี้

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 04 พ.ค. 12@ 13:54:21 ICT (735 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp