เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

สอบราคาซื้อCalcium Carbonate tablet ขนาด ๑๒๕๐ mg
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อยา Calcium Carbonate tablet
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน   กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

- Calcium Carbonate tablet  ขนาด  ๑๒๕๐ mg    จำนวน ๑,๘๒๐,๒๐๐ เม็ด   

   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายยาที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดในการยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ กลุ่มงานเภสัชกรรม ตู้คอนเทนเนอร์ ๑๑ ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๙ โรงพยาบาลเลิดสิน ในวัน และเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก ในวันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๒๐น.ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และเปิดซองสอบราคา เวลา ๑๓.๓๐ น. ในวันเดียวกัน

        ผู้ที่จะเสนอราคาโปรดติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม ตู้คอนเทอนเนอร์ ๑๑ ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๙ โรงพยาบาลเลิดสิน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๙๕๕ และ ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ ต่อ ๕๒๒๘ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้

๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ,สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่            เมษายน   ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 12 เม.ย. 12@ 16:11:29 ICT (880 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามลักษณะสัญญาณชีพของผู้ป่วยในห้อง MRI
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามลักษณะสัญญาณชีพของผู้ป่วยในห้อง MRI พร้อมระบบควบคุมแบบไร้สาย
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน   มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามลักษณะสัญญาณชีพของ ผู้ป่วยในห้อง MRI พร้อมระบบควบคุมแบบไร้สาย  จำนวน  ๑  เครื่อง   ด้วยเงินงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๕
๒.  วัตถุประสงค์
        -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย 
        -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
        -  พัฒนาการบริการ
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        ๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา   รายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        ๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๔.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องเฝ้าติดตามลักษณะสัญญาณชีพของผู้ป่วยในห้อง  MRI  พร้อมระบบควบคุมแบบไร้สาย  แนบท้าย
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
        ๙๐ วัน          
๗.  ระยะเวลาส่งมอบ  
        ๙๐  วัน
๗.  วงเงินในการจัดหา
        จำนวน  ๑  เครื่อง วงเงิน  ๒,๕๕๐,๐๐๐.-  บาท  (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
        ๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๐๑  ต่อ  ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
 e-mail : lerdsinhospital@hotmail.Com
        ๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
ภายในวันที่    ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
        ๓.  ประกาศ  ณ   วันที่  ๑๑  เมษายน ๒๕๕๕

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 เม.ย. 12@ 09:50:20 ICT (664 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ << Download รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว >>

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 05 เม.ย. 12@ 10:26:58 ICT (1320 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 05 เม.ย. 12@ 10:24:05 ICT (787 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อโครงยึดตรึงเพื่อห้ามเลือดจากกระดูกเชิงกรานหัก
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        - โครงยึดตรึงเพื่อห้ามเลือดจากกระดูกเชิงกรานหัก  จำนวน   ๑  ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

  
        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่  วันที่ ๑๒ เมษายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ในวันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา   ๑๓.๒๐ น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๓.๓๐ น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๑๒ เมษายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ    www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง
 การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง


ประกาศ   ณ  วันที่      ๓      เมษายน   ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 04 เม.ย. 12@ 11:21:31 ICT (590 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ
และเครื่องติดตามสัญญาณชีพระหว่างการทำผ่าตัด
-------------------------------------------------------------------
        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซือเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามสัญญาณชีพระหว่างการทำผ่าตัด จำนวน 3 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงิน ทั้งสิ้น 5,238,000.- บาท (ห้าล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 03 เม.ย. 12@ 09:51:34 ICT (587 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2
-------------------------------------------------
        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2 จำนวน 6 หมวด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท ยโสธรา เรสเตอร์รอง จำกัด ตามรายละเอียดดังนี้

              - หมวด ก. อาหารเนื้อสัตว์บก                เป็นเงิน 1,902,000.- บาท
              - หมวด ข. อาหารเนื้อสัตว์น้ำ                 เป็นเงิน 820,540.- บาท
              - หมวด ค. ไข่                                   เป็นเงิน 893,520.- บาท
              - หมวด ง. อาหารผัดสด และผลไม้            เป็นเงิน 2,103,000.- บาท
              - หมวดจ. ขนม และอาหารว่าง                 เป็นเงิน 1,176,400.- บาท
              - หมวด ฉ. อาหารแห้ง ของเค็มและเครื่องกระป๋อง       เป็นเงิน 2,420,200.- บาท

        รวม 6 หมวด เป็นเงิน 9,315,660.- บาท (เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่      มีนาคม พ.ศ. 2555                  


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 03 เม.ย. 12@ 09:37:01 ICT (651 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์มแบบฟลูออโรสโคปิขนาดเล็ก
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ  ครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

-  เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์มแบบฟลูออโรสโคปิขนาดเล็ก  (Minifluoroscope)   จำนวน  ๑  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่   ๒๓  เมษายน ๒๕๕๕  เวลา  ๑๕.๐๐  น.  และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๗ เมษายน๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๑๕ น.  เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและ บำรุงรักษา ชั้น  B   อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่   ๕  เมษายน  ถึงวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๕   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๐๑ ต่อ ๓๐๐๔ และ ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ   โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลดังนี้
๑.ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
-  สำเนาบัตรประชาชน,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,  สำเนาหนังสือรับรอง
   การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
-  หนังสือมอบอำนาจ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ,
   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 ประกาศ   ณ  วันที่    ๓๐    มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 02 เม.ย. 12@ 14:09:42 ICT (570 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รับสมัครคัดเลือกราชการ 2 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 30 มี.ค. 12@ 16:49:27 ICT (955 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 30 มี.ค. 12@ 16:46:46 ICT (1087 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp