เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

รับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 30 มี.ค. 12@ 16:45:15 ICT (900 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าฯ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าสำหรับกล้องส่องทางเดินอาหาร
--------------------------------------------------

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าสำหรับกล้องส่องทางเดินอาหาร จำนวน 1 เครื่อง นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,150,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 30 มี.ค. 12@ 15:05:28 ICT (574 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-------------------------------------------------

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เอ็นวิเทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 254,500.- บาท (สองแสนหน้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)


 ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 30 มี.ค. 12@ 15:04:27 ICT (567 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 ---------------------------------------------------------------------

        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  จำนวน  ๗๗  รายการ  (ตามเอกสารที่แนบ)

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        ๑.กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีเอกสารหลักฐาน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน, สำเนา
ทะเบียนการค้า สำเนาทะเบียนภาษี และหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา กรณีผู้แทน
        ๒.  กรณีบุคคลต้องมีเอกสารหลักฐาน สำเนาบัตรประจำประชาชน, สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา  กรณีผู้แทน

กำหนดดำเนินการ
        ๑.  กำหนดรับรายละเอียด ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ ระหว่างวันที่  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๕  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๓๕๓-๙๘๐๖  ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่  www.lerdsin.go.th  และ  www.gprocurement.go.th
        ๒.  กำหนดดูครุภัณฑ์ชำรุด  ในวันที่  ๑๑  เมษายน ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ ฝ่ายพัสดุ และบำรุงรักษา B  ชั้นอาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน
        ๓.  กำหนดขายทอดตลาด วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๔๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน

ประกาศ   ณ  วันที่              มีนาคม    ๒๕๕๕ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 30 มี.ค. 12@ 14:43:03 ICT (1114 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อเครื่องฉีดสารแยกเนื้อเยื่อ (Contrast injector)
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        -   เครื่องฉีดสารแยกเนื้อเยื่อ  (Contrast injector)         จำนวน  ๑  เครื่อง 
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน      การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๕   ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๑๑ เมษายน  ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๕๐  น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๐.๐๐ น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๕   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง 
  การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่   ๒๗    มีนาคม  ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 29 มี.ค. 12@ 16:19:17 ICT (599 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

สอบราคา จ้างซ่อมเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ หมายเลขครุภัณฑ์  ๖๕๑๕-๐๐๑-๐๐๐๑ รพล.๐๒๕,๐๒๖,๐๒๗,๐๒๘,๐๒๙,๐๓๐, ๐๓๑,๐๓๓, ๐๓๖ และ ๐๓๗  ดังนี้

        -  จ้างซ่อมเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ      จำนวน  ๑๐  เครื่อง 

มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
 ๒ . ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
 ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธการขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน 
 ๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๕           ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ ในวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๒๐ น.     ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา เวลา ๑๓.๓๐  น.  ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา           โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการโดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
-  หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่             เดือนมีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 29 มี.ค. 12@ 16:10:37 ICT (666 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานขูดกระดูกสำหรับผ่าตัดกระดูกคอ ( Cervical curetts)
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

- เครื่องมือพื้นฐานขูดกระดูกสำหรับผ่าตัดกระดูกคอ  ( Cervical  curetts)  จำนวน ๒ ชุด 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่  วันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ในวันที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา   ๑๓.๒๐ น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๓.๓๐ น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๕ เมษายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ    www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑.ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง
    การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง   สำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่            มีนาคม   ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 29 มี.ค. 12@ 12:05:27 ICT (526 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาจ้างติดตั้งระบบประตูไฟฟ้าอัตโนมัติแบบบานเลื่อน
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาจ้างติดตั้งประตูสไลด์อัตโนมัติ
 ------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งประตูสไลด์อัตโนมัติ   จำนวน ๒ จุด   ตามรายการดังนี้

 - ติดตั้งระบบประตูไฟฟ้าอัตโนมัติแบบบานเลื่อน ๒ บาน ( Double Door) จำนวน ๑ ชุด
 - ติดตั้งระบบประตูไฟฟ้าอัตโนมัติแบบบานเลื่อน ๑  บาน ( Single Door )  จำนวน ๑ ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับงานจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล เลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา  ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประกาศสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดชี้สถานที่ในวันที่  ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน

        กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๕   ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ในวันที่  ๑๘ เมษายน   ๒๕๕๕    เวลา   ๐๙.๒๐ น. ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา ๐๙.๓๐ น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๕ เมษายน  ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ   www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ  โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับ
โรงพยาบาล ฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
-หนังสือมอบอำนาจ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ,สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่            มีนาคม   ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 มี.ค. 12@ 10:24:00 ICT (518 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานขนาดเล็ก
ข่าวประกวด/สอบราคา
 ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

- เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานขนาดเล็ก  จำนวน   ๓ ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้


        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่  วันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ในวันที่ ๑๑ เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา   ๑๓.๒๐ น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๓.๓๐ น.   ในวันเดียวกัน


        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ    www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑.ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง    การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง   สำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่            มีนาคม   ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 มี.ค. 12@ 10:19:04 ICT (842 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อ เครื่องให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำได้พร้อมกัน ๒ ช่อง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

-   เครื่องให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำได้พร้อมกัน  ๒ ช่อง   สำหรับใช้ในห้อง  MRI (MRI  IV PUMP  SYSTEM)    จำนวน  ๑  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน      การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓ เมษายน  ๒๕๕๕   ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๔ เมษายน  ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา  ๑๓.๓๐ น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๓  เมษายน  ๒๕๕๕   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง 
  การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่   ๑๙    มีนาคม  ๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 21 มี.ค. 12@ 15:09:39 ICT (503 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp