เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์  จำนวน ๒๔ รายการ  ดังนี้

๑. น้ำยาตรวจหาการติดเชื้อ เอช ไอ วี จำนวน ๘,๘๐๐ เทสต์
๒. น้ำยาตรวจหาปริมาณ เอ เอฟ พี (อัลฟา ฟีโตโปรตีน) จำนวน ๑,๐๐๐ เทสต์
๓. น้ำยาตรวจหาปริมาณภูมิต้านทานต่อไวรัสรูเบลล่า ชนิด ไอจีจี จำนวน ๒๐ เทสต์
๔. น้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จำนวน ๓,๕๐๐ เทสต์
๕. น้ำยาตรวจหาภูมิต้านทานเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จำนวน ๑,๒๐๐ เทสต์
๖. น้ำยาตรวจหาภูมิต้านทานต่อส่วนคอร์แอนติเจของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จำนวน ๓๕๐ เทสต์
๗. น้ำยาตรวจหาไอจีเอ็ม แอนติบอดีต่อส่วนคอร์แอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จำนวน ๕๐ เทสต์
๘. น้ำยาตรวจหาภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบ ชนิด ซี จำนวน ๑,๕๐๐ เทสต์
๙. น้ำยาตรวจหาไอจีเอ็มแอนติบอดีต่อไวรัสตับอักเสบชนิด เอ จำนวน ๘๐ เทสต์
๑๐. น้ำยาตรวจหาแอนติบอดีต่อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ จำนวน ๓๐ เทสต์
๑๑. น้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ชนิด อี จำนวน ๒๐๐ เทสต์
๑๒. น้ำยาตรวจหาภูมิต้านทานต่อส่วนอีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบี จำนวน ๘๐ เทสต์
๑๓. น้ำยาตรวจหาปริมาณเบต้า เอช ซี จี จำนวน ๕๐๐ เทสต์
๑๔. น้ำยาตรวจหาระดับยาฟีนิโทอิน จำนวน ๒๕๐ เทสต์
๑๕. น้ำยาตรวจหาระดับยาวาลโปรอิก เอซิด จำนวน ๑๒๐ เทสต์
๑๖. น้ำยาตรวจหาระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน จำนวน ๒๐ เทสต์
๑๗. น้ำยาตรวจหาระดับเฟอรีทิน จำนวน ๖๕๐ เทสต์
๑๘. น้ำยาตรวจหาระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน จำนวน ๑๐ เทสต์
๑๙. น้ำยาตรวจหาระดับยาดีไดเมอร์ จำนวน ๑๒๐ เทสต์
๒๐. น้ำยาตรวจหาระดับยาไดจอกซิน จำนวน ๒๐ เทสต์
๒๑. น้ำยาตรวจหาระดับยาฟีโนบาร์บิทอล จำนวน ๕๐ เทสต์
๒๒. น้ำยาตรวจหาระดับยาคาร์บามาซีพีน จำนวน ๒๐ เทสต์
๒๓. น้ำยาตรวจหาระดับยาบีเอ็นพี จำนวน ๒๐๐ เทสต์
๒๔. น้ำยาตรวจหาระดับภูมิต้านทานต่อซีซีพี จำนวน ๖๐ เทสต์

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดดำเนินการดังนี้
        ๑.  ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา    ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประกาศสอบราคา  ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน   ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ ตั้งแต่วันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕   ถึงวันที่  ๓๑ มกราคม   ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ 
        ๒.  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ตั้งแต่วันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ 
        ๓.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาใน
วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕  น.   และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ณ   ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน เวลา   ๑๐.๒๐  น.  ในวันเดียวกัน
        ๔.  คณะกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   เวลา ๑๐.๓๐ น.   ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน

ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ    ขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๕   ถึงวันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์  www.lerdsin.go.th  หรือ   www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับ โรงพยาบาลฯ ดังนี้
  ๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
      -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  ๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
      -หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 18 ม.ค. 12@ 13:43:11 ICT (1175 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อเครื่องบันทึกไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ lead จำนวน ๑ เครื่อง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        - เครื่องบันทึกไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ lead  จำนวน   ๑  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา   ๑๓.๒๐ น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๓.๓๐ น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ    www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง
  การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 18 ม.ค. 12@ 13:39:01 ICT (521 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องและแผงวงจรคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade พร้อมตู้ Encl
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้ออุปกรณ์สอบราคาซื้อเครื่องและแผงวงจรคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade พร้อมตู้ Enclosure/Chassis จำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 342,400.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ม.ค. 12@ 15:26:34 ICT (481 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกตรวจจับการบุกรุก และการใช้งานระบบอินเตอร์เนต
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกตรวจจับการบุกรุกและการใช้งานระบบอินเตอร์เนต จำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 262,150.- บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ม.ค. 12@ 15:24:26 ICT (460 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อ วอล์คเกอร์ (Walker)
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อวอล์คเกอร์ (Walker) จำนวน 450 ตัว ปรากฏว่า บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคา โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 157,500.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ม.ค. 12@ 15:21:07 ICT (482 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบสอนแขน
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
 เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 ------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        - เครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบสอนแขน  จำนวน  ๒  เครื่อง   

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

         กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่  วันที่ ๑๓ มกราคา ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕     ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ
         กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ในวันที่  ๒๔  มกราคม ๒๕๕๕  เวลา   ๑๓.๒๐  น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๓.๓๐ น.   ในวันเดียวกัน
        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ    www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง
จดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
  สำเนาถูกต้อง


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 ม.ค. 12@ 16:45:13 ICT (454 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 ม.ค. 12@ 11:22:31 ICT (829 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่งวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติ และ ออกซิเจนในเลือ (ส
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาซื้อเครื่งวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติ และ ออกซิเจนในเลือ (สำหรับผู้ใหญ่ และเด็ก) จำนวน 12 เครื่อง นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 958,800.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันแหดร้อยบาทถ้วน)

                                       ประกาศ ณ วันที่  30   ธันวาคม 2554

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 06 ม.ค. 12@ 10:59:56 ICT (517 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติกใส่ขยะ)
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติกใส่ขยะ) จำนวน 11 รายการ  นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ บริษัท แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 795,067.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

                                       ประกาศ ณ วันที่  26   ธันวาคม 2554

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 06 ม.ค. 12@ 10:57:39 ICT (511 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบยราคาซื้อวัสดุเย็บแผล ชนิดละลายได้
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุเย็บแผล ชนิดละลายได้ จำนวน 3 รายการ นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,949,497.20- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

                                       ประกาศ ณ วันที่   22  ธันวาคม 2554

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 06 ม.ค. 12@ 10:54:10 ICT (497 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp