เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 54 รายการ
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ได้ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 54 รายการตามประกาศลงวันที่ 16 สิงหาคม 2554 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 54 รายการ และจะดำเนินการใหม่โดยเร็วต่อไป

 

                                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2554



ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 01 ก.ย. 11@ 11:25:29 ICT (984 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ร่างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ของโรงพยาบาลเลิดสิน
ข่าวประกวด/สอบราคา

ร่างขอบเขตของงาน  (Terms  of  Reference  :  TOR)
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร  สถานที่ของโรงพยาบาลเลิดสิน
---------------------------------------------------------------


๑.  ความเป็นมา
        ด้วยกรมการแพทย์  มีความประสงค์จะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร  สถานที่  โรงพยาบาลเลิดสิน  จำนวนพื้นที่ประมาณ  ๔๑,๘๘๔  ตารางเมตร  ด้วยเงินบำรุง


๒.  วัตถุประสงค์
        เพื่อจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  ระยะเวลา  ๑๒  เดือน  ตั้งแต่วันที่๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕


๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        ๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน  ตามระเบียบของทางราชการ
        ๓.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ ประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
        ๔.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๕.  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง


๔.  รายละเอียดคุณลักษณะ
        ๑.  ทำความสะอาดอาคาร  สถานที่  โรงพยาบาลเลิดสิน  ประกอบด้วย
                ๑.๑  อาคารกาญจนาภิเษก   จำนวน ๒๕ ชั้น
                ๑.๒  อาคารส่งเสริมบริการ   จำนวน ๑๑ ชั้น
                ๑.๓  อาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว (บริเวณตู้คอนเทนเนอร์)
                ๑.๔  อาคาร ๓๓ ปี   จำนวน ๑ ชั้น
                ๑.๕  อาคารหอพักแพทย์ ๔ ชั้น จำนวน ๓ ชั้น
                จำนวนพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ  ๔๑,๘๘๔  ตารางเมตร
        ๒.  ปริมาณเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคาร สถานที่ พนักงานไม่น้อยกว่า ๑๐๒ คน, หัวหน้าควบคุม  ๑  คน,  รองหัวหน้าควบคุม  ๒  คน  รวม  ๑๐๕  คน
         ๓.  รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  ข้อกำหนด  และเงื่อนไขตามเอกสาร


๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
        ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕๖.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
        ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕


๗.  วงเงินในการจัดหา
        ๑๒,๐๓๐,๐๐๐.-  บาท  (สิบสองล้านสามหมื่นบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ  วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
 ๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน
      ๑๙๐   สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
      โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑  ต่อ  ๓๐๐๔  ,  ๓๐๑๐
      โทรสาร   ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
      E-mail  :  lerdsinhospital@hotmail.com
 ๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
     ภายในวันที่
 ๓.  ประกาศ  ณ  วันที่



หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 31 ส.ค. 11@ 07:28:08 ICT (699 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เนต
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เนต
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่า ด้วยเงินบำรุง ตามรายการดังนี้

        - เช่าบริการอินเตอร์เนต จำนวน 1 ระบบ พร้อมวัสดุสิ้นเปลือง ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2555)

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 13.50น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 14.00น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการโดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้

        1. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        2. ในกรณีมอบอำนาจให้ผุ้อื่นมารับแทน
            - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2554



ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 30 ส.ค. 11@ 11:44:15 ICT (622 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่า ด้วยเงินบำรุง ตามรายการดังนี้

        - เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง พร้อมวัสดุสิ้นเปลือง ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2555)

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 13.50น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 14.00น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการโดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้

        1. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        2. ในกรณีมอบอำนาจให้ผุ้อื่นมารับแทน
            - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2554



ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 30 ส.ค. 11@ 11:42:07 ICT (802 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยเงินบำรุง ตามรายการดังนี้

        - เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 เครื่อง
        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 13.20น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการโดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้

        1. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        2. ในกรณีมอบอำนาจให้ผุ้อื่นมารับแทน
            - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2554



ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 30 ส.ค. 11@ 11:38:50 ICT (686 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
------------------------------


        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง เมื่อวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (สายพยาบาล) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๖๓๐ บาท เพื่อสอบคัดเลือกเข้าอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๑๓  หลักสูตร ๑ ปี จำนวน  ๕๐ อัตรา ปรากฎผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

         ลำดับที่           ชื่อ-สกุล                       
 ๑   นางสาวจิตรา ทองประโคน  
 ๒.   นางสาวสุพิชฌาย์ คนเพียร   
 ๓.    นางสาวอารีรัตน์ ทองเพียร   
 ๔.   นางสาววนิดา วนารัตน์    
 ๕.   นางสาวนพมาศ สุวรรณวงษ์   
 ๖.   นางสาวมุทิตา พละเดช    
 ๗.   นางสาวสุภาพร ใชยสุข    
 ๘.   นางสาวอรพิน ใจกว้าง    
 ๙.   นางสาวกฤษณา บุญประครอง   
 ๑๐.   นางสาวสุธิดา แก่ลำราช    

 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                            

    ประกาศ ณ วันที่    ๒๓    สิงหาคม ๒๕๕๔                         
      



หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 25 ส.ค. 11@ 11:49:34 ICT (1274 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ ๑ จำนวน ๖ หมวด
ข่าวประกวด/สอบราคา

ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้ออาหารคนไข้  งวดที่  ๑  จำนวน  ๖  หมวด
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------


๑.  ความเป็นมา
        โรงพยาบาลเลิดสิน  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้  งวดที่  ๑  จำนวน  ๖  หมวด   ด้วยเงินบำรุง

๒.  วัตถุประสงค์
        เพื่อใช้สำหรับประกอบอาหารให้กับคนไข้  ภายในโรงพยาบาลเลิดสิน

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        ๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานองทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ
        ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง      เป็นธรรม  ตามข้อ  ๑ง๖
        ๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการซื้อของกรม

๔.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
        รายละเอียดอาหารหมวด  ก.  เนื้อสัตว์บก             จำนวน   ๔๐  รายการ
        รายละเอียดอาหารหมวด  ข.  เนื้อสัตว์น้ำ             จำนวน   ๒๑  รายการ
        รายละเอียดอาหารหมวด  ค.  ไข่              จำนวน     ๓  รายการ
        รายละเอียดอาหารหมวด  ง.  ผักสด – ผลไม้                      จำนวน   ๙๑ รายการ
        รายละเอียดอาหารหมวด  จ.  ขนม   และอาหารว่าง             จำนวน  ๓๖  รายการ
        รายละเอียดอาหารหมวด  ฉ. อาหารแห้งของเค็ม และเครื่องกระป๋อง   จำนวน ๑๒๗ รายการ
        ตามรายละเอียดในใบเสนอราคาแนบท้าย

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ   
        เป็นเวลา  ๖  เดือน  ตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕  
  
๖.  ระยะเวลาส่งมอบ
        วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕    

๗.  วงเงินในการจัดหา
        รวม  ๖  หมวด  ราคากลาง  ๑๐,๙๕๕,๓๗๙.-   บาท   (สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)
        -  หมวด  ก.  เนื้อสัตว์บก    ราคากลาง   ๒,๕๒๓,๓๙๐.-  บาท
        -  หมวด  ข.  เนื้อสัตว์น้ำ    ราคากลาง   ๑,๐๓๑,๖๐๐.-  บาท
        -  หมวด  ค.  ไข่     ราคากลาง      ๘๙๖,๗๕๐.-  บาท
        -  หมวด  ง.  ผักสด – ผลไม้   ราคากลาง   ๒,๒๓๔,๗๒๐.-  บาท
        -  หมวด  จ. ขนม  และอาหารว่าง   ราคากลาง   ๑,๓๔๖,๗๔๐.-  บาท
        -  หมวด  ฉ.  อาหารแห้ง และเครื่องกระป๋อง ราคากลาง   ๒,๙๒๒,๑๗๙.-  บาท     

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
     ๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
     โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
     โทรสาร  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
     e-mail : lerdsinhospital@hotmail.Com
๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์   หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
      ภายในวันที่   
๓.  ประกาศ  ณ  วันที่  



หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 25 ส.ค. 11@ 10:15:17 ICT (846 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
-------------------------------------------------------------------------------

        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

        - ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 600,000 ลูกบาศก์เมตร

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
        1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกดังกล่าว
        2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรมการแพทย์
        5.ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กรมการแพทย์ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกครั้งนี้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 13.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผุ้เสนอราคาทราบในวันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น. และผุ้มีสิทธิเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันทีท 19 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 13.15 น. เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.lerdsin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2353 9800-1 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ โดย จะต้องน้ำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้

        1. ในกรณีผุ้มีอำนาจมารับเอง
            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        2. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
            - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ,สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2554

 

 



ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 24 ส.ค. 11@ 09:40:38 ICT (1126 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงสวนไม้ประดับและต้นไม้
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงสวนไม้ประดับและต้นไม้
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ด้วยเงินบำรุง ตามรายการดังนี้

        - จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ประดับและต้นไม้ จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555)

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 26 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 10.20น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 10.30น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม  2554 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการโดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้

        1. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        2. ในกรณีมอบอำนาจให้ผุ้อื่นมารับแทน
            - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 19สิงหาคม 2554



ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 19 ส.ค. 11@ 12:15:42 ICT (597 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
--------------------------------

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งต่าง ๆ
โดยปรากฏผลการสอบคัดเลือกได้ดังรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างนี้



หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 17 ส.ค. 11@ 11:08:14 ICT (1022 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp