เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดซ่อมแซมภายในช่องข้อใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จำนวน 1 รายการ   ดังนี้

        - เครื่องมือผ่าตัดซ่อมแซมภายในช่องข้อใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อ จำนวน 3 ชุด

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 13.50น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 14.00 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม  2554 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 11 ส.ค. 11@ 05:35:12 ICT (572 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ ชนิด HD จำนวน 2 เครื่อง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จำนวน 1 รายการ   ดังนี้

        - กล้องถ่ายวีดีโอ ชนิด HD จำนวน 2 เครื่อง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 13.20น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม  2554 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 11 ส.ค. 11@ 05:32:36 ICT (1538 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
__________________________


        ด้วยกรมการแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสินมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        ๑.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
        ๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        ๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๔.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรมการแพทย์
        ๕.ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กรมการแพทย์ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐  น. ณ ห้องประชุมประทีป โภคะกล ชั้น  ๒๔  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน และกำหนดเปิดซองขั้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๑๕ น. เป็นต้นไป เฉพาะรายที่ได้ผ่านการคัดเลือกตามเอกสารประกาศราคาซื้อ ข้อ ๑.๕(๑) และ (๒) และจะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาเฉพาะรายที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทางด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ แล้ว ในวันและสถานที่เดียวกัน

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อที่   ฝ่ายพัสดุ และบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔  ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.gprocurement.go.th/, www.lerdsin.go.th.    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ - ๐๑   ต่อ  ๓๐๐๔  และ  ๓๐๑๐   ในวันและเวลาราชการ   
            
                                                                     ประกาศ   ณ  วันที่     ๘ สิงหาคม     พ.ศ. ๒๕๕๔ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 11 ส.ค. 11@ 05:27:58 ICT (706 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อตู้ตรวจการได้ยิน
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน 1 ตู้ นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 234,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 09 ส.ค. 11@ 05:35:26 ICT (550 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
ข่าวประกวด/สอบราคา

ร่างขอบเขตของงาน(Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------

๑.  ความเป็นมา
                  ปัจจุบันออกซิเจนเหลวทางการแพทย์เป็นปัจจัยสําคัญยิ่งต่อการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยในตลอด๒๔ชั่วโมง
                  โรงพยาบาลเลิดสิน มีความจําเป็นต้องดูแลรักษาผู้ป่วยจํานวนมากในแต่ละวัน ซึ่งไม่สะดวก
ในการใช้ออกซิเจนท่อที่มีความเสี่ยงต่อบุคลากรทางการแพทย์ และผู้รั บบริการดังนั้น โรงพยาบาลเลิดสินจึง
จําเป็นต้องใช้ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ตามเหตุผลดังกล่าว

๒.  วัตถุประสงค์
                   เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผป่วยนอกการมีออกซิเจนเหลวใช้จะทําให้
เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยข้อสําคัญช่วยในการรักษาพยาบาลให้รวดเร็ว มากกว่า
การใช้ออกซิเจนท่อ
                  โรงพยาบาลเลิดสิน จึงมีความประสงค์ซื้อออกซิเจนเหลวเพื่อใช้ทางการแพทย์สําหรับผู้ป่วย
ระยะเวลา๓๖๕วันจํานวนประมาณ๖๐๐,๐๐๐ลูกบาศก์เมตรโดยให้ส่งออกซิเจนเหลวเป็นงวดๆตาม
ความต้องการของโรงพยาบาลฯ ซี่งจํานวนที่สั่งทั้งหมดอาจจะน้อยกว่า หรือมากกว่าก็ได้ แล้วแต่จํานวนและ
ปริมาณการใช้ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลฯ

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                  ๓.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีโรงงานผลิตออกซิเจนไม่ต่ำากว่า ๓โรงที่ได้รับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ มอกและ ISO  ๙๐๐๑ต้องมีกําลังผลิตได้ไม่ต่ำากว่า๑๐๐,๐๐๐ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และผู้เสนอ
ราคาต้องค้าผลิตภัณฑ์ออกซิเจนเหลวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ปี โดยจะต้องนําหลักฐานการรับรองดังกล่าวมา
แสดงในวันเปิดซองด้วยทางโรงพยาบาลฯพิจารณาถึงความสามารถในการให้บริการ และความเชื่อถือจาก
องค์กรอื่นเป็นสําคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแคลนและความเสียหายต่อโรงพยาบาลฯต่อไปในอนาคต
                  ๓.๒ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงานว่ามีประสบการณ์การขายออกซิเจนเหลวให้แก่
โรงพยาบาลในสัญญาวงเงินไม่ต่ำกว่า๑,๗๕๐,๐๐๐.- บาทต่อสัญญาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่เชื่อถือได้โดยให้นําสําเนาสัญญาดังกล่าวมาแสดงในวันยื่นซองด้วย
                  ๓.๓ผู้เสนอราคาจะต้องมีบริการฉุกเฉินตลอด๒๔ช.ม. เพื่อให้บริการทางด้าน
                         ๓.๓.๑ความต้องการออกซิเจนเหลวหรือก๊าซออกซิเจนในกรณฉุกเฉิน
                         ๓.๓.๒ซ้อมระบบฉุกเฉินโดยวิศวกรผู้ชํานาญโดยแนบรายชื่อผู้ติดต่อพร้อมหมายเลข
                                 ติดต่อใหกั้ บโรงพยาบาลเลิดสิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงพยาบาลฯ
                                ไว้ด้วย
                         ๓.๓.๓ในกรณีที่ถังออกซิเจนเกิดขัดข้องไม่สามารถจ่ายออกซิเจนได้ตามปกติ ผู้เสนอ
                                 ราคาได้จะต้องนําถังออกซิเจนเหลวสํารองมาติดตั้งเพื่อให้ใช้งานแทนโดยไม่
                                 คิดค่าใช้จ่าย

๔.  แบบรูปคุณลักษณะเฉพาะ
                 ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะออกซิเจนเหลวทางการแพทย์แนบท้าย

๕.  ระยะเวลาการดําเนินการ

                 ระยะเวลา๓๖๕วันนับแต่วันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จํากัดปริมาณ

๖.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

                 ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันได้รับใบสั่งซื้อจากกรมการแพทย์  (โรงพยาบาลเลิดสิน)

๗.  วงเงินในการจัดหา
                 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์จํานวน๖๐๐,๐๐๐ลูกบาศก์เมตรเป็นเงิน ๕,๔๐๐,๐๐๐.-
บาท (ห้าล้านสแสนบาทถ้วน)   ด้วยเงินบํารุง
                 สถานทติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความ
คิดเห็นโดยเปิดเผยที่
                 ๑. ฝ่ายพัสดุและบํารุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ๑๙๐สีลมบางรักกรุงเทพมหานคร๑๐๕๐๐
                    โทรศัพท์ ๐๒๓๕๓๙๘๐๐-๑ต่อ๓๐๐๔ , ๓๐๑๐
                    โทรสาร ๐๒๓๕๓๙๘๔๖
                    e-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
                 ๒. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                    ภายในวันที่ ๑๕สิงหาคม๒๕๕๔
                 ๓. ประกาศณวันที่ ๑๐สิงหาคม๒๕๕๔หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 08 ส.ค. 11@ 10:37:08 ICT (573 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบคัดเลือกเข้าอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๑๓
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
------------------------------

        ตามประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน  ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔  เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (สายพยาบาล) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๖๓๐ บาท เพื่อสอบคัดเลือกเข้าอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๑๓  หลักสูตร ๑ ปี จำนวน  ๕๐ อัตรา นั้น

        ในการนี้การรับสมัครระหว่างวันที่ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ได้เสร็จสิ้นแล้วและได้ตรวจคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแล้ว ปรากฏมีผู้มีสิทธิสอบตามรายชื่อและเลขประจำตัวสอบ ดังลิงค์ด้านล่างนี้หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 05 ส.ค. 11@ 09:28:04 ICT (1856 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
--------------------------------
        ตามประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง, ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๒ ตำแหน่ง และประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา นั้น
        ในการนี้การรับสมัคร ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแล้ว ปรากฏมีผู้มีสิทธิสอบตามรายชื่อและเลขประจำตัวสอบ ดังลิงค์ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 05 ส.ค. 11@ 09:24:00 ICT (1188 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)

ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ ชนิด HD
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ได้ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ ชนิด HD จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนหน้าหมื่นบาทถ้วน) ตามประกาศลงวันที่ 4 กรกฏาคม 2554 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่าได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ ชนิด HD และจะดำเนินการสอบราคาใหม่ต่อไป

                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 03 ส.ค. 11@ 12:04:03 ICT (572 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อที่นอนอสำหรับเตียงผู้ป่วย
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อที่นอนสำหรับเตียงผู้ป่วย จำนวน 8 ที่ นั้น ปรากฏว่าผุ้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

                                                                                                   ประกาณ ณ วันที่  สิงหาคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 01 ส.ค. 11@ 09:35:09 ICT (565 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

การรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลเลิดสินเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
ประชาสัมพันธ์         ในการนี้ โรงพยาบาลเลิดสิน ได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 5 ช่องทางดังนี้

        1. เว็บไซต์ โรงพยาบาลเลิดสิน www.lersin.go.th
        2. ตู้รับเรื่องร้องเรียนประจำหอผู้ป่วยทุกหอผู้ป่วย และงานประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น G - ชั้น 5
        3. ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ โรงพยาบาลเลิดสิน 190 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
        4. โทรศัพท์ 0 2353 9801 โทรสาร 0 2353 9756
        5. ห้องรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงที่งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก / หัวหน้าหน่วยงาน / คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านไกล่เกลี่ยและข้อร้องเรียน<< คลิกที่ภาพเพื่อขยาย >>


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 29 ก.ค. 11@ 05:41:36 ICT (5806 ครั้ง)
( | จำนวน: 3.85)

2151 เรื่อง (216 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp