เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานใส่โลหะดามกระดูกขนาดมินิ (mini set)
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานใส่โลหะดามกระดูกขนาด มินิ (mini set) จำนวน 1 ชุดนั้น ปรากฎว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน

                                                                                                  ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 14 มิ.ย. 11@ 06:49:50 ICT (517 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อสว่านเจาะและกรอเบ้าข้อสะโพก
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ   ดังนี้

        - สว่านเจาะและกรอเบ้าข้อสะโพก                   จำนวน 1 เครื่อง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 07 มิ.ย. 11@ 09:58:33 ICT (546 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อสว่านลมสำหรับเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อสว่านลมสำหรับเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1 ชชุดนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โนวาเทค จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 730,000.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

                                                                              ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 07 มิ.ย. 11@ 09:55:46 ICT (512 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องมือคว้านโพรงกระดุด้วยแรงลมขับเคลื่อน
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องมือคว้านโพรงกระดูกด้วยแรงลมขับเคลื่อน จำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 540,000.- บาท (หน้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

                                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 06 มิ.ย. 11@ 09:53:20 ICT (537 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องมือกรอกระดูกด้วยชนิดความเร็วสูง
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำนินการสอบราคาซื้อเครื่องมือกรอกระดูกด้วยลมชนิดความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โนวาเทค จำกัด โดย เสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 780,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

                                                                                         ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 06 มิ.ย. 11@ 09:50:11 ICT (516 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่         ตามประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 14 ตำแหน่งนั้น
        ในการนี้การรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4-31 พฤษภาคม 2554 ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแล้ว ปรากฏมีผู้มีสิทธิสอบตามรายชื่อและเลขประจำตัว ดังรายละเอียดตามลิงค์ด้างล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 06 มิ.ย. 11@ 05:25:55 ICT (1070 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-0123-0005 รพล. 036   ดังนี้

        - จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร    จำนวน 1 เครื่อง
        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 09.50 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 10.00 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 03 มิ.ย. 11@ 11:39:32 ICT (571 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้อง CSSD ชั้น 5 อาคารส่งเสริมบริการ
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้อง CSSD ชั้น 5 อาคารส่งเสริมบริการ
------------------------------------------------------------


1. ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ด้วยเงินบำรุง ตามรายการดังนี้

        - จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้อง CSSD ชั้น 5 อาคารส่งเสริมบริการ

2. ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

        2.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        2.4 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        2.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

3. กำหนดดำเนินการ

        3.1 ผู้ประสบค์จะยื่นซองสอบราคา ขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการประกาศสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาราชการ
        3.2 กำหนดชี้สถานที่ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพัสดุแลบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน
        3.3 กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาราชการ
        3.4 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 น. และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน เวลา 09.20 น. ในวันเดียวกัน
        3.5 คณะกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคา และคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามที่มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุแ ละบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน

4. ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9800 ต่อ 3004 , 3010 ในวันและเวลาราชการ

                                                                                                  ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 30 พ.ค. 11@ 06:11:05 ICT (907 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  ดังนี้

        - เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น         จำนวน 2 เครื่อง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 3 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 เวลา 13.20น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 26 พ.ค. 11@ 11:34:59 ICT (554 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเข้าอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๑๓
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

 ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเข้าอบรมผู้ช่วยพยาบาล  รุ่นที่ ๑๓
--------------------------------


             ด้วยโรงพยาบาลเลิดสินมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเหลือคนไข้(สายพยาบาล)   อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๖๓๐ บาท  เพื่อเข้าอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๑๓ หลักสูตร ๑ ปี จำนวน ๕๐  อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
            ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม ดังนี้
 ๑. มีสัญชาติไทย
 ๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘  ปีบริบูรณ์
 ๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ๔. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 ๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 ๖. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพนับไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
๗. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๘. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีนับเป็นที่รังเกียจของสังคม
 ๙. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
  ๑๐. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท   หรือความผิดลหุโทษ
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
     ๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
 ๑๔. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
      ๑๕. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ
ซึ่งขาด คุณสมบัติตาม (๘) , (๑๐) , (๑๑) หรือ (๑๕) กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้

ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (๑๒) หรือ (๑๓) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน สองปีแล้ว
หรือผู้ขาดคุณสมบัติตาม (๑๔) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือออกจากราชการเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตหน้าที่ กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  ๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๖  (ม.๖) หรือเทียบเท่า
  ๒. หญิง (ไม่ตั้งครรภ์ระหว่างศึกษา)  ,  ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  ๓. อายุ  ๑๘-๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร
  ๔. สุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย ไม่ติดยาเสพติด จิตใจเป็นปกติ
  ๕. บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
  ๖. ความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันขันแข็ง ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาล
 และมีมนุษยสัมพันธ์
     ๗. ไม่อยู่ในระหว่างต้องคดีความ
ระยะเวลาการฝึกอบรม   หลักสูตร ๑ ปี  ระหว่างวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ –  ๖ กันยายน ๒๕๕๕  ดังนี้
ภาคเรียนที่ ๑ (๖ เดือน)  เรียนทฤษฎี เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
และฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย เวลา ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.
ภาคเรียนที่ ๒ (๖ เดือน)  ฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย  เวรเช้า บ่าย ดึก
          ปิดภาคเรียน ๑ สัปดาห์  /ภาค
สิทธิของผู้เข้ารับการอบรม
๑. ได้รับบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลเลิดสิน ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ในอัตราเงินเดือน ๕,๖๓๐ บาท ระหว่างฝึกอบรม
๒. ได้รับบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลเลิดสิน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ในอัตราเงินเดือน๖,๒๒๐ บาท เมื่อสำเร็จหลักสูตร
๓. ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิจากโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
๔. ได้รับเครื่องแบบระหว่างฝึกอบรม คนละ ๒ ชุด
๕. ได้รับเสื้อสูท คนละ ๑ ตัว เมื่อสำเร็จหลักสูตร

ข้อผูกพัน

 โรงพยาบาลเลิดสินจะทำสัญญาผูกพัน เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อสำเร็จหลักสูตร ต้องปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หากไม่ปฏิบัติตามต้องชดใช้เงินให้โรงพยาบาลเลิดสิน ไม่น้อยกว่า ๑ เท่า ของเงินเดือนที่ได้รับระหว่างการฝึกอบรม โดยต้องมีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ ขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการระดับปฏิบัติการ  ขึ้นไป

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ งานการเจ้าหน้าที่ (ห้อง ๒๐๑๐) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ชั้น ๒๐ อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน
หลักฐานและเอกสารที่นำมายื่นวันสมัครสอบ
            ๑.ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครของโรงพยาบาลเลิดสินและยื่นได้ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐น.และ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลเลิดสิน ตึกอำนวยการ ชั้น ๒๐ (เว้นวันหยุดราชการ) ยินดีรับสมัครทางไปรษณีย์และ Internet
            ๒. หลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร พร้อมการลงนามรับรองสำเนา มีดังนี้
  ๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ชุดสุภาพ ขนาด ๒ นิ้ว หรือ ๑ นิ้ว                     จำนวน ๑ รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี
  ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสุทธิหรือใบประกาศนียบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ ๑ ชุด
  ๒.๓ ใบรับรองแพทย์
  ๒.๔ ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘) สำหรับผู้สมัครเพศชาย
  ๒.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 ๓. โรงพยาบาลเลิดสินขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา หากเอกสารไม่ครบถ้วน
 ๔. หากมาสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครโปรดแต่งกายสุภาพ (สุภาพสตรีไม่สวมกางเกง) และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนด้วย
ค่าธรรมเนียมการสมัคร   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในวันสมัคร  ๒๐ บาท (ซึ่งค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ บอร์ดงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และทาง www.lerdsin.go.th


กำหนดการสอบ 
๑. สอบข้อเขียน และ สอบวัดความฉลาดทางปัญญา วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐-
๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒๕ และ ห้องสอนแสดงชั้น ๘  อาคารกาญจนาภิเษก
๒. สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๙  สิงหาคม ๒๕๕๔  เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒๔
อาคารกาญจนาภิเษก
ตรวจร่างกาย  ระหว่างวันที่  ๘ – ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐น. ณ ศูนย์สุขภาพดี
โรงพยาบาลเลิดสิน
ประกาศผลสอบ    วันที่   ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ บอร์ดงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และทาง www.lerdsin.go.th
รายงานตัว/ทำสัญญา      วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒๕
อาคารกาญจนาภิเษกหมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 26 พ.ค. 11@ 04:44:21 ICT (1386 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

2151 เรื่อง (216 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp