เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ประกาศสอบราคาซื้อตู้เย็นแช่อุณหภูมิต่ำ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  ดังนี้

        - ตู้เย็นแช่อุณหภูมิต่ำ    จำนวน 1 หลัง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 8 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 09.30 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 04 เม.ย. 11@ 11:02:58 ICT (656 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทางจุลศัลยกรรม
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  ดังนี้

        - ชุดเครื่องมือผ่าตัดทางจุลศัลยกรรม    จำนวน 1 ชุด

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 08.50 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 09.00 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 04 เม.ย. 11@ 11:00:54 ICT (535 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อเ้ครื่องความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 4 ชุด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  ดังนี้

        - เ้ครื่องความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน    จำนวน 4 ชุด

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 4 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 31 มี.ค. 11@ 12:30:38 ICT (523 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ ชนิด HD
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ได้ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ ชนิด HD จำนวน 2 เครื่อง วงเิงิน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนหน้าหมื่นบาทถ้วน) ตามประกาศลงวันที่ 2 มีนาคม 2554 นั้น
โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่าได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ ชนิด HD และจำดำเนินการสอบราคาใหม่ต่อไป

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 29 มี.ค. 11@ 11:21:11 ICT (575 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือช่วยหายใจชนิดความถี่สูงฯ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  ดังนี้

        - ชุดเครื่องมือช่วยหายใจชนิดความถี่สูงและชนิด Patient Triggered Ventilator    จำนวน 1 ชุด

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 28 มี.ค. 11@ 10:19:02 ICT (497 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ภาครับและส่งข้อมูลใช้้ประกอบกับเครื่องบันทึกการบี
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  สอบราคาจ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ภาครับและส่งข้อมูลใ้ประกอบกับเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกแลชะการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ด้วยระบบไร้สาย
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ภาครับและส่งข้อมูลใ้ประกอบกับเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกแลชะการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ด้วยระบบไร้สาย หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-023-0109 รพล.002/5-1,5-2 และ /5-3 ดังนี้

     -  จ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ภาครับและส่งข้อมูลใช้ประกอบกับเครื่องบันทึก การบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ด้วยระบบไร้สาย   จำนวน  3  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 28  มีนาคม  2554   ถึงวันที่   4  เมษายน  2554     ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ 

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  8  เมษายน  2554  เวลา   09.50  น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา   10.00   น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่ 28  มีนาคม  2554  ถึงวันที่  7  เมษายน  2554  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th    หรือ    www.gprocurement.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0 2353  9798-9  ต่อ   3004,  3010    ในวันและเวลาราชการ

                                                      ประกาศ   ณ  วันที่   24  มีนาคม  2554


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 25 มี.ค. 11@ 11:10:45 ICT (544 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาจ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ภาครับและส่งข้อมูลใช้ประกอบกับเครื่องบั
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงาพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำิเนินการสอบราคาจ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ภาครับและส่งข้อมูลใช้ประกอบกับเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ด้วยระบบไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง วงเงิน 246,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามประกาศลงวันที่ 7 มีนาคม 2554 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกันว่าได้ยกเลิกสอบราคาจ้างซ่อมชุดอุปกรณ์รับและส่งข้อมูลใช้ประกับกับเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ด้วยระบบไร้สาย และจะดำเนินการสอบราคาใหม่ต่อไป

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 25 มี.ค. 11@ 11:06:10 ICT (532 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ จำนวน 4 ร
ข่าวประกวด/สอบราคา  
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  วัสดุทางการแพทย์
------------------------------------

        ด้วยกรมการแพทย์   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

        - หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้
        ๑. หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศบรรจุสารเร่งให้เลือดแข็งตัว จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ หลอด (Clot Activator จุกสี่แดง)
        ๒. หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศบรรจุสารกันเลือดแข็งตัว จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ หลอด (EDTA TUBE จุกสี่แดง)
        ๓. หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศบรรจุสารกันเลือดแข็งตัว จำนวน ๕๐,๐๐๐ หลอด (Sodium Fluoride จุกสี่เทา)
        ๔. หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศบรรจุสารกันเลือดแข็งตัว จำนวน ๕๐,๐๐๐ หลอด (Sodium Citrate ๓.๒% จุกสี่ฟ้า)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน   และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ   วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๖.  บริษัทที่ต้องการเข้าเสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างหลอดสุญญากาศ จำนวน ๔ รายการ รายการละ ๑๐๐ หลอด เพื่อทดสอบคุณภาพ ยื่นที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันทั่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๔
ระหว่าง  เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B   อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔  เวลา  ๑๔.๓๐  น.   และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๑๕  น.  เป็นต้นไป   ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  
        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและ
บำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.gprocurement.go.thwww.lerdsin.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓ ๙๗๙๘ - ๙๙  ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ   
              
                                         ประกาศ   ณ  วันที่    ๒๕    มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 25 มี.ค. 11@ 07:18:13 ICT (637 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตฯ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 340,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

                                                                ประกาณ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 25 มี.ค. 11@ 07:15:41 ICT (548 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วยชนิดปรับสูงต่ำด้วยมือชนิด 3 ไก
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วยชนิดปรับสูงต่ำด้วยมือชนิด 3 ไก จำนวน 6 เตียงนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท วิคตอรีึ่ ครุภัณฑ์ การแพทย์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)

                                                                ประกาณ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 25 มี.ค. 11@ 07:12:02 ICT (536 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp