เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)
โครงการ  จัดซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ  จำนวน  ๔  รายการ
..................................................................

๑.  ความเป็นมา
      ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ  จำนวน  ๔  รายการ  ด้วยเงินบำรุง  ดังนี้
      ๑. หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศบรรจุสารเร่งให้เลือดแข็งตัว จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ หลอด
              (Clot Activator จุกสีแดง)
      ๒. หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศบรรจุสารกันเลือดแข็งตัว  จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ หลอด                                       
              (EDTA TUBE จุกสีม่วง)
      ๓. หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศบรรจุสารกันเลือดแข็งตัว  จำนวน   ๕๐,๐๐๐ หลอด     
              (Sodium Flouride จุกสีเทา)
      ๔. หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศบรรจุสารกันเลือดแข็งตัว  จำนวน   ๕๐,๐๐๐ หลอด
              (Sodium Citrate ๓.๒% จุกสีฟ้า)

๒.  วัตถุประสงค์
       เพื่อใช้ในการบรรจุเลือดก่อนนำไปวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
 ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
 ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มันเช่นว่านั้น
 ๕. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้เนในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน

๔.  รายละเอียดคุณลักษณะ 
 ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ จำนวน ๔ รายการ ตามเอกสารแนบท้าย

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
 ๒๔๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๖.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
 ไม่เกิน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือสั่งซื้อจากโรงพยาบาลเลิดสิน

๗.  วงเงินในการจัดหา
 ๓,๘๓๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
๑. ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน
๑๙๐ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๓ ๙๗๙๘ ๙ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐
โทรสาร ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๑
E-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
 ๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
      ภายในวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๔
 ๓.  ประกาศ ณ วันที่  ๗  มีนาคม ๒๕๕๔หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 07 มี.ค. 11@ 11:53:45 ICT (516 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
--------------------------------

        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสินมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง ดังนี้
   ๑. ตำแหน่งนักชีวอนามัย อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
   ๒. ตำแหน่งนักวิชาการสุขศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
   ๓. ตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
   ๔. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐.- บาท สำรอง
   ๕. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
   ๖. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๑๐๐.- บาท สำรอง
   ๗. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๑๐๐.- บาท จำนวน ๓ อัตรา
   ๘. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
   ๙. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๗๖๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
   ๑๐. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๘๔๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
   ๑๑. ตำแหน่งพนักงานเปล อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๓๖๐.- บาท จำนวน ๙ อัตรา
   ๑๒. ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๓๖๐.- บาท จำนวน ๔ อัตรา
   ๑๓. ตำแหน่งคนครัว อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๓๖๐.- บาท สำรอง
   ๑๔. ตำแหน่งคนงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๓๖๐.- บาท สำรอง


หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 04 มี.ค. 11@ 11:59:24 ICT (1459 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 4)

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
-----------------------------


        ด้วย สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๗.๐๑๑/๘๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ ฉะนั้น อาศัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังลิงค์ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 04 มี.ค. 11@ 11:57:23 ICT (960 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ ชนิด HD จำนวน 2 เเครื่อง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จำนวน    ๑  รายการ   ดังนี้

     -  กล้ิองถ่ายวีดีโอ ชนิด HD  จำนวน  ๒  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๔  มีนาคม  ๒๕๕๔   ถึงวันที่   ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๔     ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ 

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา   ๑๓.๕๐  น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๔.๐๐   น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่ ๔  มีนาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๔  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th    หรือ    www.gprocurement.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐ ๒๓๕๓  ๙๗๙๘-๙  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ
     
                                                                ประกาศ   ณ  วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๔


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 03 มี.ค. 11@ 11:32:18 ICT (490 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อสอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจหาปริมาณแก๊สในเลือด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจหาปริมาณแก๊สในเลือด
--------------------------


1.ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยเงินบำรุง โดยมีรายละเอียดดังนี้

        - น้ำยาสำหรับเครื่องตรวจหาปริมาณแก๊สในเลือด จำนวน 2,000 เทสต์
2. ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        2.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        2.4 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาล
        2.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการค อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาครั้งนี้

3. กำหนดดำเนินการ
        3.1 กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการประกาศสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงกรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 ตั้งแต่วันที่  4 มีนาคม  2554 ถึง 14 มีนาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ 
        3.2 กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม  2554 ถึง 14 มีนาคม 2554 ในวนและเวลาราชการ
        3.3 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในวันที่ 15 มีนาคม  2554 เวลา 13.30 - 15.45น. และจะประกาศรายชื่อผุ้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพยาธิวิทยา ชั้น 5 อาคาร 33 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน เวลา 13.50  น. ในวันเดียวกัน
        3.4 คณะกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 15 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพยาธิวิทยา ชั้น5 อาคาร ื33 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ในวันที่ 4 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.lerdsin.go.th/ หรือ http://www.gprocurement.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ

                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 03 มี.ค. 11@ 11:26:28 ICT (513 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและีชีพจรอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  ตามรายการดังนี้

        - เครื่องวัดความดันโลหิตและีชีพจรอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด     จำนวน  4 เครื่อง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 15 มีนาคม 2554 เวลา 13.50 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 14.00 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 03 มี.ค. 11@ 06:19:44 ICT (544 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ สอบราคาซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วยชนิดปรับสูงต่ำด้วยมือชนิด 3 ไก จำนวน 6 เตียง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วยชนิดปรับสูงต่ำด้วยมือชนิด 3 ไก จำนวน 6 เตียง
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  ตามรายการดังนี้

        - เตียงสำหรับผู้ป่วยชนิดปรับสูงต่ำด้วยมือชนิด 3 ไก     จำนวน  6 เตียง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 15 มีนาคม 2554 เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 09.30 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 03 มี.ค. 11@ 06:16:12 ICT (626 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความดันบวก 2 ระดับ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความดันบวก 2 ระดับ จำนวน 3 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 414,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 03 มี.ค. 11@ 06:11:04 ICT (498 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุ ๓ มิติ (Visualizer)
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จำนวน    ๑  รายการ   ดังนี้

     -  เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุ ๓ มิติ (Visualizer)   จำนวน  ๒  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๕๔   ถึงวันที่   ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๔     ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ 

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา   ๑๓.๒๐  น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๓.๓๐   น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th    หรือ    www.gprocurement.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐ ๒๓๕๓  ๙๗๙๘-๙  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ

                                                      ประกาศ   ณ  วันที่   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 28 ก.พ. 11@ 11:42:28 ICT (563 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ และวีดีโอ (LCD PROJECTOR)
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จำนวน    ๑  รายการ   ดังนี้

     -  เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ และวีดีโอ (LCD PROJECTOR)   จำนวน  ๓  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๕๔   ถึงวันที่   ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๔     ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ 

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา   ๑๔.๒๐  น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๔.๓๐   น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th    หรือ    www.gprocurement.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐ ๒๓๕๓  ๙๗๙๘-๙  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ
     
                                                                ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 28 ก.พ. 11@ 11:41:11 ICT (536 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp