เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ชนิดซีอาร์ม
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยายาลเลิดสิน ได้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ชนิดซีอาร์ม ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 3,100,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามประกาศลงวันที่ 31 มกราคม 2554 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกันว่าได้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ชนิดซีอาร์ม และจะดำเนินการประกวดราคาใหม่ต่อไป

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ เสาร์ 05 ก.พ. 11@ 11:22:09 ICT (512 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่         ตามประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 16 ตำแหน่งนั้น

        ในการนี้การรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4 - 28 มกราคม 2554 ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจคุณสมบัติเฉพาะตำหน่งแล้ว ปรากฏมีผู้มีสิทธิสอบตามรายชื่อและเลขประจำตัวสอบ ดังลิงค์ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 04 ก.พ. 11@ 05:17:55 ICT (829 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 4)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาราคาซื้อฟิล์มเอกซเรย์ชนิดใช้กับเครื่อง Dry Laser Images
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อฟิล์มเอกซเรย์ชนิดใช้กับเครื่อง Dry Laser Images จำนวน 3 รายการนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษี1,736,990.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 03 ก.พ. 11@ 11:28:48 ICT (587 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 1)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างรื้อถอน, ย้ายระบบและติดตั้งระบบน้ำบริสุทธ์สำหรับหน่วยไ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาจ้างรื้อถอน , ย้ายระบบและติดตั้ง ระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับหน่วยไตเทียม ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท รอเทค จำกัด รวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบ้านถ้วน)
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 03 ก.พ. 11@ 11:23:46 ICT (545 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ น้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจอัตโนม
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

             -  น้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจอัตโนมัติ  จำนวน  29  รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน 
และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2554   ระหว่าง เวลา  10.30 – 14.00  น.   ณ    ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น   B   อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่  14  กุมภาพันธ์   2554  เวลา  14.30  น.   และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   17  กุมภาพันธ์   2554   ตั้งแต่เวลา  13.15  น.   เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและบำรุง
รักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  4  กุมภาพันธ์  2554   ถึงวันที่   9  กุมภาพันธ์  2554    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th   หรือ   www.lerdsin.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-2353-9798-9  ต่อ  3004  และ  3010   ในวันและเวลาราชการ                 
                         
                                           ประกาศ   ณ  วันที่    2    กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2554


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 03 ก.พ. 11@ 11:19:19 ICT (579 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

             -  เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)  จำนวน  1  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน 
และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2554   ระหว่าง เวลา  10.30 – 10.30  น.   ณ    ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น   B   อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่  17  กุมภาพันธ์   2554  เวลา  11.30  น.   และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   24  กุมภาพันธ์   2554   ตั้งแต่เวลา  13.15  น.   เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและบำรุง
รักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  8  กุมภาพันธ์  2554   ถึงวันที่   11  กุมภาพันธ์  2554    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th   หรือ   www.lerdsin.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-2353-9798-9  ต่อ  3004  และ  3010   ในวันและเวลาราชการ                 
                         
                                           ประกาศ   ณ  วันที่    31    มกราคม   พ.ศ. 2554


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 03 ก.พ. 11@ 11:13:19 ICT (589 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความนัดบวก 2 ระัดับ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์การแพทย์  ดังนี้

        - เครื่องช่วยหายใจชนิดความนัดบวก 2 ระัดับ    จำนวน 3 เครื่อง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 4 กุึมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 02 ก.พ. 11@ 05:18:42 ICT (552 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำิเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร ระยะเวลา 8 เดือน นั้น ปรากฏว่าผุ้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท แบรมเบิ้ลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 239,680.-บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 26 ม.ค. 11@ 06:09:50 ICT (553 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาตรสารน้ำในร่างกาย (Body Composition Monitor)
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

        - เครื่องวัดปริมาตรสารน้ำในร่างกาย (Body Composition Monitor)    จำนวน 1 เครื่อง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 28 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.50 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 14.00 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 26 ม.ค. 11@ 06:09:31 ICT (636 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจอัตโนมัติ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  ( Terms  of  Reference  :  TOR )
โครงการจัดซื้อน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจอัตโนมัติ
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
------------------------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะซื้อน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจอัตโนมัติ  จำนวน  ๒๙  รายการ  ด้วยเงินบำรุง
๒.  วัตถุประสงค์
        เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้กับผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        ๓.๑   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        ๓.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        ๓.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        ๓.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๓.๕  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๔.  รายละเอียดคุณลักษณะ
        ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจอัตโนมัติ  จำนวน  ๒๙  รายการ 
ตามเอกสารแนบท้าย
๕.  ระยะเวลาการดำเนินการ
        ๒๔๐  วัน  นับแต่วันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
๖.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
        ไม่เกิน  ๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือสั่งซื้อจากโรงพยาบาลเลิดสิน
๗.  วงเงินในการจัดหา
        ๓,๕๑๗,๐๐๐.-  บาท  (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
 ๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน
      ๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
            โทรศัพท์  ๐-๒๓๕๓-๙๗๙๘-๙  ต่อ  ๓๐๐๔ , ๓๐๑๐
                โทรสาร  ๐-๒๓๕๓-๙๘๐๑
      E-mail   :  lerdsinhospital@hotmail.com
 ๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
      ภายในวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   
 ๓.  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 


หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 21 ม.ค. 11@ 13:01:34 ICT (580 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp