เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดออร์โธปิดิกส์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

             -   เตียงผ่าตัดออร์โธปิดิกส์  จำนวน  4  เตียง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน 
และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2554   ระหว่าง เวลา  13.30 – 14.00  น.   ณ    ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น   B   อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่  1 กุมภาพันธ์   2554  เวลา  15.00  น.   และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   7  กุมภาพันธ์   2554   ตั้งแต่เวลา  13.15  น.   เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่   24  มกราคม  2554   ถึงวันที่   27  มกราคม  2554    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th   หรือ   www.lerdsin.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-2353-9798-9  ต่อ  3004  และ  3010   ในวันและเวลาราชการ                 
                         
                                           ประกาศ   ณ  วันที่    21    มกราคม   พ.ศ. 2554


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 21 ม.ค. 11@ 12:36:36 ICT (560 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิด ควบคุมปริมาตร หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-023-0005 รพล. 044,045 ดังนี้

        -จ้างซ่อมเครื่องหายใจชนิดควบคุมปริมาตร     จำนวน 2 เครื่อง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 09.30 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 19 ม.ค. 11@ 12:52:08 ICT (546 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
--------------------------


1. ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 30 กันยายน 2554 โดยวิธีการสอบราคาด้วยเงินบำรุง


2. ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        2.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงยาบาลเลิดสิน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3. กำหนดดำเนินการ
        3.1 กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการประกาศสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงกรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 ตั้งแต่วันที่  14 มกราคม 2554 ถึง 24 มกราคม 2554 ในวันและเวลาราชการ 
        3.2 กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2554 ถึง 24 มกราคม 2554 ในวันและเวลาราชการ
        3.3 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในวันที่ 25 มกราคม 2554 เวลา 13.30 - 13.45น. และจะประกาศรายชื่อผุ้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ณ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 8 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน เวลา 13.50 น. ในวันเดียวกัน
        3.4 คณะกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 มกราคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 8 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน

4. ผู้สนใจจะเสนอราคาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสินดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.lerdsin.go.th/ หรือ http://www.gprocurement.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ

                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 19 ม.ค. 11@ 12:44:52 ICT (584 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2554 ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เอ เอส เจ บิสสิเนท ซัพพลาย จำกัด รวมภาษีเป็นเงินแผ่นละ 0.42.- บาท (สี่สอบสองสตางค์)

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 19 ม.ค. 11@ 12:37:15 ICT (543 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ชนิดซีอาร์มด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

             -   เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ชนิดซีอาร์ม  จำนวน  1  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน 
และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  31  มกราคม  2554   ระหว่าง เวลา  13.30 – 14.00  น.   ณ    ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น   B   อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่  31  มกราคม   2554  เวลา  15.00  น.   และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   8  กุมภาพันธ์   2554   ตั้งแต่เวลา  13.15  น.   เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและบำรุง
รักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่   20  มกราคม  2554   ถึงวันที่   25  มกราคม  2554    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th   หรือ   www.lerdsin.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-2353-9798-9  ต่อ  3004  และ  3010   ในวันและเวลาราชการ                 
                         
                                           ประกาศ   ณ  วันที่    17    มกราคม   พ.ศ. 2554


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 18 ม.ค. 11@ 12:44:43 ICT (598 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

        - 1. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะเปียกสีดำ ขนาด (กว้าง) 10 นิ้ว x (สูง) 18 นิ้ว จำนวน 2,500 กก.
        - 2. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะเปียกสีดำ ขนาด (กว้าง) 16 นิ้ว x (สูง) 22 นิ้ว จำนวน 2,000 กก.
        - 3. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะเปียกสีดำ ขนาด (กว้าง) 22 นิ้ว x (สูง) 26 นิ้ว จำนวน 2,500 กก.
        - 4. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะเปียกสีดำ ขนาด (กว้าง) 30 นิ้ว x (สูง) 34 นิ้ว จำนวน 1,000 กก.
        - 5. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะแห้งสีเขียว ขนาด (กว้าง) 10 นิ้ว x (สูง) 18 นิ้ว จำนวน 2,000 กก.
        - 6. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะแห้งสีเขียว ขนาด (กว้าง) 16 นิ้ว x (สูง) 22 นิ้ว จำนวน 2,000 กก.
        - 7. งพลาสติกสำหรับใส่ขยะแห้งสีเขียวขนาด (กว้าง) 22 นิ้ว x (สูง) 26 นิ้ว จำนวน 3,000 กก.
        - 8. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะแห้งสีเขียว ขนาด (กว้าง) 30 นิ้ว x (สูง) 34 นิ้ว จำนวน 2,500 กก.
        - 9.ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะติดเชื่้อสีแดง ขนาด (กว้าง) 10 นิ้ว x (สูง) 18 นิ้ว จำนวน 3,000 กก.
        - 10. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะติดเชื่้อสีแดงขนาด (กว้าง) 16 นิ้ว x (สูง) 22 นิ้ว จำนวน 2,500 กก.
        - 11. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะติดเชื่้อสีแดงขนาด (กว้าง) 22 นิ้ว x (สูง) 26นิ้ว จำนวน 2,500 กก.

        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เ
ป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศ สอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาเช่า ตั้งแต่ วันที่ 20 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ
        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.20 น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และเปิดซองสอบราคา เวลา 09.30 น. ในวันเดียวกัน
        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 20 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004, 3010 ในวันและเวลาราชการ

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 18 ม.ค. 11@ 12:37:04 ICT (558 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผูู้ชนะอบราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกขนาดใหญ่ชนิดขับเคลื่อนด้วยแรงลม
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกขนาดใหญ่ชนิดขับเคลื่อนด้วยแรงลม จำนวน 1 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เมดิไทม์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 410,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคา 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 18 ม.ค. 11@ 12:23:36 ICT (597 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดัึนโลหิตฯ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดัึนโลหิต แบบอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร จำนวน 8 เครื่อง นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่บริษัท ทรท เมด จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 380,000.- (สามแสน แปดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 12 ม.ค. 11@ 07:05:08 ICT (559 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

        -  เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง  จำนวน  2  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน 
และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  26  มกราคม  2554   ระหว่าง เวลา   13.30 – 14.00  น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น   B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่   26  มกราคม  2554    เวลา   14.30  น.   และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   2  กุมภาพันธ์  2554    ตั้งแต่เวลา  13.15  น.  เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและบำรุง
รักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  17  มกราคม  2554    ถึงวันที่   20  มกราคม  2554    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์    www.gprocurement.go.th   หรือ    www.lerdsin.go.th     หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข  0-2353-9798-9  ต่อ  3004  และ  3010   ในวันและเวลาราชการ                
                                   ประกาศ   ณ  วันที่   10   มกราคม   พ.ศ. 2554


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 12 ม.ค. 11@ 06:29:06 ICT (621 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อ ฟิล์มเอกซเรย์ Dry Laser Imager
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
-----------------------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

        - ฟิล์มเอกซเรย์ชนิดใช้กับเครื่อง Dry Laser Imager ขนาด 8x10 นิ้ว (150แผ่น/กล่อง) จำนวน 10 กล่อง
        - ฟิล์มเอกซเรย์ชนิดใช้กับเครื่อง Dry Laser Imager ขนาด 10x14 นิ้ว (150แผ่น/กล่อง) จำนวน 35 กล่อง
        - ฟิล์มเอกซเรย์ชนิดใช้กับเครื่อง Dry Laser Imager ขนาด 14x17 นิ้ว (100แผ่น/กล่อง) จำนวน 180 กล่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความ

คุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาสอสบราคาหรือ ไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการ อันเป็นการอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศ สอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดดำเนินการดังนี้
        1. ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประกาศสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2554 ในวันและเวลาราชการ
        2. กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 24 มกราคม ในวันและเวลาราชการ
        3. กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ 25 มกราคม 2554 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และเปิดซองสอบราคาเวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 24 มกราคม 25584 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง

โทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ

                                                            ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 11 ม.ค. 11@ 07:48:24 ICT (798 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp