เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ประกาศสอบราคาซื้อถุงมือยาง DISPOSABLE ใช้แล้วทิ้ง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
-----------------------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

        - ถุงมือยาง DISPOSABLE ใช้แล้วทิ้ง    จำนวน 16,800 กล่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความ

คุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาสอสบราคาหรือ ไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการ อันเป็นการอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศ สอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดดำเนินการดังนี้
        1. ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประกาศสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2554 ในวันและเวลาราชการ
        2. กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 24 มกราคม ในวันและเวลาราชการ
        3. บริษัทที่ต้องการเข้าเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างถุงมือเบอร์ S จำนวน 4 กล่อง โดยบอก ชนิด รุ่น และยี่ห้อของถุงมือ เพื่อทดสอบและ

ประเมินคุณภาพยื่นที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2554 ในวันและเวลาราชการ
        4. กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น

B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และเปิดซองสอบราคาเวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 24 มกราคม 25584 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง

โทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ

                                                            ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 11 ม.ค. 11@ 07:43:52 ICT (650 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อผ้าห้องผ่าตัด
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาซื้อผ้าห้องผ่าตัด จำนวน 23 รายการ นั้น ปรากฏว่่าผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้เทรด ซัพพลาย โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 2,888,8888.- (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสินแปดบาทถ้วน)

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 11 ม.ค. 11@ 06:16:00 ICT (534 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่         ด้วยโรงพยาบาลเลิดสินมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งนักเทคนิกการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนัวิชาการสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำรอง
8. ตำแหน่งพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง จำนวน 1 อัตรา
9.ตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
10. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งพนักงานห้องยา สำรอง
12.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
13. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 9 อัตรา
14. ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่งคนครัว จำนวน 2 อัตรา
16. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารตา่มลิงค์ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 11 ม.ค. 11@ 05:54:22 ICT (11265 ครั้ง)
(มีต่อ... | 11 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 2)

ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความดันบวก
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความดันบดวก2 ระดับ จำนวน 3 เครื่อง ตามประกาศลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 นั้น
        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่า ได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดคยามดันบบก 2 ระดับ เนื่องจากบริษัทที่เข้ายื่นขอสอบราคามีรายละเอีดยไม่ถูกต้องตามที่กำหนด และ จะดำเนินการสอบราคาต่อฒ
ไป                                                                ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 07 ม.ค. 11@ 11:30:36 ICT (517 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะดำิเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 26 รายการ

        ผู้สนใจ ติดต่อขอรับรายละเอียด ได้ที่ฝ่ายพัสดุและำบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 25554 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพทย์หมายเลข 0-2353-9806 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.lerdsin.go.th และ www.gprocurement.go.th

        กำหนดดูครุภัณฑ์ชำรุด ในวันที่ 17 มกราคม 2554 เวลา 9.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B ชั้นอาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน

        เสนอราคาในวันที่ 17 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B ชั้นอาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 07 ม.ค. 11@ 11:24:02 ICT (1076 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร
ข่าวประกวด/สอบราคา
 ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร     ด้วยเงินบำรุง    ตามรายการดังนี้

        - จ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร  ระยะเวลา  8  เดือน  (1  กุมภาพันธ์  2554   -   30  กันยายน  2554)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน   ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้

  กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  5  มกราคม  2554  ถึงวันที่  17  มกราคม  2554
ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ในวันและเวลาราชการ

  กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  ในวันที่  18  มกราคม  2554  เวลา 13.20 น.
ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซอง
สอบราคา   เวลา  13.30  น.   ในวันเดียวกัน

  ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ   ขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่าง  วันที่  5  มกราคม   2554  ถึงวันที่   17  มกราคม  2554   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9    ต่อ  3004,  3010    ในวันและเวลาราชการ

                                           ประกาศ   ณ  วันที่     29     เดือนธันวาคม   พ.ศ. 2553


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 29 ธ.ค. 10@ 10:59:31 ICT (656 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคา์ซื้อถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบมีแป้ง
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเิลิดสิน กรมการแพทย์ ดำินินการสอบราคาซื้อถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบมีแป้ง จำนวน 108,000 คู่ ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,560,600.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 29 ธ.ค. 10@ 10:58:38 ICT (561 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------

1.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน   มีความประสงค์จะจัดซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์    จำนวน  
4   เตียง     ด้วยเงินงบประมาณประจำปี   2554
2.  วัตถุประสงค์
        -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย  
        -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
        -  พัฒนาการบริการ
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
4.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
        ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์    แนบท้าย
5.  ระยะเวลาดำเนินการ
        90  วัน  
6.  ระยะเวลาส่งมอบ  
        90  วัน          
7.  วงเงินในการจัดหา
        จำนวน  4    เตียง    เป็นเงิน    10,200,000.-  บาท     (สิบล้านสองแสนบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
1.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
           190  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
           โทรศัพท์  0-2353-9798-99  ต่อ  3004  หรือ 0-2353-9801 
           โทรสาร  0-2353-9801
           e-mail : lerdsinhospital @ hotmail. Com
2.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                   ภายในวันที่   30  ธันวาคม  2553
                   ประกาศ  ณ  27  ธันวาคม  2553หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 27 ธ.ค. 10@ 11:20:12 ICT (559 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อถุงมือยาง DISPOSABLE ใช้แล้วทิ้ง
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำิเนินการสอบราคาซื้อถุงมือยาง DISPOSABLE ใช้แล้วทิ้ง 21,500.- กล่อง ตามประกาศลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่าได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อถุงยาง DISPOSABLE ใช้แล้วทิ้ง เนื่องจากบริษัทที่ยื่นซองสอบราคาเสนอราคาสูงกว่าวงเงินในการซื้อโดยวิธีสอบราคา และจะดำิเนินการใหม่ต่อไป

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 27 ธ.ค. 10@ 11:19:19 ICT (591 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์เืพื่อทำให้ปราศจากเชื้อและ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำิเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ และรักษาสภาวะปลอดเชื้อชนิดใช้กระดาษกรอง จำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 4,950,000.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 27 ธ.ค. 10@ 11:15:41 ICT (510 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp