เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ้าห้องผ่าตัด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุงานบ้านงานครัว
--------------------------


        ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

        ผ้าห้องผ่าตัด              จำนวน 23 รายการ

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        กำหนดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 13 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน หากไม่มารับฟังคำชั้แจงรายละเอียด ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจรายละเอียดชัดแจ้งแล้ว และจะยกมากล่างอ้างภายหลังไม่ได้ ยี่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.30 - 14.00 น. ณ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเืบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 14.30 น. และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 30 พ.ย. 10@ 12:13:31 ICT (695 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดป่าตัดทางช่องท้องด้วยระบบวิิดิทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กท
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

        - ชุดผ่าตัดทางช่องท้องด้วยระบบวิดิทัศน์ (Laparoscope)               จำนวน 1 ชุด

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        กำหนดยื่นเอกสาราประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 10.30 - 11.00 น.ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผุ้เสนอราคาทราบในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 11.30 น. และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 13.15 น. เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 25 พ.ย. 10@ 11:44:46 ICT (558 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ประกาศผลการสรรหา และเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ผลการสรรหา และเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการ
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
--------------------------------

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา ปรากฏผลการสอบคัดเลือกได้ตามลำดับดังนี้คือ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
๑ นางสาวธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์
๒ นางสาวศศิวัช ตั้งจีรวงษ์
๓ นายเจษฎา แสงชูโต
๔ นางสาวรัชเรศ สุนทร
๕ นางสาวนรงค์พร โพธิพงษ์
๖ นางสาวสิริภัทร บุญสุยา
๗ นายภุชงค์ ชุ่มอินทรจักร

        บัญชีรายละเอียดดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปิดสอบใหม่ และในอายุบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ
๑. ผู้นั้นได้สละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่กำหนด

        ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 25 พ.ย. 10@ 11:38:57 ICT (1868 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อ ถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ แบบมีแป้ง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

        - ถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ แบบมีแป้ง      จำนวน 108,000 คู่
        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้
       กำหนดดำเนินการดังนี้
       1.ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประกาศสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
       2.กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
       3. บริษัทที่ต้องการเข้าเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างถุงมือเบอร์ละ 2 กล่อง (เบอร์ 6.5 และ เบอร์ 7.5) โดยบอกชนิด รุ่น ยี่ห้อของถุงมือ เพื่อทดสอบคุณภาพ ยื่นที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
       4. กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 09.30 น. ในวันเดียวกัน
        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 23 พ.ย. 10@ 13:05:13 ICT (898 ครั้ง)
(มีต่อ... | 6 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อ น้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุการแพทย์
--------------------------


        ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

        น้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก              จำนวน 24 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        กำหนดยื่นเอกสาราประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 - 14.00 น.ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผุ้เสนอราคาทราบในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เวลา 14.30 น. และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 13.15 น. เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 23 พ.ย. 10@ 12:57:49 ICT (676 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำินินการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่
        1. บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด จำนวน 1 รายการ คือ วอล์คเกอร์ 400 ตัว โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 136,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
        2. บริษัท จีเอฟ. ซัน จำักัด จำนวน 1 รายการ คือ ไม้ค้ำยัน 900 คู่ โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 166,500 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 23 พ.ย. 10@ 12:52:47 ICT (538 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่อนเสียงสะท้อนหัวใจชนิดดิจิตอล
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำินินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องตรวจคลื่อนเสียงสะท้อนหัวใจชนิดดิจิตอล (Digital Echocardiogram) จำนวน 1 เครื่องนั้น ปรากฏว่า ผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 4,228,000.- บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 23 พ.ย. 10@ 12:48:38 ICT (545 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดขับเคลื่อนด้วยแรงลม
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

        - ชุดเลื่อยตัดกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดขับเคลื่อนด้วยแรงลม จำนวน 1 เครื่อง

        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เ
ป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศ สอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 7 ธันวาคม 2553 เวลา 13.50 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และเปิดซองสอบราคา เวลา 14.00 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004, 3010 ในวันและเวลาราชการ

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 22 พ.ย. 10@ 11:02:59 ICT (639 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือถอดเบ้าสะโพกเทียม
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือถอดเบ้าสะโพกเทียม
.........................
        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือถอดเบ้าสะโพกเทียม จำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวม ภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 577,000.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 22 พ.ย. 10@ 11:00:16 ICT (529 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องมือคว้านเบ้าข้อตะโพกใช้แรงลมขับเคลื่อน
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องมือคว้านเบ้าข้อตะโพกใช้แรงลมขับเคลื่อน
.........................
        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องมือคว้านเบ้าข้อตะโพก ใช้แรงลมขับเคลื่อน จำนวน 1 เครื่อง นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ยูไนเต็ด บิซิเนส (ยูบีซี) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 22 พ.ย. 10@ 10:57:49 ICT (538 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp