เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่         ตามประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (ปวช.)
5. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
6. ตำแหน่งพนักงานเปล
7. ตำแหน่งคนงาน
        ในการนี้การรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ได้เสร็จสิ้นแล้วและได้ตรวจคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแล้ว ปรากฏมีผู้สิทธิสอบตามรายชื่อและเลขที่สอบตามลิงค์ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 19 พ.ย. 10@ 10:27:59 ICT (918 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ

เลขประจำตัวสอบ 6 ชื่อ นางสาวธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์
เลขประจำตัวสอบ 11 ชื่อ นางสาวสิริภัทร บุญสุยา
เลขประจำตัวสอบ 14 ชื่อ นางสาวนรงค์พร โพธิพงษ์
เลขประจำตัวสอบ 17 ชื่อ นางสาวสุกุลยา สิงห์พันธุ์
เลขประจำตัวสอบ 18 ชื่อ จายเจษฎา แสงชูโต
เลขประจำตัวสอบ 19 ชื่อ นางสาวศศิวัช ตั้งจีรวงษ์
เลขประจำตัวสอบ 24 ชื่อ นายภุชงค์ ชุ่มอินทรจักร
เลขประจำตัวสอบ 25 ชื่อ นางสาวรัชเรศ สุนทร


โดยลายละเอียดต่างๆตามลิงค์ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 19 พ.ย. 10@ 07:39:01 ICT (820 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดดิจิตอล
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดดิจิตอล (Digital Echocardiogram) จำนวน 1 เครื่อง นั้น ปรากฏว่า ผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 4,228,000.- บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 19 พ.ย. 10@ 05:53:01 ICT (511 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อถุงมือยาง DISPOSABLE ใช้แล้วทิ้ง
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศสอบโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
-------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

        - ถุงมือยาง DISPOSABLE ใช้แล้วทิ้ง        จำนวน 21,500 กล่อง

ผู้มีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้ง นี้

กำหนดดำเนินการดังนี้
        1. ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา ขอรับรายละเอียดเงื่อนไขการประกาศสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ในวันและเวลาราชการ
        2. กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ในวันและเวลาราชการ
        3. บริษัทที่ต้องการเข้าเสนอราคาต้องส่วตัวอย่างถุงมือเบอร์ S จำนวน 4 กลุอง โดยบอกชนิด รุ่น และยี่ห้อของถุงมือ เพื่อทดสอบและประเมินคุณภาพยื่นที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ในวันและเวลาราชการ
        4. กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 7 ธันวาคม 2553 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และเปิดซองสอบราคา เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ

                                              ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 16 พ.ย. 10@ 11:02:55 ICT (934 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่โรงพยาบาลเลิดสิน ด้วยวิธีการทาง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สถานที่ โรงพยาบาลเลิดสิน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 5/2554 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
---------------------------------------------------------------


        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สถานที่โรงพยาบาลเลิดสิน พื้นที่ประมาณ 39,868 ตารางเมตร ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธัีนวาคม 2553 - 30 กันยายน 2554

        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1.ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
        2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบบชื่่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้่ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ / หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผุ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
        4. ผุ้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        5. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือก ผู้ัมีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน

        กำหนดยื่่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 09.00 - 09.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจณาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และประกาศ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. และผู้มีสิทธิ์เสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่่ 26 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.45

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 และ 0-2353-9801 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.lerdsin.go.th และ www.gprocurement.go.th
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 15 พ.ย. 10@ 10:17:06 ICT (1197 ครั้ง)
(มีต่อ... | 6 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดทางช่องท้องด้วยระบบวิดิทัศน์
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ได้ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดทางช่องท้องด้วยระบบวิิดิทัศน์ (Laparoscope) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,550,000.-บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามประกาศลงวันที่ 28 ตุลาคม 2553 นั้น
        โรงพยาบาลเลิดสิืน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกันว่าได้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดทางช่องท้องด้วยระบบวิดิทัศน์ (Laparoscope) และจะดำเินินการประกวดราคาใหม่ต่อไป
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 15 พ.ย. 10@ 09:51:33 ICT (529 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ิวเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
        ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยยาบนั้น
        โรงพยาบาลเลิดสิน จึงขอรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังรายชื่อที่อยู่ตามลิงค์ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 10 พ.ย. 10@ 09:48:17 ICT (920 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์เพื่อทำ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

             -   กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ  และรักษาสภาวะปลอดเชื้อชนิดใช้กระดาษกรอง  จำนวน  1  ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน 
และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  22  พฤศจิกายน  2553   ระหว่าง เวลา  09.30 – 10.00  น.   ณ    ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น   B   อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่   22  พฤศจิกายน   2553  เวลา  11.00  น.   และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   25  พฤศจิกายน   2553   ตั้งแต่เวลา  09.15  น.   เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและบำรุง
รักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่   11  พฤศจิกายน  2553   ถึงวันที่   16  พฤศจิกายน  2553    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th   หรือ   www.lerdsin.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-2353-9798-9  ต่อ  3004  และ  3010   ในวันและเวลาราชการ                 
                         
                                           ประกาศ   ณ  วันที่     5    พฤศจิกายน   พ.ศ. 2553


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 08 พ.ย. 10@ 07:58:36 ICT (540 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Terms  of  Reference  :  TOR)
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร  สถานที่ของโรงพยาบาลเลิดสิน
---------------------------------------------------------------
1.  ความเป็นมา
 ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน   มีความประสงค์จะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร  สถานที่  โรงพยาบาล
เลิดสิน  จำนวนพื้นที่ประมาณ  39,868  ตารางเมตร  ด้วยเงินบำรุง
2.  วัตถุประสงค์
 เพื่อจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  โรงพยาบาลเลิดสิน  ประจำปีงบประมาณ  2554  ระยะเวลา  10  เดือน  ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2553  ถึงวันที่  30  กันยายน  2554
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
 1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน  ตามระเบียบของทางราชการ
 3.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 4.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 5.  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างโรงพยาบาลเลิดสิน
4.  รายละเอียดคุณลักษณะ
 1.  ทำความสะอาดอาคาร  สถานที่  โรงพยาบาลเลิดสิน  ประกอบด้วย
      1.1  อาคารกาญจนาภิเษก
      1.2  อาคารส่งเสริมบริการ
      1.3 อาคาร 33 ปี
      1.4 อาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว (บริเวณตู้คอนเทนเนอร์)
      จำนวนพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ  39,868  ตารางเมตร
2.  ปริมาณเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคาร  สถานที่  พนักงานไม่น้อยกว่า  99  คน ,  หัวหน้าควบคุม  1  คน
      รองหัวหน้าควบคุม  2  คน  รวม  102  คน
3.  รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  ข้อกำหนด  และเงื่อนไขตามเอกสาร
5.  ระยะเวลาดำเนินการ
 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม  2553  -  30  กันยายน  2554
6.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
 ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2553  -  30  กันยายน  2554
7.  วงเงินในการจัดหา
 9,500,000.-  บาท  (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
 1.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน
      190   สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
      โทรศัพท์  0-2353-9798-9  ต่อ  3004  ,  3010
      โทรสาร  0-2353-9801
      E-mail   :  lerdsinhospital@hotmail.com
 2.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
      ภายในวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2553
 3.  ประกาศ  ณ  วันที่     8 พฤศจิกายน 2553


หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 08 พ.ย. 10@ 07:48:20 ICT (613 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อผ้าห้องผ่าตัด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อผ้าห้องผ่าตัด
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------

1.  ความเป็นมา
  ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน   มีความประสงค์จะจัดซื้อผ้าห้องผ่าตัด    จำนวน  23  รายการ
ด้วยเงินบำรุง
2.  วัตถุประสงค์
  -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย 
-  เพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งาน
-  พัฒนาการบริการ
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
  3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
  3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
  3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
4.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
  ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะผ้าห้องผ่าตัดแนบท้าย
5.  ระยะเวลาดำเนินการ
  90  วัน         
6.  ระยะเวลาส่งมอบ 
  90  วัน                                                                         
7.  วงเงินในการจัดหา
  จำนวน 23  รายการ  เป็นเงิน  3,758,000.-  บาท  (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
1.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
         190  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
                 โทรศัพท์  0-2353-9798-99  ต่อ  3004 , 3010  
          โทรสาร  0-2353-9801
                 e-mail : lerdsinhospital @ hotmail. Com
             2. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                  วันที่  10  พฤศจิกายน  2553 
3. ประกาศ  ณ   วันที่  5  พฤศจิกายน   2553หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 05 พ.ย. 10@ 20:33:20 ICT (896 ครั้ง)
(มีต่อ... | 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp