เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ประดับและต้นไม้
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ประดับและต้นไม้
--------------------------


1.ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษา ด้วยเงินบำรุง โดยมีรายละเอียดดังนี้

        - จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ประดับและต้นไม้ ระยะเวลา 10 เดือน
(ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
2. ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        2.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงยาบาลเลิดสิน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3. กำหนดดำเนินการ
        3.1 กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการประกาศสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงกรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 ตั้งแต่วันที่  8 พฤศจิกายน 2553 ถึง 18 พฤศจิกายน 2553 ในวันและเวลาราชการ 
        3.2 กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ถึง 18 พฤศจิกายน 2553 ในวนและเวลาราชการ
        3.3 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 - 10.15น. และจะประกาศรายชื่อผุ้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน เวลา 10.20  น. ในวันเดียวกัน
        3.4 คณะกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 น. ณห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน

4. ผู้สนใจจะเสนอราคาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสินดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.lerdsin.go.th/ หรือ http://www.gprocurement.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ

                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 05 พ.ย. 10@ 19:44:57 ICT (507 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติฯ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำินินการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร จำนวน 8 เครื่อง ตามประกาศลงวันที่ 30 กันยายน 2553 นั้น
        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจรณาให้ทราบทั่วกันว่าได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร เนื่องจากบริษัทที่เข้ายื่นซองสอบราคามีรายละเอียดไม่ถูกต้องตามที่กำหนด และจะดำเนินการสอบราคาใหม่ต่อไป
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 04 พ.ย. 10@ 20:08:03 ICT (675 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความดันบวก 2 ระดับ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความดันบวก 2 ระดับ จำนวน 3 เครื่อง ตามประกาศลงวันที่ 30 กันยายน 2553 นั้น
        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั้วกันว่าได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความดันบวก 2 ระดับ เนื่องจากบริษัทที่เข้ายื่นซองสอบราคามีรายละเอียดและเงื่อนไขไม่ถูกต้องตามที่กำหนด และจะดำิเนินการสอบราคาใหม่ต่อไป
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 04 พ.ย. 10@ 20:04:33 ICT (544 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดท่อน้ำตา
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดท่อน้ำตา จำนวน 1 ชุดนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 230,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
                                                                ประกาณ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 04 พ.ย. 10@ 20:00:10 ICT (553 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่ีโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำิเนินการสอบราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่าผุ้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท สไพน์ลิงค์ กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,314,000.- บาท(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่่นสี่พันบาทถ้วน)
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 04 พ.ย. 10@ 19:57:20 ICT (535 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 3 รายการ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
--------------------------


1.ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษา ด้วยเงินบำรุง โดยมีรายละเอียดดังนี้

        - จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้
         1. เครื่องเอกซเรีย์ตรวจระบบทางเดินอาหารและระบบหลอดเลือดชนิดซีอาร์ม รุ่น ULTIMAX/ADR-100A   จำนวน 1 เครื่อง
         2. เครื่องฉีดสารทึบรังสี รุ่น ILLUMENA   จำนวน 1 เครื่อง
         3. เครื่อง DRY LASER PRINTER รุ่น DRY PIX 7000 จำนวน 1 เครื่อง

2. ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        2.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงยาบาลเลิดสิน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3. กำหนดดำเนินการ
        3.1 กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการประกาศสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงกรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 ตั้งแต่วันที่  5 พฤศจิกายน 2553 ถึง 15 พฤศจิกายน 2553 ในวันและเวลาราชการ 
        3.2 กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ถึง 25 พฤศจิกายน 2553 ในวนและเวลาราชการ
        3.3 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 - 13.45น. และจะประกาศรายชื่อผุ้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน เวลา 13.50 น. ในวันเดียวกัน
        3.4 คณะกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.00 น. ณห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน

4. ผู้สนใจจะเสนอราคาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสินดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.lerdsin.go.th/ หรือ http://www.gprocurement.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ

                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 04 พ.ย. 10@ 12:10:36 ICT (523 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน   ได้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไต
ชนิดต่อเนื่อง   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   จำนวน  2  เครื่อง  วงเงิน  3,000,000.-  บาท  (สามล้านบาทถ้วน) ตามประกาศลงวันที่  12  ตุลาคม  2553   นั้น  
        โรงพยาบาลเลิดสิน   ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่าได้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อ
เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง    และจะดำเนินการประกวดราคาใหม่ต่อไป

                                ประกาศ  ณ  วันที่     31     ตุลาคม  พ.ศ.2553


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 04 พ.ย. 10@ 12:00:28 ICT (567 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดดิจิตอล ด้วยวิธีการทางอ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

             -   เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดดิจิตอล   (Digital  Echocardiogram)    จำนวน  1  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน 
และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูล ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูล ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2553  ระหว่าง เวลา  14.00 – 14.30  น.   ณ   ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น   B   อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่   11  พฤศจิกายน   2553  เวลา  15.30  น.   และผู้มี สิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   15  พฤศจิกายน   2553   ตั้งแต่เวลา  12.15   น.   เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและบำรุง
รักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่   2  พฤศจิกายน  2553   ถึงวันที่   5  พฤศจิกายน  2553    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th   หรือ   www.lerdsin.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข   0-2353-9798-9  ต่อ  3004  และ  3010   ในวันและเวลาราชการ                 
                         
                                            ประกาศ   ณ  วันที่   29    ตุลาคม   พ.ศ. 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 01 พ.ย. 10@ 12:07:30 ICT (567 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกั
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  ( Terms  of  Reference  :  TOR )
โครงการจัดซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
------------------------------------------------------------------

๑.  ความเป็นมา
         ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจ
วิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  จำนวน  ๒๔  รายการ  ด้วยเงินบำรุง
๒.  วัตถุประสงค์
         เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้กับผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
         ๓.๑   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
         ๓.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
         ๓.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
         ๓.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          ๓.๕  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๔.  รายละเอียดคุณลักษณะ
         ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา
คลินิก  จำนวน  ๒๔  รายการ  ตามเอกสารแนบท้าย
๕.  ระยะเวลาการดำเนินการ
         ๓๖๕  วัน  นับแต่วันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
๖.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
         ไม่เกิน  ๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือสั่งซื้อจากโรงพยาบาลเลิดสิน

๗.  วงเงินในการจัดหา
         ๒,๙๐๐,๐๐๐.-  บาท  (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
 ๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน
      ๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
            โทรศัพท์  ๐-๒๓๕๓-๙๗๙๘-๙  ต่อ  ๓๐๐๔ , ๓๐๑๐
                   โทรสาร  ๐-๒๓๕๓-๙๘๐๑
      E-mail   :  lerdsinhospital@hotmail.com
 ๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
        ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
 ๓.  ประกาศ  ณ  วันที่  2 พฤศจิกายน 2553หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 01 พ.ย. 10@ 11:59:14 ICT (584 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ ชุดผ่าตัดทางช่องท้องด้วยระบบ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัุณฑ์การแพทย์
--------------------------


        ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

        ชุดผ่าตัดทางช่องท้องด้วยระบบวิดิทัศน์ (Laparoscope)              จำนวน 1 ชุด

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        กำหนดยื่นเอกสาราประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 - 14.00 น.ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผุ้เสนอราคาทราบในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.30 น. และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 29 ต.ค. 10@ 04:52:54 ICT (570 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp