เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 จึกประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีรายละเอียดตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 22 ต.ค. 10@ 22:23:48 ICT (989 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่         ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์รับสมัครลุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้
        1. ตำแหน่งนักเทคนิกการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
        2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์  สำรอง
        3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำรอง
        4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (ปวช) จำนวน 1 อัตรา
        5. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา
        6. ตำแหน่งพนักงานเปล  จำนวน 5 อัตรา
        7. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา

        โดยมีรายละเอียดตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 22 ต.ค. 10@ 22:18:20 ICT (855 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดดิจิตอล
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดดิจิตอล
(Digital  Echocardiogram)
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------

1.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน   มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดดิจิตอล
(Digital  Echocardiogram)   จำนวน   1   เครื่อง  ด้วยเงินงบประมาณประจำปี  2554
2.  วัตถุประสงค์
        -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย 
        -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
        -  พัฒนาการบริการ
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
4.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
        ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดดิจิตอล
(Digital  Echocardiogram)    แนบท้าย
5.  ระยะเวลาดำเนินการ
        90  วัน         
6.  ระยะเวลาส่งมอบ  
        90  วัน  
7.  วงเงินในการจัดหา
       จำนวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน   4,250,000.-  บาท   (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
1.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
         190  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
                 โทรศัพท์  0-2353-9798-99  ต่อ  3004 , 3010  
          โทรสาร  0-2353-9801
                  e-mail : lerdsinhospital @ hotmail. Com
2.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                 ภายในวันที่   27  ตุลาคม  2553    
3.  ประกาศ  ณ  วันที่   22  ตุลาคม  2553หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 21 ต.ค. 10@ 12:53:49 ICT (626 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือถอดเบ้าตะโพกเทียม
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

        - ชุดเครื่องมือถอดเบ้าตะโพกเทียม    จำนวน 1 เครื่อง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.50 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 10.00 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 20 ต.ค. 10@ 06:41:03 ICT (529 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือคว้านเบ้าข้อตะโพกใช้แรงลมขับเคลื่อน
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

        - เครื่องมือคว้านเบ้าข้อตะโพกใช้แรงลมขับเคลื่อน    จำนวน 1 เครื่อง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.50 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 09.00 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 20 ต.ค. 10@ 06:35:50 ICT (556 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำิเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน จำนวน 14 ชุด นั้น ปรากฎว่าผุ้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ บริษัท ชีร์โร่ เมดิคอล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 6,916,000.- บาท (หกล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 20 ต.ค. 10@ 06:31:36 ICT (564 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอก
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอก จำนวน 1 ชุด นั้นปรากฏว่าผุ้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 290,000.- บาท (สอบแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 20 ต.ค. 10@ 06:28:01 ICT (583 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด นั้น ปรากฏว่าผุ้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำำักัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 870,000.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 20 ต.ค. 10@ 06:25:17 ICT (512 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างของเขตงานโครงการจัดซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ
และรักษาสภาวะปลอดเชื้อชนิดใช้กระดาษกรอง
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------

1.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน    มีความประสงค์จะจัดซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อและรักษาสภาวะปลอดเชื้อชนิดใช้กระดาษกรอง   จำนวน  1  ชุด    ด้วยเงินงบลงทุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี   2553
2.  วัตถุประสงค์
        -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย 
        -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
        -  พัฒนาการบริการ
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
4.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
        ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ
และรักษาสภาวะปลอดเชื้อชนิดใช้กระดาษกรอง   แนบท้าย
5.  ระยะเวลาดำเนินการ
        90  วัน  
6.  ระยะเวลาส่งมอบ  
        90  วัน  
7.  วงเงินในการจัดหา
        จำนวน  1  ชุด    เป็นเงิน   5,200,000.-  บาท     (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
        1.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
           190  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
           โทรศัพท์  0-2353-9798-99  ต่อ  3004  หรือ 0-2353-9801 
           โทรสาร  0-2353-9801
           e-mail : lerdsin hospital @ hotmail. Com
        2.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                   ภายในวันที่    22  ตุลาคม  2553
                   ประกาศ  ณ   19  ตุลาคม  2553หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 19 ต.ค. 10@ 06:18:50 ICT (548 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อฟิล์มเอกซเรย์ และน้ำยาล้างฟิล์ม ด้วยเครื่องอัตโนมัติ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่องผู้ชนะการสอบราคาซื้อฟิล์มเอกซเรย์ และน้ำยาล้างฟิล์ม ด้วยเีครื่องอัตโนมัติ
------------------------------------


        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำินินการสอบราคาซื้อฟิล์มเอกซเรย์ และน้ำยา ล้างฟิล์ม ด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 8 รายการ ดังนี้
        1. ฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 8 x 10 นิ้ว (20.3 x 25.4 ซม.)    จำนวน 60 กล่อง
        2. ฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 10 x 12 นิ้ว (25.4 x 30 ซม.)    จำนวน 80 กล่อง
        3. ฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 12 x 16 นิ้ว (30 x 40 ซม.)    จำนวน 50 กล่อง
        4. ฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 14 x 140 นิ้ว (35 x 35 ซม.)    จำนวน 50 กล่อง
        5. ฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 14 x 17 นิ้ว (35 x 43 ซม.)    จำนวน 250 กล่อง
        6. ฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 7 x 17 นิ้ว (18 x 43 ซม.)    จำนวน 50 กล่อง
        7. น้ำยาล้างฟิล์ม Developer     จำนวน 150 กล่อง
        8. น้ำยาล้างฟิล์ม Fixer     จำนวน 150 กล่อง
ปรากฏว่าผุ้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท อีคอนเทค ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,077,999.80 (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสินสตางค์)

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 15 ต.ค. 10@ 12:14:12 ICT (979 ครั้ง)
(มีต่อ... | 6 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp