เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ประกาศสอบราคาซื้อฟิล์มเอกซเรย์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ดังนี้

        1. ฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 8 x 10 นิ้ว (20.3 x 25.4 ซม.)      จำนวน 60 กล่อง
        2. ฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 10 x 12 นิ้ว (25.4 x 30 ซม.)      จำนวน 80 กล่อง
        3. ฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 12 x 16 นิ้ว (30 x 40 ซม.)      จำนวน 50 กล่อง
        4. ฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 14 x 14 นิ้ว(35 x 35 ซม.)      จำนวน 50 กล่อง
        5. ฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 14 x 17 นิ้ว (35 x 43 ซม.)      จำนวน 250 กล่อง
        6. ฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 7 x 17 (18 x 43 ซม.)      จำนวน 50 กล่อง
        7. น้ำยาล้างฟิล์ม Developer      จำนวน 150 กล่อง
        8. น้ำยาล้างฟิล์ม Fixer      จำนวน 150 กล่อง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้
       กำหนดดำเนินการดังนี้
       1.ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประกาศสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการ
       2.กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการ
       3. บริษัทที่ต้องการเข้าเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างฟิล์มเอกซเรย์ โดยบอกชนิด รุ่น ยี่ห้อของฟิล์ม พร้อม บันทึกรายละเอียด และ Technical Specifications ของฟิล์ม จำนวน ขนาดละ 10 แผ่น ใส่ในกล่องฟิล์มชนิดนั้น และ น้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์อย่างและ 1 ชุด เพื่อทดสอบคุณภาพ ยื่นที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการ
       4. กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 7 ตุลาคม 2553 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน
        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 20 ก.ย. 10@ 10:52:42 ICT (548 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------


        ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

        1. หมวด ก. เนื้อสัตว์บก      จำนวน 34 รายการ
        2. หมวด ข. เนื้อสัตว์น้ำ      จำนวน 18 รายการ
        3. หมวด ค. ไข่      จำนวน 3 รายการ
        4. หมวด ง. ผัก - ผลไม้      จำนวน 90 รายการ
        5. หมวด จ. ขนม และของว่าง      จำนวน 36 รายการ
        6. หมวด ฉ. อาหารแห้ง ของเค็ม และเครื่องกระป๋อง      จำนวน 128 รายการ

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        กำหนดยื่นเอกสาราประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 13.30 - 14.00 น.ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผุ้เสนอราคาทราบในวันที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 14.30 น. และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 20 ก.ย. 10@ 10:12:20 ICT (560 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่         ตามประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ จำนวน 10 ตำแหน่ง  ในการนี้การรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2552 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2552 ได้เสร็จสินแล้วและได้ตรวจคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแล้ว ปรากฏมีผู้มีสิทธิสอบตามรายชื่อและเลขประจำตัวสอบ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 20 ก.ย. 10@ 09:41:37 ICT (874 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงและสร้างระบบสำรอง
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงและสร้างระบบสำรองฉุกเฉินอุปกรณ์เครือข่ายอาคารกาญจนาภิเษก จำนวน 1 โครงการ นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โดยเสนอราคาสิน้ตรวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 2,060,000.- บาท (สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน)

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 15 ก.ย. 10@ 12:10:16 ICT (512 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์ระบบแรงดันไอน้ำ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

        - เครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์ระบบแรงดันไอน้ำ      จำนวน 1 ชุด

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 14 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2553 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 09.30 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 10 ก.ย. 10@ 11:26:48 ICT (533 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------


1.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน    มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและ
ความดัน   จำนวน   14   ชุด    ด้วยเงินงบลงทุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี   2553
2.  วัตถุประสงค์
         -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย 
         -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
         -  พัฒนาการบริการ
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
4.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน  
แนบท้าย
5.  ระยะเวลาดำเนินการ
  90  วัน  
6.  ระยะเวลาส่งมอบ  
90  วัน          
7.  วงเงินในการจัดหา
         จำนวน  14  ชุด    เป็นเงิน   7,700,000.-  บาท     (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
        1.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
           190  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
           โทรศัพท์  0-2353-9798-99  ต่อ  3004  หรือ 0-2353-9801 
           โทรสาร  0-2353-9801
           e-mail : lerdsin hospital @ hotmail. Com
        2.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                   ภายในวันที่   13  กันยายน  2553
                   ประกาศ  ณ   วันที่  8  กันยายน  2553หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 08 ก.ย. 10@ 10:01:59 ICT (631 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ
และรักษาสภาวะปลอดเชื้อชนิดใช้กระดาษกรอง
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------


1.  ความเป็นมา
         ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน    มีความประสงค์จะจัดซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ
และรักษาสภาวะปลอดเชื้อชนิดใช้กระดาษกรอง   จำนวน  1  ชุด    ด้วยเงินงบลงทุนภายใต้ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าปี   2553
2.  วัตถุประสงค์
        -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย 
        -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
        -  พัฒนาการบริการ
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
          3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
          3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
          3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
          3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
4.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ
และรักษาสภาวะปลอดเชื้อชนิดใช้กระดาษกรอง   แนบท้าย
5.  ระยะเวลาดำเนินการ
  90  วัน  
6.  ระยะเวลาส่งมอบ  
90  วัน            
7.  วงเงินในการจัดหา
        จำนวน  1  ชุด    เป็นเงิน   5,200,000.-  บาท     (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
        1.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
           190  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
           โทรศัพท์  0-2353-9798-99  ต่อ  3004  หรือ 0-2353-9801 
           โทรสาร  0-2353-9801
           e-mail : lerdsin hospital @ hotmail. Com
        2.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย ภายในวันที่ 13 กันยายน 2553                                                                                                                          
                   ประกาศ  ณ    วันที่  8  กันยายน  2553
หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 08 ก.ย. 10@ 09:58:43 ICT (628 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฺแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ KVM และรางปลั๊ก
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำินินการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ KVM และรางปลั๊กไฟ จำนวน 1 ชุด ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ซิกม่าคอมส์ จำกัด โดยเสนอราคารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 940,000.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 08 ก.ย. 10@ 06:11:09 ICT (586 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้ออาหารคนไข้
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้ออาหารคนไข้  งวดที่  1  จำนวน  6  หมวด
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------

1.  ความเป็นมา
  ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้  งวดที่   1   จำนวน 
6  หมวด  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล
2.  วัตถุประสงค์
  เพื่อใช้สำหรับประกอบอาหารให้กับคนไข้  ภายในโรงพยาบาลเลิดสิน
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
  3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
  3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
  3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
4.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
รายละเอียดอาหารหมวด  ก.  เนื้อสัตว์บก             จำนวน   34  รายการ
รายละเอียดอาหารหมวด  ข.  เนื้อสัตว์น้ำ              จำนวน   18  รายการ
รายละเอียดอาหารหมวด  ค.  ไข่               จำนวน     3  รายการ
รายละเอียดอาหารหมวด  ง.  ผักสด – ผลไม้                          จำนวน   90  รายการ
รายละเอียดอาหารหมวด  จ.  ขนม   และอาหารว่าง                      จำนวน   36  รายการ
รายละเอียดอาหารหมวด  ฉ.  อาหารแห้งของเค็ม  และเครื่องกระป๋อง      จำนวน  128 รายการ
  ตามรายละเอียดในใบเสนอราคาแนบท้าย
5.  ระยะเวลาดำเนินการ  
      182  วัน                       
6.  ระยะเวลาส่งมอบ
      วันที่  1  ตุลาคม  2553      ถึงวันที่    31  มีนาคม  2554
7.  วงเงินในการจัดหา     ในวงเงิน  10,630,882.-  บาท  (สิบล้านหกแสนสามหมื่นแปดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)
      จำนวน   6  หมวด  ราคากลาง  10,192,805.- บาท   (สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน)
-  หมวด  ก.  เนื้อสัตว์บก     ราคากลาง   2,239,300.-  บาท
  -  หมวด  ข.  เนื้อสัตว์น้ำ     ราคากลาง   1,207,250.-  บาท
  -  หมวด  ค.  ไข่      ราคากลาง      865,600.-  บาท
  -  หมวด  ง.  ผักสด – ผลไม้    ราคากลาง   2,027,510.-  บาท
  -  หมวด  จ. ขนม  และอาหารว่าง     ราคากลาง   1,313,520.-  บาท
  -  หมวด  ฉ.  อาหารแห้ง และเครื่องกระป๋อง  ราคากลาง   2,539,625.-  บาท
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม    หรือเสนอแนะ วิจารณ์    หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
1.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
     190  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
     โทรศัพท์  0-2353-9798-9  ต่อ  3004,  3010 
     โทรสาร  0-2353-9801
     e-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
2.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์   หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
      ภายในวันที่    10   กันยายน  2553
3.  ประกาศ  ณ  วันที่     6   กันยายน   2553


หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 06 ก.ย. 10@ 12:59:58 ICT (637 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Terms  of  Reference  :  TOR)
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร  สถานที่ของโรงพยาบาลเลิดสิน
---------------------------------------------------------------

1.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน   มีความประสงค์จะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร  สถานที่  โรงพยาบาล
เลิดสิน  จำนวนพื้นที่ประมาณ  36,050  ตารางเมตร  ด้วยเงินบำรุง
2.  วัตถุประสงค์
        เพื่อจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  โรงพยาบาลเลิดสิน  ประจำปีงบประมาณ  2554  ระยะเวลา  12  เดือน  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2553  ถึงวันที่  30  กันยายน  2554
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
         2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน  ตามระเบียบของทางราชการ
         3.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
         4.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
         5.  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
4.  รายละเอียดคุณลักษณะ
         1.  ทำความสะอาดอาคาร  สถานที่  โรงพยาบาลเลิดสิน  ประกอบด้วย
             1.1  อาคารกาญจนาภิเษก
             1.2  อาคารส่งเสริมบริการ
             จำนวนพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ  36,050  ตารางเมตร
         2.  ปริมาณเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคาร  สถานที่  พนักงานไม่น้อยกว่า  85  คน ,  หัวหน้าควบคุม  1  คน
      รองหัวหน้าควบคุม  2  คน  รวม  88  คน
         3.  รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  ข้อกำหนด  และเงื่อนไขตามเอกสาร  จำนวน           หน้า
5.  ระยะเวลาดำเนินการ
 ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2553  -  30  กันยายน  2554
6.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
 ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2553  -  30  กันยายน  2554
7.  วงเงินในการจัดหา
 8,800,000.-  บาท  (แปดล้านแปดแสนบาทถ้วน)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
 1.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน
      190   สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
      โทรศัพท์  0-2353-9798-9  ต่อ  3004  ,  3010
      โทรสาร  0-2353-9801
      E-mail   :  lerdsinhospital@hotmail.com
 2.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
      ภายในวันที่
 3.  ประกาศ  ณ  วันที่      7 กันยายน  2553  ถึงวันที่    10 กันยายน 2553


หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 06 ก.ย. 10@ 12:11:43 ICT (565 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp