เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเตียงป้องกันและรักษาแผลกดทับ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำินินการสอบราคาซื้อเตียงป้องกันและรักษาแผลกดทับ จำนวน 8 เตียง ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคา ได้แก่ บริษัท ญาณินทร์ เบด (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด โดยเสนอราคารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้ัน 1,800,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 20 ส.ค. 10@ 11:15:09 ICT (582 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่         ด้วยโรงพยาบาลเลิดสินมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. ตำแหน่งนักเทคนคิการแพทย์
  2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  6. ตำหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
  7. ตำแหน่งพนักงานวิทยุ
  8. ตำแหน่งพนักงานเปล
  9. ตำแหน่งคนครัว
  10. ตำแหน่งคนงาน

        สามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 17 ส.ค. 10@ 10:06:02 ICT (1774 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)

ประกาศสอบราคาจ้างทำหนังสือ สถาปนาครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาจ้างทำวัสดุสำนักงาน
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำวัสดุสำนักงาน ด้วยเงินบำรุง ตามรายการดังนี้

        - หนังสือ สถาปนาครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน      จำนวน 200 เล่ม

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 24 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2553 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 6 กันยายน 2553 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 09.00 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 17 ส.ค. 10@ 06:53:15 ICT (745 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิคราะห์สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติหาความสมบูร
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตาที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติหาความสมบูรณ์ของเลือด จำนวน 75,000 เทสต์ ปราากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ไอดีเอส มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด รวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 11 ส.ค. 10@ 07:09:52 ICT (687 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับเครื่ีองตรวจอัตโนมัติเพื่อตรวจ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติเพื่อตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการ ดังนี้

        1. น้ำยาตรวจวิเคราะห์ Prothrombin Time จำนวน 12,500 เทสต์
        2. น้ำยาตรวจวิเคราะห์ Activated Partial Thromboplastin Time จำนวน 11,000 เทสต์

ปรากฎว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เมด-วัน จำกัด โดยเสนอราคารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 904,000.- บาท (เก้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 11 ส.ค. 10@ 07:04:34 ICT (535 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ KVM และรางปลั๊กไฟ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

        - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ KVM และรางปลั๊กไฟ      จำนวน 1 ชุด

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 9 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 06 ส.ค. 10@ 14:31:41 ICT (639 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่          ตามประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ปรากฏผลการสอบคัดเลือก จำนวน 13 ตำแหน่งได้ตามลำดับ ตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยขึ้นบัีญชีผู้สอบได้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นั้บตั้งแต่วันประกาศผลสอบหรือจนกว่าจะมีการเปิดสอบใหม่

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 05 ส.ค. 10@ 12:16:51 ICT (838 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเภสัชกร (รายคาบ)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่          ตามประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร(รายคาบ) โดยปรากฎผลการสอบคัดเลือกได้ตามลำดับ ดังนี้
         1. นางสาวศรินดา นิมตรวิตราทร
         1. นางสาววรางค์รัตน์ สุวรรณชาตรี
         1. นางสาวจันทร์จิรา ไชยสุนี
        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยขึ้นบัญชีผุ้สอบได้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นั้นตั้งแต่วันประกาศผลกสอบหรือจนกว่าจะมีการเปิดสอบใหม่

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 05 ส.ค. 10@ 12:07:44 ICT (891 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุง
และสร้างระบบสำรองฉุกเฉินอุปกรณ์เครือข่ายอาคารกาญจนาภิเษก 
------------------------------------

         ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน     กรมการแพทย์     มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    โดยมีรายละเอียดดังนี้

-      โครงการปรับปรุงและสร้างระบบสำรองฉุกเฉินอุปกรณ์เครือข่ายอาคารกาญจนาภิเษก     จำนวน   1  โครงการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
        2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
        3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ  วันประกาศ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่    24  สิงหาคม  2553  
ระหว่างเวลา   13.30  - 14.00  น.   ณ   ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B   อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่   24  สิงหาคม   2553   เวลา 14.30  น. และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่   30  สิงหาคม   2553   ตั้งแต่เวลา   09.45  น.  เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่    ฝ่ายพัสดุและ
บำรุงรักษา    ชั้น   B   อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน   ระหว่างวันที่   9  สิงหาคม   2553   ถึงวันที่   17 สิงหาคม   2553    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์    www.gprocurement.go.th    หรือ  www.lerdsin.go.th   หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข   0-2353-9798-9   ต่อ  3004  และ  3010   ในวันและเวลาราชการ                
                ประกาศ   ณ  วันที่      5    เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2553


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 05 ส.ค. 10@ 12:06:05 ICT (635 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อฟิล์มเอกซเรย์ชนิดใช้กับเครื่อง Dry Laser Imager
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำิเนินการสอบราคาซื้อฟิล์มเอกซเรย์ชนิดใช้กับเครื่อง Dry Laser Imager จำนวน 3 รายการนั้น ปรากฏว่า ผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,915,500.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 04 ส.ค. 10@ 12:28:52 ICT (532 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp