เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ (สายพยาบ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ (สายพยาบาล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,360 บาท เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 12 หลักสูตร 1 ปี จำนวน 50 อัตรา ปรากฏผลการสอบคัดเลือก ตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 23 ก.ค. 10@ 10:40:25 ICT (891 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงและสร้างระบบสำรองฉุกเฉิน อุปก
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงและสร้างระบบสำรองฉุกเฉิน
อุปกรณ์เครือข่ายอาคารกาญจนาภิเษก
--------------------------------------------------


1.  ความเป็นมา
ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน    มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการปรับปรุงและ
สร้างระบบสำรองฉุกเฉินอุปกรณ์เครือข่ายอาคารกาญจนาภิเษก    จำนวน   1  โครงการ   ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล
ปี  2553

2.  วัตถุประสงค์
  -    เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย
  -   เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
  -   พัฒนาการบริการ
-   เพื่อปรับปรุงและสร้างระบบสำรองฉุกเฉินอุปกรณ์เครือข่ายอาคารกาญจนาภิเษก

3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
  3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
  3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
  3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
4.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะโครงการปรับปรุงและสร้างระบบสำรองฉุกเฉิน
อุปกรณ์เครือข่ายอาคารกาญจนาภิเษก   แนบท้าย

5.  ระยะเวลาดำเนินการ
  120  วัน         
6.  ระยะเวลาส่งมอบ  
120  วัน  
7.  วงเงินในการจัดหา
  จำนวน  1   โครงการ    วงเงิน   2,100,000.-  บาท   (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
        1.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
         190   ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก   กรุงเทพมหานคร  10500
                 โทรศัพท์  0-2353-9798-9   ต่อ  3004 , 3010  
                 โทรสาร  0-2353-9801
                 e-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
        2.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                    ภายในวันที่    30  กรกฎาคม  2553
        3.   ประกาศ  ณ  วันที่   23  กรกฎาคม  2553หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 23 ก.ค. 10@ 10:31:17 ICT (643 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ
ข่าวประกวด/สอบราคา        ตามที่ดรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
       1. ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดมีแป้ง จำนวน 800 กล่อง
       2. ถุงมือป่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 130 กล่อง
ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 616,534.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสามสินบาทถ้วน)
                                                               ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 22 ก.ค. 10@ 10:51:01 ICT (807 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) ฝาบน
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

        - เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) ฝาบน      จำนวน 1 เครื่อง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 22 ก.ค. 10@ 10:18:27 ICT (598 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำิเนินการประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 700,000 ลูกบาศก์เมตรนั้น ปรากฏว่า ผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 6,090,000.- บาท (หกล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 21 ก.ค. 10@ 13:04:38 ICT (577 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์สแกนนิ่ง
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำิเนินการประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์สแกนนิ่ง (Scanning laser ophthalmoscope) จำนวน 1 เครื่องนั้น ปรากฏว่า ผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 4,450,000.- บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 21 ก.ค. 10@ 13:02:28 ICT (553 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่         ตามประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห อัตราจ้าง 7,940 บาท จำนวน 2 อัตรานั้น
         ในการนี้การรับสมัคร ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 16กรกฏาคม 2553 ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแล้ว ปรากฏมีผุ้มีสิทธิสอบตามรายชื่อและเลขประจำตัวสอบ ดังลิงค์ที่อยู่ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 21 ก.ค. 10@ 12:19:03 ICT (1075 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ สอบราคาซื้อเตียงป้องกันและรักษาแผลกดทับ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

        - เตียงป้องกันและรักษาแผลกดทับ      จำนวน 8 เตียง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 20 ก.ค. 10@ 13:29:04 ICT (641 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อใ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาบเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำินินการสอบราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำรหับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อในเลือด จำนวน 12,000 ขวด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ยู.เอส.สัมมิท (โอเวอร์ซีส์) จำกัด โดยเสนอราคารวามภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,608,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดพันบาทถ้วน)
                                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 16 ก.ค. 10@ 10:03:42 ICT (583 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่          ตามประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 12 ตำแหน่งนั้
         ในการนี้การรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ได้เสร็จสินแล้วและได้ตรวจคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแล้ว ปรากฏมีผู้มีสิทธิสอบตามรายชื่อและเลขประจำตัวสอบดังรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 16 ก.ค. 10@ 08:32:24 ICT (858 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp