เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ผลการสรรหา และเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเค
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาลและแผน จำนวน 1 อัตรา ปรากกผลการสอบคัดเลือกได้ตามลำดับ ดังนี้คือ

        ลำดับที่ 1 นางสาวธนัชชา  ธรรมโชติ
        ลำดับที่ 2 นายสันติ อักฌราศิวะโรจน์

        บัญชีรายละเอียดดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปิดสอบใหม่ และในอายุบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

1. ผู้นั้นได้สละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
3. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่กำหนด

         ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารอำนวการ

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 16 ก.ค. 10@ 08:28:51 ICT (644 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตร
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตร
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตร หายเลขครุภัณฑ์ 6515-023-0005 รพล.040 จำนวน 2 รายการ ดังนี้

        - ชุดวัดปริมาตรหายใจเข้า Flow Sensor,Inspiratory (FRU)      จำนวน 1 ชุด
        - แผงวงจรประมวลผลการควบคุมการจ่ายก๊าซ PCB,CPU,BDU (FRU)      จำนวน 1 ชุด

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 15 ก.ค. 10@ 12:50:30 ICT (597 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

        - เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย      จำนวน 50 เครื่อง
        - เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer      จำนวน 15 เครื่อง
        - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ      จำนวน 15 เครื่อง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 15 ก.ค. 10@ 12:45:30 ICT (569 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องตัดเนื้อเยื้อด้วยแรงดันน้ำ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

        - เครื่องตัดเนื้อเยื้อด้วยแรงดันน้ำ      จำนวน 1 เครื่อง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 13 ก.ค. 10@ 11:51:45 ICT (594 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติเพื่อตรวจการแข็งตั
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติเพื่อตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

        - น้ำยาตรวจวิเคราะห์ Prothrombin Time จำนวน 12,500 เทสต์
        - น้ำยาตรวจวิเคราะห์ Activated Partial Thtomboplastin จำนวน 11,000 เทสต์

        2. ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        2.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        2.4 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        2.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงยาบาลเลิดสิน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        3. กำหนดดำเนินการ
        3.1 กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการประกาศสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงกรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 ตั้งแต่วันที่  14 กรกฎาคม 2553 ถึง 28 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ 
        3.2 กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ในวนและเวลาราชการ
        3.3 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.30 - 14.45 น. และจะประกาศรายชื่อผุ้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพยาธิวิทยา ชั้น 5 อาคาร 33 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน เวลา 15.50 น. ในวันเดียวกัน
        3.4 คระกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 15.00 น. ณห้องประชุมกลุ่มงานพยาธิวิทยา ชั้น 5 อาคาร 33 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน
        3.5 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ

                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 13 ก.ค. 10@ 09:49:59 ICT (544 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ สอบราคาซื้อฟิล์มเอกซเรย์ใช้กับเครือง Dry Laser Imager
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อฟิล์มเอกซเรย์ใช้กับเครือง Dry Laser Imager จำนวน 3 รายการ ดังนี้

        1. ฟิล์มเอกซเรย์ชนิดใช้กับเครื่อง Dry Laser Imager      ขนาด 8x10 นิ้ว จำนวน 20 กล่อง

        2. ฟิล์มเอกซเรย์ชนิดใช้กับเครื่อง Dry Laser Imager      ขนาด 10x14 นิ้ว จำนวน 80 กล่องจำนวน 1 ชุด

        3. ฟิล์มเอกซเรย์ชนิดใช้กับเครื่อง Dry Laser Imager      ขนาด 14x17 นิ้ว จำนวน 150 กล่องจำนวน 1 ชุด

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ
        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน
        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 13 ก.ค. 10@ 10:20:24 ICT (614 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ ดำเนินการสอบราคาซื้อชุดสว่านไฟฟ้าสำหรับ ตัดโลหะจำนวน 1 ชุด
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อชุดสว่านไฟฟ้าสำหรับ ตัดโลหะจำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่า ผุ้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท เมดิไทม์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งส้น 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

                                                     ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 12 ก.ค. 10@ 11:44:31 ICT (526 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ ระกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องมือยึดกระดุกบนใบหน้า
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องมือยึดกระดุกบนใบหน้า จำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่า ผุ้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท ยูไนเต็ด บิซิเนส (ยูบีซี) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งส้น 2,700,000.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 12 ก.ค. 10@ 11:39:41 ICT (478 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติหาความสมบูรณ์ของเล
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติหาความสมบูรณ์ของเลือด
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยเงินบำรุง โดยมีรายละเอียดดังนี้

        - น้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติหาความสมบูรณ์ของเลือด จำนวน 75,000 เทสต์

        2. ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        2.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงยาบาลเลิดสิน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        3. กำหนดดำเนินการ
        3.1 กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการประกาศสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงกรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 ตั้งแต่วันที่  14 กรกฎาคม 2553 ถึง 28 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ 
        3.2 กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ในวนและเวลาราชการ
        3.3 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 - 13.45 น. และจะประกาศรายชื่อผุ้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพยาธิวิทยา ชั้น 5 อาคาร 33 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน เวลา 13.50 น. ในวันเดียวกัน
        3.4 ๕ระกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณห้องประชุมกลุ่มงานพยาธิวิทยา ชั้น 5 อาคาร 33 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน
        3.5 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ

                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 12 ก.ค. 10@ 11:32:59 ICT (497 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสรรถนะ ต. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ (พนักงานราชกร)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่         ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพันกังานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนั้น

        โรงพยายาบเลิดสิน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 08 ก.ค. 10@ 07:24:17 ICT (787 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp