เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2555
ปรึกษา ร้องเรียน แนะนำ ปัญหาสุขภาพ         ด้วย โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์ กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารกาญจนาภิเษก ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผุ้เข่าร่วมประชุมได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ สาธารณสุข รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวิชาทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสแลกเปลี่ยเรียนรู้ในวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีเวทีการเสนอแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 21 มิ.ย. 10@ 07:45:53 ICT (5908 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 1)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิก
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ และ ศูนย์อุบัติเหตุ
(เครงการปรับปรุงโรงพยาบาลเลิดสิน อาคารอำนวยการ และอาคาร 33 ปี)
----------------------------------


        ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิกิกส์และศูนย์อุบัติเหตุ (โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลเลิดสิน อาคารอำนวยการ และ อาคาร 33 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

        ราคากลาง ของการจ้างปรับปรุงอคารผุ้ป่วยนอกศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์และศูนย์อุบัติเหตุครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 356,514,100.- บาท (สามร้อยห้าสิบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผุ้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผุ้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้อง ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผุ้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผุ้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งชันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมุลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        4.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยองขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้
สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        5.ผู้เสนอราคาต้องการผ่านการคัดเลือกผุ้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม
        6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างสถานพยาบาล หรือปรับปรุงสถานพยาบาล ที่มีความสูงของอาคารไม่น้อยกว่า 7 ชั้น ซึ่งมีงานระบบต่างๆภายในอาคารชนิดเดียวกันกับงานที่ประมุลครั้งนี้ ประกวบด้วย
                1) ระบบไฟฟ้า และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเลิ่งใหม้ และเครื่องกำเนินไฟฟ้า
                2) ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง
                3) ระบบปรับอากาศ
                4) ลิฟท์ หรือระบบขนส่งทางดิ่งอื่นๆ
        7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 178,000,000.- (หนึ่งร้อนเจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญตัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่กรมการแพทย์เชื่อถือได้ เป็นผลงานที่ดำนินการแล้วเสร้จสมบูรณ์ภายในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหนังสือรับรองผลงานต้นฉบับและสำเนาคู่สัญญาเป็นผลงานการก่อสร้างสถานพยาบาล หรือ ปรับปรุงสถานพยาบาลอาคารเกียวกันและสัญญาเกียวกัน
        8. ถ้าเป็นผลงานกิจการร่วมค้าต้องแสดงว่า ผู้เสนอราคาสามารถนำผลงานในส่วนของตนมาแสดงตามสัดส่วนของตนเท่านั้น
        9. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองของธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศว่าสามารถให้การสนับสนุนจนการปรับปรุงอาคารดังเกล่าแล้วเสร็จ มายื่นในวันลงนามในสัญญา

        กำหนดดูสถานที่ และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 23 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ ตามวัน และเวลาที่กำหนด โรงพยาบาลเลิดสินถือว่าผู้เสนอราคาได้รับทราบรายละเอียดชัดแจ้งแล้ว และจะยกมากล่าวอ้างภายหลังไม่ด้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2553 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์คง สุวรรณรัต ชั้น 3 ตึภอำนวยการ โรงพยาบาลเลิดสิน และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.45 น. และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 กรกณาคม 2553 ตั้งแต่ เวลา 10.15 น. เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสนประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 20,000.- บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.lerdsin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-353-9801 หรือ 0-2353-9798-9 ต่อ 3004 และ 3010 ในวันและเวลาราชการ

                                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 16 มิ.ย. 10@ 10:02:12 ICT (748 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ สอบราคาซื้อ ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื่อในเลือด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อในเลือด
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยเงินบำรุง ตามรายการ ดังนี้

        - ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อในเลือด      จำนวน 12,000 ชุด

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดดำเนินการ
        ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา ขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการประกาศสอบราคาได้ที่พัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

       กำฤหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

        คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 - 13.45 น. และจะประกาศรายชื่อผุ้เสนอราคาที่มีสนิทธิได้รับการคัดเลือก ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพยาธิวิทยา ชั้น 5 อาคาร 33 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน เวลา 14.00 น. ในวันเดียวกัน

       คณะกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 2 กรกฏาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพยาธิวทิยา ชั้น 5 อาคาร 33 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ


                                                                                                                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 16 มิ.ย. 10@ 08:00:09 ICT (598 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

โครงการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ขอบเขตของงาน  (Terms  of  Reference  :  TOR)
จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลเลิดสิน

..................................................


๑  ความเป็นมา
  ปัจจุบันออกซิเจนเหลวทางการแพทย์  เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการรักษาพยาบาล  ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง
  โรงพยาบาลเลิดสิน  มีความจำเป็นต้องดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละวัน  ซึ่งไม่สะดวกในการใช้ออกซิเจนท่อที่มีความเสี่ยงต่อบุคลากรทางการแพทย์    และผู้รับบริการ    ดังนั้น    โรงพยาบาลเลิดสินจึง
จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ตามเหตุผลดังกล่าว
๒.  วัตถุประสงค์
  เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน  และผู้ป่วยนอก  การมีออกซิเจนเหลวใช้จะทำให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบาย  ปลอดภัย  ข้อสำคัญช่วยในการรักษาพยาบาลให้รวดเร็ว  มากกว่าการใช้ออกซิเจนท่อ
  โรงพยาบาลเลิดสิน  จึงมีความประสงค์ซื้อออกซิเจนเหลว  เพื่อใช้ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย
ระยะเวลา  ๔๐๐  วัน  จำนวนประมาณ  ๗๐๐,๐๐๐  ลูกบาศก์เมตร  โดยให้ส่งออกซิเจนเหลวเป็นงวด ๆ  ตามความต้องการของโรงพยาบาลฯ  ซึ่งจำนวนที่สั่งทั้งหมดอาจจะน้อยกว่า  หรือมากกว่าก็ได้  แล้วแต่จำนวนและปริมาณการ
ใช้ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลฯ
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
  ๓.๑  ผู้เสนอราคาจะต้องมีโรงงานผลิตออกซิเจนไม่ต่ำกว่า  ๓  โรงที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่  มอก  และ  ISO  ๙๐๐๑  ต้องมีกำลังผลิตได้ไม่ต่ำกว่า  ๑๐๐,๐๐๐  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  และผู้เสนอราคาต้องค้าผลิตภัณฑ์ออกซิเจนเหลวมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๕  ปี  โดยจะต้องนำหลักฐานการรับรองดังกล่าวมาแสดงในวันเปิดซองด้วย  ทางโรงพยาบาลฯ  พิจารณาถึงความสามารถในการให้บริการ  และความเชื่อถือจากองค์กรอื่นเป็นสำคัญ  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแคลน  และความเสียหายต่อโรงพยาบาลฯ  ต่อไปในอนาคต
  ๓.๒  ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงานว่ามีประสบการณ์การขายออกซิเจนเหลวให้แก่
โรงพยาบาลในสัญญาวงเงินไม่ต่ำกว่า  ๑.๗๕๐,๐๐๐.-  บาท  ต่อสัญญา  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้โดยให้นำสำเนาสัญญาดังกล่าวมาแสดงในวันยื่นซองด้วย
ด้วย
  ๓.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องมีบริการฉุกเฉินตลอด  ๒๔  ช.ม.  เพื่อให้บริการทางด้าน
           ๓.๓.๑  ความต้องการออกซิเจนเหลว  หรือก๊าซออกซิเจนในกรณีฉุกเฉิน
           ๓.๓.๒  ซ้อมระบบฉุกเฉินโดยวิศวกรผู้ชำนาญโดยแนบรายชื่อผู้ติดต่อพร้อมหมายเลขติดต่อ
                         ให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงพยาบาลฯ  ไว้ด้วย
           ๓.๓.๓  ในกรณีที่ถังออกซิเจนเกิดขัดข้องไม่สามารถจ่ายออกซิเจนได้ตามปกติ  ผู้เสนอ
            ราคาได้จะต้องนำถังออกซิเจนเหลวสำรอง  มาติดตั้งเพื่อให้ใช้งานแทน  โดยไม่คิด
            ค่าใช้จ่าย
๔.  รูปแบบคุณลักษณะเฉพาะ
  ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะออกซิเจนเหลวทางการแพทย์แนบท้าย
๕.  ระยะเวลาการดำเนินการ
  ระยะเวลา ๔๐๐  วัน  นับแต่วันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
๖.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
  ไม่เกิน ๓๐ วัน  นับถัดจากวันได้รับใบสั่งซื้อจากกรมการแพทย์ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
๗.  วงเงินในการจัดหา
  ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์  จำนวน  ๗๐๐,๐๐๐  ลูกบาศก์เมตร  เป็นเงิน  ๖,๑๖๐,๐๐๐.-  บาท  (หกล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)   ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล
  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยที่
  ๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน  ๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
       โทรศัพท์  ๐-๒๓๕๓-๙๗๙๘-๙  ต่อ  ๓๐๐๔  หรือ  ๐-๒๓๕๓-๙๘๐๑
       โทรสาร  ๐-๒๓๕๓-๙๘๐๑
        E-mail  :  lerdsinhospital@hotmail.com
  ๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
         ภายในวันที่                
  ๓.  ประกาศ  ณ  วันที่                 
หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 10 มิ.ย. 10@ 11:42:13 ICT (965 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อชุเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำิเนินการสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินหายใจ จำนวน 1 ชุดนั้น ปรากฏว่าผุ้ชนะการสอบราคา ได้แก่ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 340,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

                                                 ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 10 มิ.ย. 10@ 10:34:01 ICT (551 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำินินการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เมดเทค จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 237,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

        ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 08 มิ.ย. 10@ 12:34:48 ICT (560 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้ออัตโนมัติแบบระบบปิด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

        - เครื่องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้ออัตโนมัติแบบระบบปิด (Close system)      จำนวน 1 เครื่อง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้
        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ
        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน
        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 08 มิ.ย. 10@ 12:31:44 ICT (591 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสินมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี          อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 .- บาท สำรอง
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,100 .- บาท สำรอง
3. ตำแหน่งเจ้าพนังงานเภสัชกรรม           อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,580 .- บาท จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)          อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,760 .- บาท จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งช่างเครื่องกล                           อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,760 .- บาท จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานวิทยุ                         อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,360 .- บาท จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์              อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,360 .- บาท สำรอง
8. ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้                  อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,360 .- บาท สำรอง
9. ตำแหน่งคนครัว                                  อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,360 .- บาท สำรอง
10. ตำแหน่งคนงาน                                  อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,360 .- บาท สำรอง

        

        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กรกฏาคม ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 ตึก อำนวยการ

        โดยมีรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้


หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 07 มิ.ย. 10@ 12:14:03 ICT (1555 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 3.33)

โครงการจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์และศูนย์
ข่าวประกวด/สอบราคา

ขอบเขตของงาน   (Term  of  Reference)

โครงการจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง

ด้านออร์โธปิดิกส์และศูนย์อุบัติเหตุ

โรงพยาบาลเลิดสิน   กรมการแพทย์  

-----------------------------

1.  ความเป็นมา

โรงพยาบาลเลิดสิน   กรมการแพทย์   จะดำเนินการจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง

ด้านออร์โธปิดิกส์และศูนย์อุบัติเหตุ   จำนวน  1   โครงการ    ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่  2  (Stimulus

Package 2)    ด้วยเงินงบประมาณผูกพันปี   2553 – 2555   ในวงเงิน  356,514,100.-  บาท  (สามร้อยห้าสิบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   และราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น   356,514,100.-  บาท  (สามร้อยห้าสิบ

หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

2.  วัตถุประสงค์

โรงพยาบาลเลิดสินเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์   ระดับเหนือกว่าตติยภูมิ   (Super  Tertiary  Hospital)   ที่ให้บริการผู้ป่วยเฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์และศูนย์อุบัติเหตุ   เนื่องจากอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ

ประกอบด้วย  อาคารอำนวยการ   อาคาร  33 ปี   อาคารเภสัชกรรม   มีอายุการใช้งาน  45  ปี,  26  ปี  และ  53  ปี  ตามลำดับ  ซึ่งอาคารดังกล่าวข้างต้น  ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละประมาณ  800 ราย   แต่ในปัจจุบัน

มีผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละประมาณ  2,000  - 2,500  ราย   และเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนด้านออร์โธปิดิกส์และด้านอุบัติเหตุ  จากโรงพยาบาลต่าง ๆ   ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   และโรงพยาบาลนอกสังกัด   กระทรวงสาธารณสุข   ดังนั้น เพื่อให้การบริการทางการแพทย์และการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านออร์โธปิดิกส์และอุบัติเหตุมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  สะดวกรวดเร็วแก่ผู้มารับบริการ เพื่อความเป็นเลิศ   เป็นศูนย์กลางทางวิชาการเพื่อให้ความรู้และทักษะทางการรักษาพยาบาลแก่บุคลากรทางการแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์และอุบัติเหตุ    จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องปรับปรุงอาคารต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้น  รวมทั้งต้องจัดเตรียมสถานที่และพื้นที่ชั่วคราวเพื่อให้การบริการ

ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

3.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา

        3.1    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

        3.2    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

        3.3    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

        3.4   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

        3.5    ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมการแพทย์

                 

        3.6   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างสถานพยาบาล  หรือปรับปรุงสถานพยาบาลที่มีความสูง

ของอาคารไม่น้อยกว่า   7  ชั้น   ซึ่งมีงานระบบต่าง ๆ ภายในอาคารชนิดเดียวกันกับงานที่ประมูลครั้งนี้ ประกอบด้วย

        1)       ระบบไฟฟ้า  และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้   และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

        2)       ระบบสุขาภิบาล  และระบบดับเพลิง

        3)       ระบบปรับอากาศ

        4)       ลิฟท์   หรือระบบขนส่งทางดิ่งอื่น ๆ

        3.7    ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างสถานพยาบาล  หรือปรับปรุงสถานพยาบาลประเภทเดียวกับงานที่ประกวด

ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  178,000,000.- บาท  (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่กรมการแพทย์เชื่อถือได้   เป็นผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เกิน   5  ปี   นับจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีหนังสือรับรองผลงานต้นฉบับและสำเนาคู่สัญญาเป็นผลงาน

การก่อสร้างสถานพยาบาล  หรือปรับปรุงสถานพยาบาลอาคารเดียวกันและสัญญาเดียวกัน

        3.8    ถ้าเป็นผลงานกิจการร่วมค้าต้องแสดงว่า ผู้เสนอราคาสามารถนำผลงานในส่วนของตนมาแสดงตามสัดส่วน

ของตนเท่านั้น

        3.9  ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองของธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศว่าสามารถให้การสนับสนุนจนการ

ปรับปรุงอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จ     มายื่นในวันลงนามในสัญญา

        3.10 ผู้เสนอราคาต้องมีสถาปนิก  และวิศวกรควบคุมงานประจำโครงการดังนี้

        ตำแหน่ง
         คุณวุฒิ
         ลักษณะงาน
         จำนวนคน
 
        ผู้จัดการโครงการ
         วิศวกรโยธาหรือสถาปนิกมีใบประกอบวิชาชีพ

        ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ
          ประจำ 1  คน
 
        ผู้ควบคุมงาน
         วิศวกรโยธา  หรือสถาปนิก  ซึ่งต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
         ประจำ 2  คน
 


4.  แบบรูปรายการ

          4.1    แบบปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์                      จำนวน  1  ชุด

และศูนย์อุบัติเหตุ

          4.2  รายละเอียดลิฟท์โดยสาร,  ลิฟท์เตียงคนไข้  เอกสารเลขที่  ก.๑๑๑พ.ค./๔๓                   จำนวน  1  เล่ม

          4.3  รายการผลิตภัณฑ์วัสดุ  และอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน  เอกสารเลขที่                          จำนวน  1  เล่ม

              ก.๑๖๑/ก.ค./๔๓

                                                                                                                       
          4.4  รายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้าง  พ.ศ. ๒๕๔๓                                                    จำนวน  1  เล่ม

          4.5  รายการประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม  เอกสารเลขที่  ก.๑๐๐/พ.ค./๔๓                           จำนวน  2  แผ่น

          4.6  เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี)                                                                  

5.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   งวดงาน  และงวดเงิน

ราคาค่าก่อสร้าง                    ๑๐๐%

ระยะเวลาก่อสร้าง                ๙๐๐  วัน

การก่อสร้างแบ่งเป็น            ๑๙  งวด

งานงวดที่  ๑                           จำนวนเงิน  ๔.๗๐%  (ร้อยละสี่จุดเจ็ดศูนย์ของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๑.๑   ก่อสร้างสำนักงานควบคุมงานก่อสร้าง

๑.๒  ก่อสร้างที่ทำการอาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราวพร้อมติดตั้งงานระบบต่าง ๆ 

         ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                                                                                         กำหนดเวลา  ๖๐  วัน

งานงวดที่  ๒                         จำนวนเงิน  ๑.๖๙%  (ร้อยละหนึ่งจุดหกเก้าของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๒.๑  ก่อสร้างรั้วชั่วคราว  ,  แผงกันฝุ่นและแผงป้องกันเศษวัสดุหล่น

๒.๒  รื้อถอนอาคารเดิม  และสิ่งกีดขวางการก่อสร้างฯ

๒.๓  ส่งผลการทดสอบดิน  (BORING  TEST) 

๒.๔  ส่ง  Shop  Drawing  ของงานเสาเข็มเจาะทั้งหมดแล้วเสร็จ                  กำหนดเวลา  ๓๐  วัน

งานงวดที่  ๓                          จำนวนเงิน  ๐.๖๘%  (ร้อยละศูนย์จุดหกแปดของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๓.๑  ปักผัง  ,  ก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ

๓.๒  ส่งผลการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

๓.๓  ส่งผลการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม

๓.๔ ส่ง  Shop  Drawing  งานป้องกันดินพัง

๓.๕  ส่ง  Shop  Drawing  งานโครงสร้างของส่วนต่อเติม

         ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                                                                                         กำหนดเวลา  ๓๐  วัน

งานงวดที่  ๔          จำนวนเงิน  ๒.๖๘%  (ร้อยละสองจุดหกแปดของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๔.๑  ก่อสร้างงานฐานรากของส่วนต่อเติม

๔.๒  ก่อสร้างงานโครงสร้างของส่วนต่อเติม

๔.๓  ก่อสร้างงานบ่อพักและงานท่อสายเมนไฟฟ้าใต้ดิน  (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๔.๔  ส่ง  Shop  Drawing  และ  combine  ของงานระบบต่าง ๆ  ชั้นล่าง

๔.๕  ส่ง  Shop  Drawing  ของงานสถาปัตย์ชั้นล่าง

         ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                                                                                         กำหนดเวลา  ๖๐  วัน

งานงวดที่  ๕          จำนวนเงิน  ๒.๖๗%  (ร้อยละสองจุดหกเจ็ดของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๕.๑  ทำงานระบบกันซึมชั้นที่  ๕  อาคารอำนวยการและชั้นที่  ๑๐  อาคาร  ๓๓  ปี

๕.๒  ทำงานระบบกันซึมส่วนต่อเติมที่  ๓  และส่วนต่อเติมที่  ๕

๕.๓  เดินท่อของงานระบบต่าง ๆ  ชั้นล่าง

๕.๔  ก่ออิฐ - ฉาบปูน  บุกระเบื้องผนังชั้นล่าง  (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๕.๕  ส่ง  Shop  Drawing  และ  combine  ของงานระบบต่าง ๆ  ชั้นที่  ๑

๕.๖  ส่ง  Shop  Drawing  ของงานสถาปัตย์ชั้นที่  ๑

         ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                                                                                         กำหนดเวลา  ๓๐  วัน

งานงวดที่  ๖           จำนวนเงิน  ๑.๕๑%  (ร้อยละหนึ่งจุดห้าหนึ่งของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๖.๑  เดินท่อของงานระบบต่าง ๆ  ชั้นที่  ๑

๖.๒  ก่ออิฐ - ฉาบปูน  บุกระเบื้องผนังชั้นที่  ๑  (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๖.๓  ส่ง  Shop  Drawing  และ  combine  ของงานระบบต่าง ๆ  ชั้นที่  ๒

๖.๔  ส่ง  Shop  Drawing  ของงานสถาปัตย์ชั้นที่  ๒

         ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                                                                                         กำหนดเวลา  ๓๐  วัน

งานงวดที่  ๗          จำนวนเงิน  ๑.๓๙%  (ร้อยละหนึ่งจุดสามเก้าของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๗.๑  เดินท่อของงานระบบต่าง ๆ  ชั้นที่  ๒

๗.๒  ก่ออิฐ - ฉาบปูน  บุกระเบื้องผนังชั้นที่  ๒  (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๗.๓  ร้อยสายไฟชั้นล่างและติดตั้งตู้ควบคุมชั้นล่าง  ของงานระบบต่าง ๆ

๗.๔  ส่ง  Shop  Drawing  และ  combine  ของงานระบบต่าง ๆ  ชั้นที่  ๓

๗.๕  ส่ง  Shop  Drawing  ของงานสถาปัตย์ชั้นที่  ๓

         ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                                                                                         กำหนดเวลา  ๓๐  วัน

งานงวดที่  ๘          จำนวนเงิน  ๑.๔๔%  (ร้อยละหนึ่งจุดสี่สี่ของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๘.๑  เดินท่อของงานระบบต่าง ๆ  ชั้นที่  ๓

๘.๒  ก่ออิฐ - ฉาบปูน  บุกระเบื้องผนังชั้นที่  ๓  (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๘.๓  ร้อยสายไฟและติดตั้งตู้ควบคุมชั้นที่  ๑  ของงานระบบต่าง ๆ

๘.๔  ติดตั้งวงกบ  ประตู - หน้าต่าง  ชั้นล่าง

๘.๕  ส่ง  Shop  Drawing  และ  combine  ของงานระบบต่าง ๆ  ชั้นที่  ๔

๘.๕  ส่ง  Shop  Drawing  ของงานสถาปัตย์ชั้นที่  ๔

         ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                                                                                         กำหนดเวลา  ๓๐  วัน

งานงวดที่  ๙          จำนวน  ๑.๔๐%  (ร้อยละหนึ่งจุดสี่ศูนย์ของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๙.๑  เดินท่อของงานระบบต่าง ๆ  ชั้นที่  ๔

๙.๒  ก่ออิฐ - ฉาบปูน  บุกระเบื้องผนังชั้นที่  ๔  (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๙.๓  ร้อยสายไฟและติดตั้งตู้ควบคุมชั้นที่  ๒  ของงานระบบต่าง ๆ

๙.๔  ติดตั้งวงกบ  ประตู - หน้าต่าง  ชั้นที่  ๑

๙.๕  ส่ง  Shop  Drawing  และ  combine  ของงานระบบต่าง ๆ  ชั้นที่  ๕

๙.๖   ส่ง  Shop  Drawing  ของงานสถาปัตย์ชั้นที่  ๕

         ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                                                                                         กำหนดเวลา  ๓๐  วัน

งานงวดที่  ๑๐        จำนวนเงิน  ๑.๔๐%  (ร้อยละหนึ่งจุดสี่ศูนย์ของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๑๐.๑  เดินท่อของงานระบบต่าง ๆ  ชั้นที่  ๕

๑๐.๒  ก่ออิฐ - ฉาบปูน  บุกระเบื้องผนังชั้นที่  ๕  (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๑๐.๓  ร้อยสายไฟและติดตั้งตู้ควบคุมชั้นที่  ๓  ของงานระบบต่าง ๆ

๑๐.๔  ติดตั้งวงกบ  ประตู - หน้าต่าง  ชั้นที่  ๒

๑๐.๕  ส่ง  Shop  Drawing  และ  combine  ของงานระบบต่าง ๆ  ชั้นที่  ๖

๑๐.๖  ส่ง  Shop  Drawing  ของงานสถาปัตย์ชั้นที่  ๖

         ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                                                                                         กำหนดเวลา  ๓๐  วัน

งานงวดที่  ๑๑        จำนวนเงิน  ๑.๗๐%  (ร้อยละหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์ของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๑๑.๑  เดินท่อของงานระบบต่าง ๆ  ชั้นที่  ๖

๑๑.๒  ก่ออิฐ - ฉาบปูน  บุกระเบื้องผนังชั้นที่  ๖  (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๑๑.๓  ร้อยสายไฟและติดตั้งตู้ควบคุมชั้นที่  ๔  ของงานระบบต่าง ๆ

๑๑.๔  ติดตั้งวงกบ  ประตู - หน้าต่าง  ชั้นที่  ๓

๑๑.๕  ปูกระเบื้องเซรามิกพื้นชั้นล่างและชั้นที่  ๑

๑๑.๖  ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นล่างและชั้นที่  ๑

๑๑.๗  ส่ง  Shop  Drawing  และ  combine  ของงานระบบต่าง ๆ  ชั้นที่  ๗

๑๑.๘  ส่ง  Shop  Drawing  ของงานสถาปัตย์ชั้นที่  ๗

         ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                                                                                         กำหนดเวลา  ๖๐  วัน

งานงวดที่  ๑๒       จำนวนเงิน  ๑.๔๑  %  (ร้อยละหนึ่งจุดสี่หนึ่งของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๑๒.๑  เดินท่อของงานระบบต่าง ๆ  ชั้นที่  ๗

๑๒.๒  ก่ออิฐ - ฉาบปูน  บุกระเบื้องผนังชั้นที่  ๗  (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๑๒.๓  ร้อยสายไฟและติดตั้งตู้ควบคุมชั้นที่  ๕  ของงานระบบต่าง ๆ

๑๒.๔  ติดตั้งวงกบ  ประตู - หน้าต่าง  ชั้นที่  ๔

๑๒.๕  ปูกระเบื้องเซรามิกพื้นชั้นล่างและชั้นที่  ๑

๑๒.๖  ส่ง  Shop  Drawing  และ  combine  ของงานระบบต่าง ๆ  ชั้นที่  ๘

๑๒.๗  ส่ง  Shop  Drawing  ของงานสถาปัตย์ชั้นที่  ๘

         ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                                                                                         กำหนดเวลา  ๖๐  วัน

งานงวดที่  ๑๓       จำนวนเงิน  ๒.๕๒  %  (ร้อยละสองจุดห้าสองของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๑๓.๑  เดินท่อของงานระบบต่าง ๆ  ชั้นที่  ๘

๑๓.๒  ก่ออิฐ - ฉาบปูน  บุกระเบื้องผนังชั้นที่  ๘  (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๑๓.๓  ร้อยสายไฟและติดตั้งตู้ควบคุมชั้นที่  ๖  ของงานระบบต่าง ๆ

๑๓.๔  ติดตั้งวงกบ  ประตู - หน้าต่าง  ชั้นที่  ๕

๑๓.๕  ปูกระเบื้องเซรามิกพื้นชั้นที่  ๒  และชั้นที่  ๓

๑๓.๖  ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่  ๔  และชั้นที่  ๕

๑๓.๗  ติดตั้งงานครุภัณฑ์  BUILT  IN  ชั้นล่างและชั้นที่  ๑

๑๓.๘  ส่ง  Shop  Drawing  และ  combine  ของงานระบบต่าง ๆ  ส่วนที่เหลือ

๑๓.๙  ส่ง  Shop  Drawing  ของงานสถาปัตย์ส่วนที่เหลือ

         ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                                                                                         กำหนดเวลา  ๖๐  วัน

งานงวดที่  ๑๔       จำนวนเงิน  ๒.๘๙  %  (ร้อยละสองจุดแปดเก้าของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๑๔.๑  เดินท่อของงานระบบต่าง ๆ  ส่วนที่เหลือ

๑๔.๒  ก่ออิฐ - ฉาบปูน  บุกระเบื้องผนังที่เหลือ  (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๑๔.๓  ร้อยสายไฟและติดตั้งตู้ควบคุมของงานระบบต่าง ๆ  ส่วนที่เหลือ

๑๔.๔  ติดตั้งวงกบ  ประตู - หน้าต่าง  ชั้นที่  ๖

๑๔.๕  ปูกระเบื้องเซรามิกพื้นชั้นที่  ๔  และชั้นที่  ๕

๑๔.๖  ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่  ๔  และชั้นที่  ๕

๑๔.๗  ติดตั้งงานครุภัณฑ์  BUILT  IN  ชั้นที่  ๒  และชั้นที่  ๓

๑๔.๘  ติดตั้งดวงโคม  ปลั๊ก  และสวิทซ์  ชั้นล่าง  ชั้นที่  ๑  และชั้นที่  ๒

           ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                                                                                       กำหนดเวลา  ๖๐  วัน

งานงวดที่  ๑๕       จำนวนเงิน  ๓.๗๑%  (ร้อยละสามจุดเจ็ดหนึ่งของสัญญาจ้าง)

๑๕.๑  ติดตั้งวงกบ  ประตู - หน้าต่าง  ส่วนที่เหลือ

๑๕.๒  เดินท่อเมนของงานระบบต่าง ๆ  ในแนวดิ่ง

๑๕.๓  ปูกระเบื้องเซรามิกพื้นชั้นที่  ๖  และชั้นที่  ๗

๑๕.๔  ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่  ๖  และชั้นที่  ๗

๑๕.๕  ติดตั้งงานครุภัณฑ์  BUILT  IN  ชั้นที่  ๔  ชั้นที่  ๕  และชั้นที่  ๖

๑๕.๖  ติดตั้งสุขภัณฑ์  ชั้นล่าง  ชั้นที่  ๑  และชั้นที่  ๒

๑๕.๗  ติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง  และงานกระจกชั้นล่างชั้นที่  ๑  และชั้นที่  ๒

๑๕.๘  ติดตั้งดวงโคม  ปลั๊ก  และสวิทซ์  ชั้นที่  ๓  ชั้นที่  ๔  และชั้นที่  ๕

            ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                                                                                      กำหนดเวลา  ๖๐  วัน 

งานงวดที่  ๑๖        จำนวนเงิน  ๒.๖๕%  (ร้อยละสองจุดหกห้าของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๑๖.๑  ปูกระเบื้องเซรามิกพื้นส่วนที่เหลือ

๑๖.๒  ติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ

๑๖.๓  ติดตั้งงานครุภัณฑ์  BUILT  IN  ส่วนที่เหลือ

๑๖.๔  ติดตั้งสุขภัณฑ์  ชั้นที่  ๓  ชั้นที่  ๔  และชั้นที่  ๕

๑๖.๕  ติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง  และงานกระจกชั้นที่  ๓  ชั้นที่  ๔  และชั้นที่  ๕

๑๖.๖  ติดตั้งดวงโคม  ปลั๊ก  และสวิทซ์  ชั้นที่  ๖  ชั้นที่  ๗  และชั้นที่  ๘

๑๖.๗  ทาสีรองพื้นภายในอาคาร

            ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                                                                                      กำหนดเวลา  ๖๐  วัน 

งานงวดที่  ๑๗       จำนวนเงิน  ๑๗.๑๔%  (ร้อยละสิบเจ็ดจุดหนึ่งสี่ของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๑๗.๑  ติดตั้งสุขภัณฑ์  ชั้นที่  ๖  ชั้นที่  ๗  และชั้นที่  ๘

๑๗.๒  ติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง  และงานกระจกชั้นที่  ๕  ชั้นที่  ๖  และชั้นที่  ๗

๑๗.๓  ติดตั้งดวงโคม  ปลั๊ก  และสวิทซ์  ส่วนที่เหลือ

๑๗.๔  ทาสีรองพื้นภายนอกอาคาร

๑๗.๕  ติดตั้งวัสดุตกแต่งผิวผนังภายนอกอาคาร

๑๗.๖  ติดตั้งลิฟท์

๑๗.๗  ติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศส่วนที่เหลือ

            ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                                                                                      กำหนดเวลา  ๖๐  วัน 

งานงวดที่  ๑๘       จำนวนเงิน  ๒๙.๖๔%  (ร้อยละยี่สิบเก้าจุดหกสี่ของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๑๘.๑  ติดตั้งสุขภัณฑ์  ส่วนที่เหลือ


๑๘.๒  ติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง  และงานกระจกส่วนที่เหลือ

๑๘.๓  ทาสีภายในอาคาร

๑๘.๔  ตกแต่งผิวพื้นภายในอาคาร

๑๘.๕  ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนทีเหลือ

๑๘.๖  ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล  ป้องกันเพลิงไหม้  และแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ส่วนที่เหลือ

            ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                                                                                      กำหนดเวลา  ๖๐  วัน 

งานงวดที่  ๑๙        (งวดสุดท้าย)  จำนวนเงิน  ๑๘.๗๘%  (ร้อยละสิบแปดจุดเจ็ดแปดของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๑๙.๑  ทาสีภายนอกอาคาร

๑๙.๒  ติดตั้งครุภัณฑ์ส่วนที่เหลือ

๑๙.๓  ปรับพื้นที่และเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

๑๙.๔  ทดสอบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

๑๙.๕  ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

๑๙.๖  ทดสอบงานระบบลิฟท์

๑๙.๗  ทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันเพลิงไหม้

๑๙.๘  ทดสอบงานระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้

๑๙.๙  จัดส่ง  AS-BUILT  DRAWING  ของงานโครงสร้าง  งานสถาปัตย์  งานระบบต่าง ๆ  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

           และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ  ทั้งหมดแล้วเสร็จ  ครบถ้วน  ถูกต้อง  ตามรูปแบบรายการและสัญญา

           ทุกประการ

           ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                                                                                       กำหนดเวลา  ๖๐  วัน 

6.  วงเงินจัดหา

จากเงินงบประมาณผูกพันปี  2553 – 2555    ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่  2  (Stimulus  Package  2)   ในวงเงิน

งบประมาณ   356,514,100.-  บาท  (สามร้อยห้าสิบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

7.  ผู้สนใจติดต่อ ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย ได้ที่

1.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน   190  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500

                   โทรศัพท์  0-2353-9798-99  ต่อ  3004 , 3010  

                     โทรสาร  0-2353-9801

                    e-mail : lerdsinhospital@hotmail. Com

2.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย

                    ภายในวันที่   10  มิถุนายน  2553

               3.  ประกาศ  ณ   วันที่  7  มิถุนายน  2553หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 07 มิ.ย. 10@ 08:27:09 ICT (683 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาจ้างโครงการสแกนแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

        - โครงการสแกนแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน      จำนวน 1 โครงการ

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        กำหนดยื่นเอกสาราประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30 - 14.00 น.ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผุ้เสนอราคาทราบในวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เวลา 14.30 น. และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป
        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 03 มิ.ย. 10@ 11:03:57 ICT (677 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp