เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเข้าอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่         ด้วยโรงพยาบาลเลิดสินมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ (สายพยาบาล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,3560 บาท เพื่อเข้าอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 หลักสูตร 1 ปี จำนวน 50 อัตราโดยมีรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 26 เม.ย. 10@ 12:57:51 ICT (2463 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ สอบราคาซื้อ ด้ามจับสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศ โรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อ ด้ามจับสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 3 ชิ้น

--------------------------------------------------------------------------------


               โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้   - ด้ามจับสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 3 ชิ้น

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
                กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 29 มีนาคม 2553 ถึง 8 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจณาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ - บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจณาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004ม3010 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 24 มี.ค. 10@ 08:41:05 ICT (722 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องสำหรับตรวจวัดสายตาและความผิดปกติของสายตา
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องสำหรับตรวจวัดสายตาและความผิดปกติของสายตา

--------------------------------------------------------------------------------


                ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องสำหรับตรวจวัดสายตาและความผิดปกติของสายตา จำนวน 1 เครื่อง นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 630,000.- บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 


ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 24 มี.ค. 10@ 08:39:11 ICT (701 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ ประมูลซื้อ ประมูลซื้อ อาหารคนไข้ งวดที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศ กรมการแพทย์
เรื่อง ประมูลซื้อ ประมูลซื้อ อาหารคนไข้ งวดที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

--------------------------------------------------------------------------------


               กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประมูลซื้อ อาหารคนไข้ งวดที่ 2
โดยมีรายละเอียดดังนี้   1. หมวด ก. เนื้อสัตว์บก จำนวน 34 รายการ
2. หมวด ข. เนื้อสัตว์น้ำ จำนวน 14 รายการ
3. หมวด ค. ไข่ จำนวน 3 รายการ
4. หมวด ง. ผักสด - ผลไม้ จำนวน 90 รายการ
5. หมวด จ. ขนม และ ของว่าง จำนวน 36 รายการ
6. หมวด ฉ. อาหารแห้ง ของเค็ม และ เครื่องกระป๋อง จำนวน 128 รายการ

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงพยาบาลเลิดสิน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
                กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น. ณ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจณาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 29 มีนาคม 2553 เวลา 2553 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ - บาท ได้ที่ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจณาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-23535-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 16 มี.ค. 10@ 11:53:23 ICT (622 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave)ฝาบน
ข่าวประกวด/สอบราคา


ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave)ฝาบน

--------------------------------------------------------------------------------


                ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ได้ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งไอน้ำ (Autoclave) ฝาบน จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามประกาศลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 นั้น
                โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่า ได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) ฝาบน และจำดำนินการสอบราคาใหม่ต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 16 มี.ค. 10@ 11:51:54 ICT (640 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องมือถ่างสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า
ความรู้สู่ประชาชน

ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง

--------------------------------------------------------------------------------


                ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องมือถ่างสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า จำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ฟินิกซ์ เซอรจิคัล อิควิปเม้นท์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 395,000.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 16 มี.ค. 10@ 11:45:33 ICT (4379 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 1)

ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องดูดไขมันระบบสั่น
ความรู้สู่ประชาชน

ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องดูดไขมันระบบสั่น

--------------------------------------------------------------------------------


                ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำนินการสอบราคาซื้อเครื่องดูดไขมันระบบสั่น จำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่า ผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย เสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,000.- (หนึ่งหล้าแปดหมื่นบาทถ้วน)
 

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 16 มี.ค. 10@ 11:43:57 ICT (3898 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดจุลศัลยกรรม (Microsurgical operative set)
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดจุลศัลยกรรม (Microsurgical operative set)

--------------------------------------------------------------------------------


                ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดจุลศัลยกรรม (Microsurgical operative set) จำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 185,000.- (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 16 มี.ค. 10@ 11:42:27 ICT (653 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinat Class2)
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinat Class2)

--------------------------------------------------------------------------------


                ตามที่โรงาพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinat Class2) จำนวน 1 ตู้นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แลบ เซอร์วิส โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งส้น 127,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 16 มี.ค. 10@ 11:40:45 ICT (632 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเลื่อยลมตัดกระดูกขนาดใหญ่ชนิดส่ายตัดพร้อมสายส่งลม
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเลื่อยลมตัดกระดูกขนาดใหญ่ชนิดส่ายตัดพร้อมสายส่งลม

--------------------------------------------------------------------------------


                ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาเลื่อยลมตัดกระดูกขนาดใหญ่ชนิดส่ายตัดพร้อมสายส่งลม จำนวน 2 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โนวาเทค จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 970,000.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 16 มี.ค. 10@ 11:39:35 ICT (569 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp