เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องมือยืดกระดูกบนใบหน้า
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อเครื่องมือยืดกระดูกบนใบหน้า
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------

1.  ความเป็นมา
  ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน  มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องมือยืดกระดูกบนใบหน้า    จำนวน   
1   ชุด    ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลปี  2553
2.  วัตถุประสงค์
  -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย 
-  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
-  พัฒนาการบริการ
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
  3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
  3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
  3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
4.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องมือยืดกระดูกบนใบหน้า    แนบท้าย
5.  ระยะเวลาดำเนินการ
  90 วัน          
6.  ระยะเวลาส่งมอบ  
90  วัน 
7.  วงเงินในการจัดหา
  จำนวน  1  ชุด    วงเงิน    2,800,000.-  บาท  (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
1.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
           190  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
        โทรศัพท์  0-2353-9798-99  ต่อ  3004  หรือ 0-2353-9801 
          โทรสาร  0-2353-9801
                  e-mail : lerdsinhospital @ hotmail. Com
    2.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
           ภายในวันที่    19  มีนาคม  2553
3.  ประกาศ  ณ   วันที่  17  มีนาคม 2553


หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 16 มี.ค. 10@ 08:25:24 ICT (752 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ ประมูลจ้าง เหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศ โรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ประมูลจ้าง เหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


               โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประมูลจ้าง เหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่
โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ พื้นที่ประมาณ 45,990 ตารางเมตร ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงพยาบาลเลิดสิน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                5. ผู้เสนอราคาต้องกผ่านการคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
                กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 19.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 13.15 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ - บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9799 ต่อ 3004,3010 และ 0-2353-9801 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 11 มี.ค. 10@ 11:41:02 ICT (627 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

โครงการจัดซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2 จำนวน 6 หมวด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้ออาหารคนไข้  งวดที่  2  จำนวน  6  หมวด
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------


1.  ความเป็นมา
  ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้  งวดที่   2   จำนวน 
6  หมวด  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล
2.  วัตถุประสงค์
  เพื่อใช้สำหรับประกอบอาหารให้กับคนไข้  ภายในโรงพยาบาลเลิดสิน
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
  3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
  3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
  3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
4.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
รายละเอียดอาหารหมวด  ก.  เนื้อสัตว์บก            จำนวน   34  รายการ
รายละเอียดอาหารหมวด  ข.  เนื้อสัตว์น้ำ             จำนวน   14  รายการ
รายละเอียดอาหารหมวด  ค.  ไข่              จำนวน     3  รายการ
รายละเอียดอาหารหมวด  ง.  ผักสด – ผลไม้                         จำนวน   90  รายการ
รายละเอียดอาหารหมวด  จ.  ขนม  และอาหารว่าง             จำนวน   36  รายการ
รายละเอียดอาหารหมวด  ฉ.  อาหารแห้งของเค็ม  และเครื่องกระป๋อง    จำนวน  128  รายการ
  ตามรายละเอียดในใบเสนอราคาแนบท้าย
5.  ระยะเวลาดำเนินการ  
      183  วัน                          
6.  ระยะเวลาส่งมอบ
      วันที่  1   เมษายน  2553      ถึงวันที่  30  กันยายน  2553
7.  วงเงินในการจัดหา
      จำนวน   6  หมวด  ราคากลาง  10,048,104.-   บาท   (สิบล้านสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน)
-  หมวด  ก.  เนื้อสัตว์บก    ราคากลาง    2,245,040.-  บาท
 -  หมวด  ข.  เนื้อสัตว์น้ำ    ราคากลาง    1,202,320.-  บาท
-  หมวด  ค.  ไข่     ราคากลาง       831,900.-  บาท
 -  หมวด  ง.  ผักสด – ผลไม้    ราคากลาง    1,932,674.-  บาท
 -  หมวด  จ.  ขนม  และอาหารว่าง   ราคากลาง    1,291,520.-  บาท
 -  หมวด  ฉ.  อาหารแห้ง และเครื่องกระป๋อง  ราคากลาง    2,544,650.-  บาท

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม    หรือเสนอแนะ วิจารณ์    หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
1.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
     190  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
     โทรศัพท์  0-2353-9798-99  ต่อ  3004,  3010 
     โทรสาร  0-2353-9801
     e-mail : lerdsinhospital @ hotmail. Com
2.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์   หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
      ภายในวันที่    12  มีนาคม  2553
3.  ประกาศ  ณ  วันที่     9  มีนาคม  2553หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 09 มี.ค. 10@ 12:36:32 ICT (797 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผลการตัดสินภาพวาด รณรงค์ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิด A(H1N1)
ปรึกษา ร้องเรียน แนะนำ ปัญหาสุขภาพ

ะดับประถมศึกษา
        รางวัลที่ 1 ด.ญ.วิกาวี  รัตตมณี  โรงเรียนดรุโนทัย  จังหวัดตรัง
        รางวัลที่ 2 ด.ญ.ภัทรา  ผดุงชีวิต  โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์  จังหวัดระยอง
        รางวัลที่ 3 ด.ช.ชยพล  แจ่มกระจ่าง  โรงเรียนสัจพิทยา  จังหวัดกรุงเทพฯ
        รางวัลชมเชย  ด.ญ.สริตา  บุญยวิสาข์  โรงเรียนสุพรรณภูมิ  จังหวัดสุพรรณบุรี
        รางวัลชมเชย  ด.ญ.ปิ่นอัปสร  สิริกุลชาติ  โรงเรียน ดรุโณทัย  จังหวัดตรัง
ระดับมัธยมศึกษา
        รางวัลที่ 1 นายณัฐวุฒิ  ชูมะโนวัฒน์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพฯ
        รางวัลที่ 2 นายณัฐวุฒิ  ชูมะโนวัฒน์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพฯ
        รางวัลที่ 3 นายธนกร  สืบอ่ำ  โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จังหวัดกรุงเทพฯ
        รางวัลชมเชย นายณัฐวุฒิ  ชูมะโนวัฒน์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพฯ
        รางวัลชมเชย  ด.ญ.ภาวรินทร์  เผือกพงษ์  โรงเรียนศึกษานารี  จังหวัด กรุงเทพฯ
ระดับนักศึกษา/ประชาชน
        รางวัลที่ 1 นาย จักรพันธ์  หิรัญสาลี  จังหวัด สงขลา
        รางวัลที่ 2 นายจินตนาการ  มณีรัตน์  จังหวัด กรุงเทพฯ
        รางวัลที่ 3 นายพงศธร  เฉลิมทรัพย์  จังหวัดชลบุรี
        รางวัลชมเชย  นายสุชาติ  แซ่ลี่ จังหวัดเชียงใหม่
        รางวัลชมเชยนายศิลปากร  มณีรัตน์  จังหวัดกรุงเทพฯ

        กำหนดมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ วันศุกร์2 เมษายน 2553  เวลา 13.00น. ณ โรงพยาบาลเลิดสินผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 08 มี.ค. 10@ 07:16:23 ICT (3914 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

รับสมัครลูกจ้าง 14 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่องรับสมัครลูกจ้างชัึ่วคราว
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสินมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 14 ตำแหน่ง ดังนี้
        1. นักวิทยาศาสตร์
        2. ตำแหน่งนักวิชาการสุขศึกษา
        3. ตำแหน่งเจ้าพนังงานธุรการ
        4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุึรการ (ปวช.)
        5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
        6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ
        7. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
        8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
        9. ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์
        10. ตำแหน่งพนักงานวิทยุ
        11. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
        12. ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
        13. ตำแหน่งคนครัว
        14. ตำแหน่งคนงาน

        โดยรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้


หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 05 มี.ค. 10@ 12:08:52 ICT (1836 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

โครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์สแกนนิ่ง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์สแกนนิ่ง
(Scaning  laser  ophthalmoscope)
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------


1.  ความเป็นมา
ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน    มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยระบบ
เลเซอร์สแกนนิ่ง   (Scaning  laser  ophthalmoscope)  จำนวน  1  เครื่อง   ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลปี  2553
2.  วัตถุประสงค์
  -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย 
-  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
-  พัฒนาการบริการ
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
 3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
 3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
4.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์สแกนนิ่ง  
(Scaning  laser  ophthalmoscope)  แนบท้าย
5.  ระยะเวลาดำเนินการ
  90  วัน  
6.  ระยะเวลาส่งมอบ  
90  วัน  
7.  วงเงินในการจัดหา
  จำนวน  1  เครื่อง   เป็นเงิน  4,500,000.-  บาท  (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
1.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
           190  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
           โทรศัพท์  0-2353-9798-99  ต่อ  3004  หรือ 0-2353-9801 
           โทรสาร  0-2353-9801
           e-mail : lerdsin hospital @ hotmail. Com
2.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                   ภายในวันที่   9  มีนาคม  2553
                   ประกาศ  ณ   5  มีนาคม  2553หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 04 มี.ค. 10@ 11:26:24 ICT (715 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ของโรงพยาบาลเลิดสิน
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Terms  of  Reference  :  TOR)
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร  สถานที่ของโรงพยาบาลเลิดสิน
---------------------------------------------------------------

1.  ความเป็นมา
 ด้วยกรมการแพทย์  มีความประสงค์จะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร  สถานที่  โรงพยาบาล
เลิดสิน  จำนวนพื้นที่ประมาณ  45,990  ตารางเมตร  ด้วยเงินบำรุง
2.  วัตถุประสงค์
 เพื่อจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ  2553  ระยะเวลา  5  เดือน  ตั้งแต่วันที่ 
1  พฤศจิกายน  2552  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2553
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
 1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน  ตามระเบียบของทางราชการ
 3.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 4.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 5.  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
4.  รายละเอียดคุณลักษณะ
 1.  ทำความสะอาดอาคาร  สถานที่  โรงพยาบาลเลิดสิน  ประกอบด้วย
      1.1  อาคารกาญจนาภิเษก
      1.2  อาคาร  33  ปี
      1.3  อาคารส่งเสริมบริการ
     1.4  อาคารอำนวยการ
     1.5  อาคารเภสัชกรรม
     จำนวนพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ  45,990  ตารางเมตร
 2.  ปริมาณเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคาร  สถานที่  พนักงานไม่น้อยกว่า  106  คน  ,  หัวหน้าควบคุม  1  คน  ,  รองหัวหน้าควบคุม  2  คน  รวม  109  คน
 3.  รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  ข้อกำหนด  และเงื่อนไขตามเอกสาร  จำนวน  28  หน้า
5.  ระยะเวลาดำเนินการ
 ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2552  -  31  มีนาคม  2553
6.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
 ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2552  -  31  มีนาคม  2553
7.  วงเงินในการจัดหา
 5,000,000.-  บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
 1.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน
      190   สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
      โทรศัพท์  0-2353-9798-9  ต่อ  3004  ,  3010
      โทรสาร  0-2353-9801
      E-mail   :  lerdsinhospital@hotmail.com
 2.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
      ภายในวันที่
 3.  ประกาศ  ณ  วันที่  2  มีนาคม  2553  ถึงวันที่  4  มีนาคม  2553


หมายเหตุ:
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2 >b Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 26 ก.พ. 10@ 11:02:45 ICT (1420 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ปรึกษา ร้องเรียน แนะนำ ปัญหาสุขภาพ         ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งเวียน เรื่องการนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และได้แนบแบบฟอร์มในการพิจารณาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน (แบบเกื้อกูล 1 และแบบเกื้อกูล2)นั้น
        กองการเจ้าหน้าที่ ขอแก้ไขแบบฟอร์มในการพิจารณาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน (แบบเกื้อกูล 1 และแบบเกื้อกูล2) เอกสารตามลิงค์ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 22 ก.พ. 10@ 12:39:49 ICT (4024 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 1)

ประกาศ สอบราคาซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศ โรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ

--------------------------------------------------------------------------------


               โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้   - เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
                กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 8 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจณาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ - บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจณาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-23535-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 22 ก.พ. 10@ 11:45:56 ICT (609 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ สอบราคาซื้อ เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยกระดูกและข้อ
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศ โรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อ เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยกระดูกและข้อ

--------------------------------------------------------------------------------


               โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้   - เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยกระดูกและข้อ จำนวน 35 เตียง

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
                กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 8 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจณาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ - บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจณาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-23535-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 22 ก.พ. 10@ 11:44:20 ICT (714 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp