เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ประกาศ สอบราคาซื้อ ชุดฝ่าตัดจุลศัลยกรรม (Microsurgical operative set)
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศ โรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อ ชุดฝ่าตัดจุลศัลยกรรม (Microsurgical operative set)

--------------------------------------------------------------------------------


               โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้   - ชุดฝ่าตัดจุลศัลยกรรม (Microsurgical operative set) จำนวน 1 รายการ

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
                กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจณาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ - บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจณาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-23535-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 09 ก.พ. 10@ 11:16:04 ICT (546 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ สอบราคาซื้อเลนส์กล้องผ่าตัด Arthroscope
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศ โรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อ เลนส์กล้องผ่าตัด Arthroscope


               โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - เลนส์กล้องผ่าตัด Arthroscope จำนวน 1 ชุด

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
                กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14.00 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ - บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 09 ก.พ. 10@ 07:22:59 ICT (589 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเตียงกายภาพบำบัดสำหรับดึดดึงข้อต่อและกระดูกสันหลังชนิ
ข่าวประกวด/สอบราคา


ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเตียงกายภาพบำบัดสำหรับดึดดึงข้อต่อและกระดูกสันหลังชนิดปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้า

--------------------------------------------------------------------------------


                ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเตียงกายภาพบำบัดสำหรับดัดดึงข้อต่อ และ กระดูกสันหลังชนิดปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง นั้น ปรากฏว่า ผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เอ็นราฟขโมเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด โดยเสนอราคาสิ้นค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 217,000.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 08 ก.พ. 10@ 12:49:38 ICT (729 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ ผู้ชนะการสอบขราคาซื้อเครื่องทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยแรงลมร้อน
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ผู้ชนะการสอบขราคาซื้อเครื่องทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยแรงลมร้อน

--------------------------------------------------------------------------------


                ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยแรงลมร้อน จำนวน 2 เครื่อง นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 08 ก.พ. 10@ 12:48:58 ICT (524 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องวัดระดับกลิ่นปาก
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องวัดระดับกลิ่นปาก

--------------------------------------------------------------------------------


                ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องวัดระดับกลิ่นปากจำนวน 1 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 08 ก.พ. 10@ 12:48:17 ICT (525 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2155 เรื่อง (216 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp