เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ข้าราชการดีเด่น
ดาวเด่นเลิดสิน
Link
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความดันบวก
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความดันบดวก2 ระดับ จำนวน 3 เครื่อง ตามประกาศลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 นั้น
        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่า ได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดคยามดันบบก 2 ระดับ เนื่องจากบริษัทที่เข้ายื่นขอสอบราคามีรายละเอีดยไม่ถูกต้องตามที่กำหนด และ จะดำเนินการสอบราคาต่อฒ
ไป                                                                ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 07 ม.ค. 11@ 11:30:36 ICT (278 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะดำิเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 26 รายการ

        ผู้สนใจ ติดต่อขอรับรายละเอียด ได้ที่ฝ่ายพัสดุและำบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 25554 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพทย์หมายเลข 0-2353-9806 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.lerdsin.go.th และ www.gprocurement.go.th

        กำหนดดูครุภัณฑ์ชำรุด ในวันที่ 17 มกราคม 2554 เวลา 9.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B ชั้นอาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน

        เสนอราคาในวันที่ 17 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B ชั้นอาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 07 ม.ค. 11@ 11:24:02 ICT (754 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร
ข่าวประกวด/สอบราคา
 ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร     ด้วยเงินบำรุง    ตามรายการดังนี้

        - จ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร  ระยะเวลา  8  เดือน  (1  กุมภาพันธ์  2554   -   30  กันยายน  2554)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน   ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้

  กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  5  มกราคม  2554  ถึงวันที่  17  มกราคม  2554
ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ในวันและเวลาราชการ

  กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  ในวันที่  18  มกราคม  2554  เวลา 13.20 น.
ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซอง
สอบราคา   เวลา  13.30  น.   ในวันเดียวกัน

  ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ   ขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่าง  วันที่  5  มกราคม   2554  ถึงวันที่   17  มกราคม  2554   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9    ต่อ  3004,  3010    ในวันและเวลาราชการ

                                           ประกาศ   ณ  วันที่     29     เดือนธันวาคม   พ.ศ. 2553


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 29 ธ.ค. 10@ 10:59:31 ICT (366 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคา์ซื้อถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบมีแป้ง
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเิลิดสิน กรมการแพทย์ ดำินินการสอบราคาซื้อถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบมีแป้ง จำนวน 108,000 คู่ ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,560,600.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 29 ธ.ค. 10@ 10:58:38 ICT (271 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------

1.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน   มีความประสงค์จะจัดซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์    จำนวน  
4   เตียง     ด้วยเงินงบประมาณประจำปี   2554
2.  วัตถุประสงค์
        -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย  
        -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
        -  พัฒนาการบริการ
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
4.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
        ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์    แนบท้าย
5.  ระยะเวลาดำเนินการ
        90  วัน  
6.  ระยะเวลาส่งมอบ  
        90  วัน          
7.  วงเงินในการจัดหา
        จำนวน  4    เตียง    เป็นเงิน    10,200,000.-  บาท     (สิบล้านสองแสนบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
1.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
           190  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
           โทรศัพท์  0-2353-9798-99  ต่อ  3004  หรือ 0-2353-9801 
           โทรสาร  0-2353-9801
           e-mail : lerdsinhospital @ hotmail. Com
2.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                   ภายในวันที่   30  ธันวาคม  2553
                   ประกาศ  ณ  27  ธันวาคม  2553หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 27 ธ.ค. 10@ 11:20:12 ICT (270 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อถุงมือยาง DISPOSABLE ใช้แล้วทิ้ง
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำิเนินการสอบราคาซื้อถุงมือยาง DISPOSABLE ใช้แล้วทิ้ง 21,500.- กล่อง ตามประกาศลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่าได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อถุงยาง DISPOSABLE ใช้แล้วทิ้ง เนื่องจากบริษัทที่ยื่นซองสอบราคาเสนอราคาสูงกว่าวงเงินในการซื้อโดยวิธีสอบราคา และจะดำิเนินการใหม่ต่อไป

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 27 ธ.ค. 10@ 11:19:19 ICT (285 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์เืพื่อทำให้ปราศจากเชื้อและ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำิเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ และรักษาสภาวะปลอดเชื้อชนิดใช้กระดาษกรอง จำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 4,950,000.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 27 ธ.ค. 10@ 11:15:41 ICT (254 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ร่างของเขตงานโครงการจัดซื้อเครื๋องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ชนิดซีอาร์ม
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อเครื๋องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ชนิดซีอาร์ม
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------

1.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน  มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ชนิดซีอาร์ม   จำนวน   
1   เครื่อง    ด้วยเงินงบลงทุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี   2553
2.  วัตถุประสงค์
        -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย  
        -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
        -  พัฒนาการบริการ
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
4.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
        ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ชนิดซีอาร์ม   แนบท้าย
5.  ระยะเวลาดำเนินการ
        90 วัน          
6.  ระยะเวลาส่งมอบ  
        90  วัน

7.  วงเงินในการจัดหา
        จำนวน  1   เครื่อง     วงเงิน    3,100,000.-  บาท  (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
1.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
        190  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
        โทรศัพท์  0-2353-9798-99  ต่อ  3004  หรือ 0-2353-9801  
        โทรสาร  0-2353-9801 
        e-mail : lerdsinhospital @ hotmail. Com
2.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
        ภายในวันที่    27 ธันวาคม 2553
3.  ประกาศ  ณ   วันที่ 22 ธันวาคม 2553หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 21 ธ.ค. 10@ 07:45:48 ICT (287 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  (MRI)
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------

1.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน   มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI)   จำนวน   1  เครื่อง    ด้วยเงินงบประมาณประจำปี   2554
2.  วัตถุประสงค์
        -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย  
        -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
        -  พัฒนาการบริการ
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
4.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
        ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  (MRI)  
แนบท้าย
5.  ระยะเวลาดำเนินการ
        180  วัน  
6.  ระยะเวลาส่งมอบ  
        180  วัน          
7.  วงเงินในการจัดหา
        จำนวน  1  เครื่อง    เป็นเงิน    25,500,000.-  บาท     (ยี่สิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
        1.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
           190  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
           โทรศัพท์  0-2353-9798-99  ต่อ  3004  หรือ 0-2353-9801 
           โทรสาร  0-2353-9801
           e-mail : lerdsinhospital @ hotmail. Com
        2.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                   ภายในวันที่   23  ธันวาคม  2553
                   ประกาศ  ณ     วันที่  20  ธันวาคม  2553หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 17 ธ.ค. 10@ 10:38:50 ICT (275 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้ม
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิุ้คุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 24 รายการ ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท ไอดีเอส มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด รวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 2,647,600 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
                                                                ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2553

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 17 ธ.ค. 10@ 05:24:11 ICT (272 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

982 เรื่อง (99 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 ]
ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
Click Like
ความพึงพอใจในการประกาศขั้นตอนการให้บริการ
ผู้ป่วยนอก/แผนกอายุรกรรม/ส่วนงานนั้นๆ
poll
แบบสำรวจข้าราชการ
ภาพกิจกรรมเลิดสิน
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp