เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าที่ตาพร้อมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ผล
ข่าวประกวด/สอบราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 24 ส.ค. 15@ 22:02:27 ICT (230 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาวื้อเครื่องวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทด้วยเทคนิค OCT
ข่าวประกวด/สอบราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 24 ส.ค. 15@ 22:01:01 ICT (171 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาด ๗๕ ลิตร
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรือง ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาด ๗๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง นั้น

        ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ บริษัท กิบไทย จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 24 ส.ค. 15@ 09:31:29 ICT (187 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องนับปริมาณเม็ดเลือด เกล็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ได
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรือง ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องนับปริมาณเม็ดเลือด เกล็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ได้ไม่น้อยกว่า ๕ พาร์ท


       ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องนับปริมาณเม็ดเลือด เกล็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ได้ไม่น้อยกว่า ๕ พาร์ท จำนวน ๑ เครื่อง นั้น

       ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ บริษัท เมดิทอป จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๕,๐๐๐.-บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 24 ส.ค. 15@ 09:30:19 ICT (233 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องตรวจวัดค่าเคมีคลินิกสำหรับตรวจการทำงานตับไต
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรือง ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องตรวจวัดค่าเคมีคลินิกสำหรับตรวจการทำงานตับไต


       ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องตรวจวัดค่าเคมีคลินิกสำหรับตรวจการทำงานตับไตจำนวน ๑ เครื่อง นั้น

        ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คือ บริษัท เมดิทอป จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนหาหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 24 ส.ค. 15@ 09:29:23 ICT (206 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดค่าเคมีคลินิกแบบพกพาสำหรับตรวจกาซในเลือดแล
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดค่าเคมีคลินิกแบบพกพาสำหรับตรวจกาซในเลือดและเกลือแร่
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

       ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ได้ประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องตรวจวัดค่าเคมีคลินิกแบบพกพา  สำหรับตรวจกาซในเลือดและเกลือแร่ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๓๓๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามประกาศลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจรณาให้ทราบทั่วกันว่าได้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดค่าเคมีคลินิดแบบพกพา สำหรับตรวจกาซและเกลือแร่ จำนวน ๑ เครื่อง และจำดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 24 ส.ค. 15@ 09:28:18 ICT (165 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นผู้ป่วยด้วยแรงลมร้อนพร้อมผ้าห่ม
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นผู้ป่วยด้วยแรงลมร้อนพร้อมผ้าห่ม


        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นผู้ป่วยด้วยแรงลมร้อนพร้อมผ้าห่ม จำนวน ๓ เครื่อง นั้น

        ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คือ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๑,๑๒๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 24 ส.ค. 15@ 09:26:41 ICT (197 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 3 รายการ
ข่าวประกวด/สอบราคา

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ส.ค. 15@ 16:36:13 ICT (291 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อกล้องสส่องท่อทางเดินน้ำดีระบบวีดีทัศน์
ข่าวประกวด/สอบราคา

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ส.ค. 15@ 16:35:28 ICT (241 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครืองขูดหินน้ำลายไฟฟ้าระบบเยโซอิเลคทริก
ข่าวประกวด/สอบราคา

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ส.ค. 15@ 16:34:13 ICT (226 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp