เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เป็นพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิเคร
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


        ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕:๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นั้น
นัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลำดับที่      เลขประจำตัวสอบ    ชื่อสถุล
๑    ๓    นางสาวสายพร อังคตรีรัตน์

๒. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ไม่มีผู้เข้าสอบ

        บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นด้นไป แต่ล้ามี การเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน การเลือกสรรได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชี ไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้สละสืทธิ๋ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่กำหนด
๔. ผู้นั้นขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร

        ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตามประกาศนี้
มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ;'ในวัฒัmfที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๘ อาคาร ๓๓ ปี หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะลือว่าสละ สิทธึ๋ในการขอรับการจัดจ้าง สำหรับตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรนี้

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 10 ก.ค. 15@ 13:57:26 ICT (644 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รากลางวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ
ข่าวประกวด/สอบราคา


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 ก.ค. 15@ 16:41:34 ICT (283 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ  จำนวน  ๑  เครื่อง  
     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)

        โรงพยาบาลเลิดสิน  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

- เครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ  จำนวน     ๑  เครื่อง

    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
๑.    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
๒.    ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔.    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕.    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๖.    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗.    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘.    คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ .............................ระหว่างเวลา..................น. ถึง....................น.
        
        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่...................................ถึงวันที่...........................    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑  ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่       กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 ก.ค. 15@ 16:36:16 ICT (208 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าที่ตาพร้อมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ผล
ข่าวประกวด/สอบราคา

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 ก.ค. 15@ 10:36:54 ICT (226 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าที่ตาพร้อมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ผล
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าที่ตาพร้อมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ผล  
   จำนวน  ๑  เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)

        โรงพยาบาลเลิดสิน  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

  -  เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าที่ตาพร้อมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ผล  จำนวน     ๑  เครื่อง 


    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
๑.    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
๒.    ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔.    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕.    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๖.    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗.    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘.    คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ .............................ระหว่างเวลา..................น. ถึง....................น.
        
        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่   9 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่...........................    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑  ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่       กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 ก.ค. 15@ 10:18:45 ICT (234 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะผสม จำนวน ๒๐๐ กล่อง
ข่าวประกวด/สอบราคา
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง


๑.    ชื่อโครงการ : สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะผสม  จำนวน  ๒๐๐  กล่อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
๒.    วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘๐0,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
๓.    วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.    แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑ สืบราคาตลาด
๕.    รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
           ๕.๑ นางวิศณี  พรหมพันธุ์                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        
           ๕.๒ นางสาวอรพรรณ  พุ่มไพศาลชัย         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ    
           ๕.๓ นางสาวอุไรรัตน์  กันภัย        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 08 ก.ค. 15@ 11:11:21 ICT (222 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะผสม
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะผสม จำนวน ๒๐๐ กล่อง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)
----------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

       - สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะผสม  จำนวน  ๒๐๐  กล่อง

        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
        ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
        ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        ๓.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        ๔.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิบัติเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๕.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด        
        ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        ๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ๘.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า   ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์         ในวันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทางระบบ e-GP
    
        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.lerdsin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๒๓๕๓๙๘๐๐ ต่อ ๓๐๐๔,๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่       กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 08 ก.ค. 15@ 11:10:29 ICT (253 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ขนาด ๓ ลิตร จำนวน ๖,๐๐๐ ชิ้น
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง


๑.    ชื่อโครงการ : ภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ขนาด ๓ ลิตร จำนวน ๖,๐๐๐ ชิ้น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
๒.    วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖๖0,000.- บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๓.    วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.    แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑ สืบราคาตลาด
๕.    รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
           ๕.๑ นางวิศณี  พรหมพันธุ์                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        
           ๕.๒ นางสาวอรพรรณ  พุ่มไพศาลชัย         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ    
           ๕.๓ นางสาวอุไรรัตน์  กันภัย        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 08 ก.ค. 15@ 11:09:26 ICT (255 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ขนาด ๓ ลิตร จำนวน ๖,๐๐๐ ชิ้น
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ขนาด ๓ ลิตร จำนวน ๖,๐๐๐ ชิ้น
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)
----------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

        - ภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ขนาด ๓ ลิตร             จำนวน  ๖,๐๐๐  ชิ้น

        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
        ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
        ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        ๓.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        ๔.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิบัติเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๕.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด        
        ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        ๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ๘.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า   ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์         ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทางระบบ e-GP
        
        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.lerdsin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๒๓๕๓๙๘๐๐ ต่อ ๓๐๐๔,๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่       กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 08 ก.ค. 15@ 11:08:27 ICT (230 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องติดสลากอัตโนมัติพร้อมระบบสายพาน
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องติดสลากอัตโนมัติพร้อมระบบสายพาน
จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


        ตามประกาศ โรงพยาบาลเลิดสิน เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องติดสลากอัตโนมัติพถร้อมระบบสายพาน  จำนวน 1  เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 4 มิถุนายน  2558 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่าได้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องติดสลากอัตโนมัติพร้อมระบบสายพาน และจะดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 06 ก.ค. 15@ 10:10:05 ICT (236 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp