เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ราคากลางยูนิตทำฟัน
ข่าวประกวด/สอบราคา
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( อ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ       ยูนิตทำฟัน    จำนวน  ๑  ชุด
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ    โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร     ๗๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..............................................
    ..........................................................................................................................................................
    ..........................................................................................................................................................
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสุมนา    สวัสดิ์-ชูโต        ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
    ๕.๒ นายดนัย  แก้วกำเนิด        ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
    ๕.๓ นางสาวอ้อมบุญ  บุญธรรม        ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 02 มิ.ย. 15@ 14:21:11 ICT (393 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ ชุด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน  ๑  ชุด
  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)
        โรงพยาบาลเลิดสิน มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

                -    ยูนิตทำฟัน                  จำนวน         ๑          ชุด

        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
        ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
        ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        ๓.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้
        ๔.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิบัติเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๕.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด        
        ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        ๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ๘.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทางระบบ e-GP
    
        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.lerdsin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๒๓๕๓๙๘๐๐ ต่อ ๓๐๐๔,๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่       พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 02 มิ.ย. 15@ 14:20:13 ICT (268 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (Defribila
ข่าวประกวด/สอบราคา
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( อ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ    เครื่องกระตุกหัวใจพร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
        (Defribilation with pacing)  จำนวน  ๑  เครื่อง
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ    โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร     ๖๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง).................................................................
    ..........................................................................................................................................................
    ..........................................................................................................................................................
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายวิพัฒน์    เจริญศิริวัฒน์        นายแพทย์เชี่ยวชาญ
    ๕.๒ นายเอกฤทธิ์  คุณศรีรักษ์สกุล        นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
    ๕.๓ นายนพพร    โตมงคล            นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 02 มิ.ย. 15@ 14:19:05 ICT (281 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจพร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (Defribila
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (Defribilation with pacing) จำนวน  ๑  เครื่อง  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)

        โรงพยาบาลเลิดสิน มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

                -    เครื่องกระตุกหัวใจพร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ  (Defribilation with pacing)      จำนวน    ๑   เครื่อง

        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
        ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
        ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        ๓.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้
        ๔.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิบัติเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๕.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด        
        ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        ๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ๘.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทางระบบ e-GP

        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.lerdsin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๒๓๕๓๙๘๐๐ ต่อ ๓๐๐๔,๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 02 มิ.ย. 15@ 14:17:49 ICT (277 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ข่าวประกวด/สอบราคา
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
1. ซื้อโครงการ ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลเลิดสิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).......๒๒ พค 2558.....................................
เป็นเงิน ๕,๔๐๐,๐๐๐.-  บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) .............................................บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
        4.1 สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
       4.2 สัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
        5.1 นายฐิติพันธุ์  โสตถิโสภา  นายแพทย์ปฏิบัติการ
       5.2 นางคำพร  วนากุล    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
       5.3 นายไพรัตน์  ทุมตะคุ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 29 พ.ค. 15@ 10:16:19 ICT (377 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)
        โรงพยาบาลเลิดสิน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

        - ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์    จำนวน     ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร


ผู้มสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบีต ดังต่อไปนี้
๑.   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวิในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาล เสิดสิน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธี้ความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม'เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสัาดัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremente-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

       กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่..............    ระหว่างเวลา...............    น. ถึง.................    น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน่โหลดเอกสารผ่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างวันที่    ถึงวันที่    
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ Error! Hyperlink reference not valid. หรือสอบถามทางโทรตัพท์ ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘หมายเหตุ:


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 29 พ.ค. 15@ 10:02:57 ICT (268 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงฯ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

        ตามที่กรมการแพทย์ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเถิดสิน ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยรับสมัครด้วย ตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น

        เนื่องจาก ประกาศดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวช.) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการ เลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศ คณะกรรมการบริหาร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และ การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ จึงแก้ไข ดังนี้

จากเดิม

ชื่อตำแหน่ง    เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวช.)
อัตราว่าง    ๒ อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รับ    เดือนละ ๑๐,๒๐๐ บาท

แก้ไขเป็น
ชื่อตำแหน่ง    เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวข.)
อัตราว่าง    ๒ อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รับ    เดือนละ ๘,๓๐๐ บาท

นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการหมายเหตุ:


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 พ.ค. 15@ 13:40:23 ICT (551 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางถุงมือ(ปลอดเชื้อ) เบอร์ 6-7 เอส
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ
: ถุงมือ(ปลอดเชื้อ) เบอร์ 6-7 เอส จำนวน 180,000 คู่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ:ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,170,000^- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. จันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่    เดือน    พ.ศ    
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑ สืบราคาตลาด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ นางสุวรรณา ตันโสภณ       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕.๒ นางสาวสุพรรณา วรสิงห์    พยาบาลวิชาชีพชำนาญงาน
๕.๓ นางสาวนตยา พายัพทิวา   พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 พ.ค. 15@ 12:48:45 ICT (405 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อถุงมือ (ปลอดเชื้อ) เบอร์ ๖-๗ เอส
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อถุงมือ (ปลอดเชื้อ) เบอร์ ๖-๗ เอส จำนวน  ๑๘๐,๐๐๐  คู่
 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)
        โรงพยาบาลเลิดสิน มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

                  -   ถุงมือ (ปลอดเชื้อ) เบอร์ ๖-๗ เอส            จำนวน    ๑๘๐,๐๐๐ คู่


        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
        ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
        ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        ๓.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้
        ๔.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิบัติเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๕.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด        
        ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        ๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ๘.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
        กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทางระบบ e-GP
        
        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.lerdsin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๒๓๕๓๙๘๐๐ ต่อ ๓๐๐๔,๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 พ.ค. 15@ 12:47:23 ICT (296 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอิลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า
ข่าวประกวด/สอบราคา
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซี่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอิลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลเถิดสิน กรมการแพทย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  ๓๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................


๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๕.๑ นางคิริวรรณ มโนปิญจสิริ    นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๕.๒ นายประกิต เนตรหิน    นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๕.๓ นางสาวพรพรรณ บุญธรรม    นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 25 พ.ค. 15@ 16:33:01 ICT (272 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp